במקרים מסוימים המפורטים בדף זה זכאי צד להליך בבית משפט בנושא הקשור ללהט"ב לדיון בדלתיים סגורות
אסור לאנשים אחרים מלבד הצדדים לדיון ועורכי דינם להיות נוכחים בדיון ואסור לפרסם פרטים מזהים אודותיהם כולל בפסק הדין או בהחלטה
לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי או להתיר לאנשים מסוימים להיות נוכחים בדיון וכן להתיר פרסום פרטים מסוימים מתוך הדיון
במקרה שאדם מפרסם פרטים מסוימים מתוך דיון בדלתיים סגורות בלי לקבל רשות מבית המשפט, ניתן להטיל עליו עונש מאסר


במקרים מסוימים המפורטים בדף זה זכאי צד להליך בבית משפט בנושא הקשור ללהט"ב לדיון בדלתיים סגורות.

 • משמעות הדבר היא שאסור לאנשים אחרים מלבד הצדדים לדיון ועורכי דינם להיות נוכחים בדיון, ואסור לפרסם פרטים מזהים אודותיהם כולל בפסק הדין או בהחלטה אחרת של בית המשפט עצמו.
 • לבית המשפט סמכות להחליט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי או להתיר לאנשים מסוימים להיות נוכחים בדיון.

מי זכאי?

 • צד להליך בבית המשפט באחד הנושאים הבאים:

ענייני משפחה

 • בכל דיון בעניין המוגדר כענייני משפחה יתנהל הדיון בדלתיים סגורות.
 • לבית המשפט יש סמכות להורות כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי.

אפליה או הטרדה מינית בעבודה

 • בדיונים בנושא הפליה עובד מחמת נטייתו המינית או מחמת זהותו המגדרית וכן כאשר עובד שטוען כי מעסיק פגע בו בשל תלונה על הטרדה מינית בעבודה, רשאי בית הדין לעבודה ביוזמתו לערוך את הדיון בדלתיים סגורות.
 • אם המתלונן או התובע בתביעות הנ"ל ביקש זאת מבית הדין, על בית הדין להיעתר לבקשתו (כלומר לקיים את הדיון בדלתיים סגורות) אלא אם יש טעמים מיוחדים לסרב לבקשה, ובמקרה כזה על בית הדין לרשום טעמים אלה במפורש בהחלטתו.
 • במקרה שהחליט בית הדין על קיום הדיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להרשות לאנשים מסוימים להיות נוכחים בעת הדיון בדלתיים סגורות, כולו או מקצתו.

אפליה בחינוך או במקומות ציבוריים

דיון בעבירות מין או הטרדה מינית

תהליך מימוש הזכות

 • אם התביעה היא בנושאי משפחה, הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי בית המשפט בלי צורך בהגשת בקשה מיוחדת.
 • אם התביעה היא בגין אפליה במקומות ציבוריים או בחינוך -
  • יש להגיש בקשה לבית המשפט.
  • בית המשפט רשאי (אך לא חייב) להיעתר לבקשה ולהורות על דיון בדלתיים סגורות אם יש נימוקים מיוחדים לכך, אך עליו לציין נימוקים אלה בהחלטתו.
 • אם התביעה היא בנושא אפליה בעבודה בשל נטייה מינית או זהות מגדרית או תביעה בגין פגיעה בעובד על רקע תלונה שהגיש בגין הטרדה מינית בעבודה -
  • יש להגיש בקשה לבית הדין. במקרה כזה בית הדין חייב להיעתר לבקשה ולקיים דיון בדלתיים בדורות, אלא אם יש טעמים מיוחדים שלא להיעתר לבקשה ואז עליו לציין אותם בהחלטתו.
  • בית הדין רשאי (אך לא חייב) לקיים דיון בדלתיים סגורות מיוזמתו גם אם איש מהצדדים לא ביקש זאת.
 • אם הדיון הוא בעניין עבירת מין או בעבירה של הטרדה מינית -
  • יש להגיש בקשה המראה שדיון בדלתיים סגורות נחוץ לשם הגנת המתלונן או הנאשם.
  • בית המשפט רשאי (אך לא חייב) לקיים דיון בדלתיים סגורות.
  • אם החליט בית משפט על עריכת דיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בעת הדיון כולו או מקצתו.
  • למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בעבירות מין.

חשוב לדעת

 • לבית המשפט יש סמכות להורות כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי.
 • במקרים שהדיון מתנהל בדלתיים סגורות אסור לאף אחד (כולל לא לצד שביקש את הדיון בדלתיים סגורות) לפרסם פרטים מהדיון אלא אם בית המשפט נתן רשות לפרסם פרטים מסוימים (ובמקרה כזה מותר לפרסם אך ורק את הפרטים שהתיר בית המשפט). בית המשפט רשאי להטיל עונש מאסר על אדם שמפרסם פרטים מהדיון בלי רשות בית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים