החל מה-01.12.2018, בני משפחה של עובד מדינה שנספה בפעולת איבה, המקבלים תגמול למשפחות הנספים, עשוים להיות זכאים גם לקצבת פנסיה תקציבית כשאיריו של עובד המדינה
מקצבת הפנסיה התקציבית של בני זוג ויתומים ינוכו סכומים מסוימים
למידע נוסף ראו סעיף 34(ו) לחוק שירות המדינה (גימלאות)


החל מה-01.12.2018, בני משפחה של עובד מדינה שנספה בפעולת איבה, המקבלים תגמול חודשי על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה עשוים להיות זכאים גם לקצבת פנסיה תקציבית כשאיריו של עובד המדינה (לפני כן, מי שבחרו לקבל את קצבת הפנסיה התקציבית יכלו לקבל רק 1/4 מהתגמול החודשי המשולם למשפחות הנספים בפעולות איבה).

  • מי שעונים על תנאי הזכאות של התגמול ועל תנאי הזכאות של קצבת הפנסיה לשאירים, יהיו זכאים למלוא התגמול וההטבות הניתנים על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
  • מקצבת הפנסיה התקציבית של בני הזוג או היתומים תנוכה מחצית מסכום התגמול או מחצית מסכום קצבת הפנסיה, לפי הסכום הנמוך יותר.
  • סך כל הקצבאות המגיעות לבני הזוג וליתומים על-פי חוק שירות המדינה (גימלאות) בצירוף התגמולים המגיעים להם על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לא יעלה על המשכורת הקובעת המשוקללת של העובד שנספה בפעולת האיבה.

מי זכאי?

חשוב לדעת

  • קצבת הפנסיה התקציבית לא תיחשב כהכנסה לעניין חוקי השיקום השונים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים