הקדמה:

שאיריו של חייל מילואים שנספה במערכה עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים חודשית


חייל מילואים שנספה במערכה הוא חייל שנפטר כתוצאה מחבלה, מחלה או מהחמרת מחלה, שאירעו בתקופת שירות המילואים ועקב השירות.

מי זכאי?

 • שאיריהם של חיילי מילואים שהוכרו על ידי משרד הביטחון כחיילים שנספו במערכה אחרי יום 01.01.1999:
  • אלמן/ה או ידוע/ה בציבור של חייל/ת המילואים.
  • ילדים עד גיל 21, או ילדים שבשל ליקוי גופני או שכלי אינם יכולים להשתכר ואין להם הכנסה מספקת למחייתם.
  • בני משפחה אחרים שהוכרו כתלויים בחייל/ת המילואים.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר פטירת חייל המילואים אמורים נציגי משרד הביטחון ליצור קשר עם שאיריו של החייל ולהסדיר את אופן תשלום הקצבה.
 • ניתן לפנות למדור מילואים באגף משאבי אנוש (מחלקת פרט):
  • בכתב: הקריה, תל אביב, ד"צ 02919, מחלקת פרט- ענף תכנון שכר וגמלאות - רמ"ד מילואים.
  • בטלפון: 03-5690293/5/6.

גובה הקצבה

 • "המשכורת הקובעת" (המשכורת המשמשת לצורך קביעת גובה הקצבה) מחושבת בהתאם לגובה תגמול המילואים שהגיע לחייל המילואים ערב מותו.
 • המשכורת הקובעת לצורך חישוב הקצבה לא תהיה נמוכה מהשכר הממוצע במשק שהיה ערב מותו של חייל המילואים, ולא תהיה גבוהה יותר מ-5 פעמים השכר הממוצע במשק שהיה ערב מותו של החייל.
 • חישוב הקצבה יהיה באחוזים מהמשכורת הקובעת, לפי מספר השאירים ומצבם המשפחתי:
  • בני זוג (כולל ידועים בציבור) יקבלו 40% מהמשכורת הקובעת, כל עוד לא נישאו מחדש.
  • ילדים, כאשר יש בן זוג הזכאי לקיצבה:
   • כל ילד יקבל 10% מהמשכורת הקובעת.
   • סכום נוסף בגובה 5% מהמשכורת הקובעת ישולם עבור כלל הילדים.
  • ילדים, כאשר אין בן זוג הזכאי לקיצבה:
   • כל ילד יקבל 15% מהמשכורת הקובעת.
   • סכום נוסף בגובה 15% מהמשכורת הקובעת ישולם עבור כלל הילדים.
  • בני משפחה אחרים שהוכרו כתלויים יקבלו, כל אחד, עד 10% מהמשכורת הקובעת, ואם אין בן-זוג או ילד הזכאים לקיצבה - 15% לכל אחד.
 • סך כל התגמולים שהיתומים והאלמנה יהיו זכאים להם (כולל תגמול מאגף השיקום), לא יעלה על המשכורת הקובעת.

קיזוזים מסכום הקצבה

 • מהקצבה יקוזזו הסכומים הבאים:
  • מחצית מהתגמולים המשולמים לשאירים על ידי אגף שיקום, או מחצית מהקצבה המשולמת על פי חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (הנמוך מבין שניהם).
  • מלוא הפנסיה המשולמת, עקב מותו של החייל, מקרן פנסיה או קופת גמל.
  • תגמולים אחרים המשולמים על ידי חברת ביטוח, קופת גמל או קופת גמל לקצבאות.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים