בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי
לא ניתן לקבל קצבת שאירים במקביל לתגמול, אלא אם מדובר ביתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה
מי שהיו מאורסים לחללי פעולת איבה שנספו ב-07.10.2023 או מאוחר יותר זכאים לתגמול חודשי בהתאם לתנאים
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי.

מי זכאי?

 • בני המשפחה של מי שנספו בפעולת איבה:
  • אלמנות ואלמנים (כולל ידועים בציבור) וילדיהם
  • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה
  • הורים שכולים וילדיהם
  • אחים ואחיות - במקרים שיפורטו בהמשך
  • גרושות וגרושים - במקרים שיפורטו בהמשך
  • סבים וסבתות - במקרים שיפורטו בהמשך
 • בני משפחה של נפגעי פעולת איבה שנפטרו יוכרו כבני משפחה של חללי פעולת איבה במקרים שיפורטו בהמשך.
שימו לב

אלמנות, אלמנים ויתומים

 • אלמנות ואלמנים זכאים לתגמול חודשי בסך 9,986.76 ₪.
 • עבור כל ילד/ה עד גיל 21 משולמת לאלמנות ולאלמנים תוספת לתגמול החודשי.
  • לילדים מעל גיל 21 שעדיין משרתים בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שטרם מלאו להם 24.
  • התוספת תשולם גם עבור ילד/ה מעל גיל 21 שלא מסוגל/ת להשתכר לפחות 5,880.02 ₪ בחודש בגלל ליקוי גופני או שכלי.
 • מי שהתאלמנה כאשר הייתה בהיריון תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להיריון ועד ללידה. בנוסף, היא תקבל מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • אלמנות ואלמנים שנישאו שוב זכאים לתגמולים בשיעורים זהים לאלה ששולמו להם לפני שנישאו.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • לילד שזקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית מסיבה רפואית או חינוכית, עשויים לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים (נכון לינואר 2024)
מספר הילדים סכום התגמול
0 9,986.76 ₪
1 12,330.49 ₪
2 14,031.52 ₪
3 15,732.54 ₪
4 17,433.57 ₪
5 19,134.6 ₪
6 20,835.62 ₪
7 ומעלה 22,536.64 ₪
 • אלמנות ואלמנים שילדיהם הצעירים ביותר הגיעו לגיל 21 וטרם הגיעו לגיל 24 ("בגרו") זכאים לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי שמשולם לאלמנות ולאלמנים עם ילד אחד.
 • כמו כן משולמת עבור ילדים אלה תוספת לצרכים אישיים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי).
 • כאשר הילד הצעיר ביותר יגיע לגיל 24 תשולם תוספת גילום בשיעור נמוך יותר.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים שילדיהם בגרו
מספר הילדים סכום התוספת סכום התגמול סכום התגמול+התוספת
0 440.09 ₪ 9,741.5 ₪ 10,181.59 ₪
1 1,335.84 ₪ 9,741.5 ₪ 11,077.34 ₪
2 2,231.59 ₪ 9,741.5 ₪ 11,973.09 ₪
3 3,127.34 ₪ 9,741.5 ₪ 12,868.84 ₪

יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

 • מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי כנפגעי פעולת איבה מכוח אחד מההורים.
 • סכום התגמול (נכון ליולי 2023):
  • עד גיל 18 - 5,743.88 ₪.
  • מגיל 18 ומעלה - 9,986.76 ₪.
 • יתומים עד גיל 21 זכאים, בנוסף, לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליהם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

הורים שכולים וילדיהם

 • הורים שכולים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור אחים ואחיות של החלל שתלויים כלכלית בהורים וטרם מלאו להם 22.
סכומי התגמולים להורים שכולים (נכון לינואר 2024)
מספר אחים של החלל תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 8,767.42 ₪ 7,013.93 ₪
1 10,520.9 ₪ 8,767.41 ₪
2 11,485.32 ₪ 9,731.83 ₪
3 12,449.74 ₪ 10,696.25 ₪
4 13,414.16 ₪ 11,660.67 ₪
5 14,378.58 ₪ 12,625.09 ₪
6 15,343 ₪ 13,589.51 ₪
7 16,307.42 ₪ 14,553.93 ₪
 • הורים שכולים שנפרדו יוכלו לקבל, כל אחד מהם, תגמול שמגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול שמשולם לזוג הורים).
 • הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) לא עולות על 500 ₪ לזוג או 400 ₪ ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי:
  • 1,120.99 ₪ לזוג הורים.
  • 1,401.87 ₪ להורה יחיד.
 • הורה שכול שנשוי לבן זוג שאינו הורה שכול זכאי לתגמול שמשולם לזוג הורים שכולים (8,767.42 ₪). ההטבות שנלוות לתגמול יינתנו עבור ההורה השכול בלבד.
  • אם ההורה השכול נפטר, בן הזוג שאינו שכול יקבל את התגמול שמשולם לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים, החל מהחודש שאחרי חודש הפטירה.
  • אם בן הזוג שאינו שכול היה נשוי לפחות 3 שנים להורה השכול שנפטר, הוא יהיה זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול שמקבל הורה יחיד (7,013.93 ₪). זאת בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו, לא ישולם לו תגמול.
 • הורים שכולים שהם אלמנים/אלמנות זכאים לקבל החל מגיל 67 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ₪ בחודש.
 • אם אחד מבני זוג שהם הורים שכולים נפטר, ההורה שהתאלמן ימשיך לקבל תגמול לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים אחרי הפטירה.
  • כעבור 3 חודשים ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה יגיע לגיל 67 תשולם לו אוטומטית תוספת למימון צרכים מיוחדים.

אחים ואחיות שכולים

 • מי ששכלו אח/ות זכאים לתגמול בסך 5,535.71 ₪ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. טרם מלאו להם 18.
  2. הם התייתמו משני הוריהם.
  3. הכנסתם נמוכה מ-5,880.02 ₪ בחודש.
  4. אין להם אח או אחות אחר/ת בגיל 18 ומעלה שמסוגל/ת להשתכר 5,880.02 ₪ לפחות.
  5. אם הם התייתמו מהוריהם לפני מות האח/ות - האח/ות דאג/ה למחסורם אחרי פטירת ההורים.
 • התגמול ישולם לאפוטרופוס של האחים או לאדם אחר שמונה כנציגם, או למי שמספקים להם כלכלה ולינה או טיפול/השגחה מיוחדים.

גרושות וגרושים של החללים

 • גרושה שלא נישאה שוב והחלל היה חייב במזונותיה זכאית לתגמול בהתאם לגובה המזונות, אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים:
  • היא הייתה בת 40 או יותר במות החלל
  • היא אם ליתום (עד גיל 21) של החלל
 • גרושות וגרושים שיש עמם יתום (עד גיל 21) של החלל זכאים לתגמול חודשי עבורו, כאפוטרופסים.
  • התגמול הוא בסך 5,912 ₪ (נכון לנובמבר 2021).
  • לכל יתום נוסף תשולם תוספת של 1,418.88 ₪.

סבים וסבתות שכולים

 • אם נותרו סבים או סבתות שהיו תלויים כלכלית בחלל לפני מותם, כל אחד מהם עשוי לקבל תגמול בשיעור 15% מהתגמול שמשולם להורה שכול.
 • אם החללים לא הותירו אחריהם הורים שכולים, אותם סבים וסבתות עשויים לקבל תגמול כמו הורה שכול. בחישוב התגמול נכדיהם וניניהם מעל גיל 18 שמסוגלים להשתכר ויש להם הכנסה בסך 5,880.02 ₪ לפחות ייחשבו כמו ילדיהם.

בני משפחה של נפגעי פעולת איבה שנפטרו

 • נפגעי פעולת איבה שנפטרו ייחשבו כחללי פעולת איבה בכל אחד מהמקרים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • מייד לאחר הפיגוע עובדי הביטוח הלאומי יוצרים קשר עם המשפחות כדי לתת להן ייעוץ והדרכה למימוש זכויותיהם.
 • יש למלא ולהגיש טופס תביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה (תביעה שתוגש מאוחר יותר תאושר לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים בלבד).
  • אלמנים, אלמנות והורים שכולים יגישו תביעות אישיות בנפרד.
  • זוג הורים שכולים יגיש טופס תביעה אחד.
  • אלמנים ואלמנות ימלאו בטופס את פרטי ילדיהם.
  • הורים שכולים ימלאו בטופס את פרטי האחים והאחיות של הנספה.
 • ניתן להגיש את התביעה בדרכים הבאות:
 • התביעה תועבר אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון, שתבדוק אם מדובר בפגיעת איבה.
 • התובעים יקבלו הודעה אם תביעתם אושרה או נדחתה.
 • אם התביעה אושרה, התגמול ישולם ב-28 בכל חודש (עבור אותו חודש) לחשבון הבנק שפרטיו נרשמו בטופס התביעה.

ערעור

 • מי שתביעתם לתגמול נדחתה יכולים לערער על החלטת הרשות המאשרת בתוך 60 ימים מדחיית התביעה.
 • יש להגיש את הערעור בכתב לוועדת עררים בבית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.
 • החלטת הוועדה לעררים היא סופית.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להעביר תגמול לחשבון משותף (מלבד במקרה של הורים שכולים הנשואים זו לזה), ועל מגיש התביעה להיות בעל חשבון בנק על שמו בלבד בטרם הגשת התביעה.
 • יש להודיע על שינוי כתובת או מצב משפחתי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומחלקת שיקום בסניף הקרוב למקום המגורים ולצרף אסמכתאות לשינוי. אי מסירת פרטים על שינוי במצב המשפחתי עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים