שאירים של עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית עשויים להיות זכאים לקצבת פנסיה לאחר מותו בתנאי שהעובד השלים תקופת ותק של 3 שנים לפחות בשירות המדינה
השאירים רשאים לוותר על הקצבה ולקבל במקומה פיצויי פיטורים
שאיריו של עובד ששירת בשירות המדינה פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי


כאשר עובד בשירות המדינה נפטר לאחר שהשלים לפחות 3 שנות שירות, שאיריו המפורטים בהמשך יהיו זכאים לקצבת פנסיה תקציבית.

מי זכאי?

 • בן/בת זוג של העובד/ת בתנאי שהתקיימו 5 התנאים הבאים:
  1. העובד/ת עמד/ה בתנאי הזכאות הבסיסיים.
  2. העובד השלים תקופת ותק של לפחות 3 שנות שירות.
  3. העובד/ת נפטר/ה לפני שהספיק/ה לפרוש לפנסיה.
  4. בעת מות העובד/ת, בן/בת הזוג היה/היתה אחד מאלה:
   • אשתו של העובד
   • בעלה של העובדת
   • ידוע/ה בציבור של העובד/ת שגר/ה איתו/ה בעת מותו
  5. במועד פטירת העובד מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
   • בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל 45 שנים או יותר.
   • לעובד/ת ולבן/בת הזוג יש ילד משותף שאינו עומד ברשות עצמו, וכל פרנסתו על בן/בת הזוג.
טיפ
אם התקיימו 4 התנאים הראשונים ורק התנאי החמישי לא התקיים, ישולם לבן/בת הזוג מענק חד פעמי לאחר מות העובד, וכאשר ימלאו לבן/בת הזוג 45 שנה תשולם לו/לה מדי חודש קצבה חודשית.
 • יתומים של העובד -
  • יתום עד גיל 20 אם אינו משרת בצה"ל
  • יתום המשרת בצה"ל עד גיל 21 או עד מועד שחרורו (לפי המוקדם מביניהם)
  • יתום מעל הגילאים שצויינו לעיל, שאין לו הכנסה כדי מחייתו
 • תלויים של העובד - מי שתלויים בעובד מבחינה כלכלית.

מי לא זכאי?

 • שאיר שגרם במתכוון ושלא כדין למותו של עובד או שהיה שותף לעבירה כזו, לא תשולם לו גמלה שהוא זכאי לה בגלל מותו של העובד.

גובה הקצבה

 • גובה הקצבה שכל אחד מהשאירים יקבל משתנה בהתאם למספר השאירים וקרבתם המשפחתית למנוח.
 • בכל מקרה סך הקצבאות שישולמו לכל השאירים יחד לא יעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.
השאיר גובה הקצבה דוגמאות
בן זוג 40% מהמשכורת הקובעת דוגמה: בן זוג של עובד שמשכורתו הקובעת בעת מותו הייתה 10,000 ₪, יקבל לאחר מות העובד פנסיית שאירים בסך 4,000 ₪.
יתום (כאשר העובד הניח אחריו בן זוג) 10% מהמשכורת הקובעת ובנוסף יחולקו בין כל היתומים 5% נוספים מהמשכורת (גם אם יש רק יתום אחד) דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ₪, נפטר והניח אחריו בן זוג:
 • אם הניח אחריו יתום אחד - היתום יקבל 15% מהמשכורת הקובעת (10% הבסיסיים + 5% נוספים), כלומר 1,500 ₪.
 • אם הניח אחריו שני יתומים - כל יתום יקבל 12.5% מהמשכורת, כלומר 1,250 ₪, המורכבים מ-10% שכל אחד מהיתומים מקבל ובנוסף 5% שיחולקו בין כל היתומים (2.5% לכל יתום).
 • בן הזוג יקבל בכל אחד מהמקרים הללו 4,000 ₪.
יתום (כאשר העובד לא הניח אחריו בן זוג) 15% מהמשכורת הקובעת ובנוסף יחולקו בין כל היתומים 15% נוספים מהמשכורת (גם אם יש רק יתום אחד) דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ₪ ונפטר מבלי להשאיר אחריו בן זוג:
 • אם הניח אחריו יתום אחד - היתום יקבל 30% מהמשכורת הקובעת, כלומר 3,000 ₪.
 • אם הניח אחריו שני יתומים - כל יתום יקבל 22.5% מהמשכורת, כלומר 2,000 ₪, המורכבים מ-15% שכל אחד מהיתומים מקבל ובנוסף 15% שיחולקו בין שני היתומים (7.5% לכל יתום).
תלויים (כאשר העובד השאיר אחריו בן זוג או יתומים) 10% דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ₪ ונפטר כאשר הוא משאיר בן זוג או יתומים - כל אחד מהתלויים (שאינו בן הזוג או יתום) יקבל 1,000 ₪.
תלויים (כאשר העובד לא השאיר אחריו בן זוג או יתומים) 15% דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ₪ ונפטר כאשר אין לו בן זוג או יתומים - כל אחד מהתלויים (שאינו בן הזוג או יתום) יקבל 1,500 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל הממונה על הגמלאות במקום העבודה של העובד שנפטר או אל מינהלת הגמלאות במשרד האוצר ולהגיש תביעה לקבלת קצבת השאירים.
 • יש להגיש את התביעה בתוך שנתיים מיום פטירתו של העובד, שכן לאחר מכן לא ניתן יהיה לתבוע את הקצבה.
 • ניתן להגיש בקשה אל הממונה על הגמלאות ולבקש להאריך את תקופת ההתיישנות, כלומר להגיש תביעה לפנסיית שאירים גם אם חלפו שנתיים מיום המוות. הממונה רשאי להיעתר לבקשה רק במקרים שבהם האיחור בהגשת התביעה היה בשל נסיבות שלשאיר (המבקש את הקצבה) לא הייתה שליטה עליהן.
 • למרות זאת, אם מדובר בבן זוג לשעבר של עובד שנפטר לפני שהפך לגמלאי ולפני שהיה זכאי לקצבת פנסיה חודשית, ושבעת פרידתם של העובד ובן זוגו לשעבר נקבע בפסק דין כי בן הזוג לשעבר זכאי לחלק מסוים מהחיסכון הפנסיוני של העובד, יוכל בן הזוג לשעבר להגיש תביעה לפנסיית שאירים, גם אם חלפו שנתיים ממועד מותו של העובד. למידע נוסף ראו חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו.
 • לצורך הכרה באדם כתלוי בעובד או כידוע/ה בציבור שלו, תיערך בדיקה במינהלת הגמלאות.
 • שאירים המעוניינים לקבל פיצויי פיטורים במקום הקצבה יפנו אל מינהל הגמלאות. בקשתם תאושר רק אם הממונה על המינהלת השתכנע כי הבחירה בפיצויים במקום קצבה היא לטובתם.

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים