הקדמה:

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע
לא ניתן לקבל קצבת שאירים בנוסף לתגמול עקב אותו האירוע, ויש לבחור באחת מבין שתי הקצבאות (אלא אם כן מדובר ביתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה)
יש להגיש את התביעה מוקדם ככל האפשר, ולא יותר משנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע.

 • שיעור התגמול עשוי להשתנות, בין השאר, בהתאם למספר הילדים שהותיר אחריו הנספה וגילם.

מי זכאי?

 • אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ה בציבור) ויתומים של נספה בפעולת איבה.
 • הורים שכולים של נספה בפעולת איבה.
 • גרושה של נספה בפעולת איבה שלא נישאה בשנית זכאית לתגמול (בהתאם לגובה המזונות שהיא זכאית להם) בהתקיים שני תנאים מצטברים:
  1. הגרושה היתה בת 40 או יותר במות הנספה, או שהיא אם לילד של הנספה.
  2. הנספה היה חייב במזונותיה.

תגמולים לאלמנות ואלמנים

 • אלמן/ה זכאי/ת לתוספת לתגמול עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • אלמן/ה עם ילד שהגיע לגיל 21 שנים אך טרם מלאו לו 24 שנים זכאי/ת לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי המגיע לאלמן/ה עם ילד אחד. כמו כן משולמת עבור הילד תוספת לצרכים מיוחדים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי). בהגיע הילד האחרון לגיל 24 תשולם לאלמן/ה תוספת בשיעור קטן יותר. התוספת האמורה תהיה צמודה לשינויים שיחולו בתגמולים.
 • אלמנה שהתאלמנה בזמן היותה בהריון תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להריונה ועד ללידה. בנוסף, תקבל האלמנה מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • אלמנים שנישאו שוב זכאים לתגמולים בשיעורים זהים לאלה ששולמו להם לפני שנישאו.
 • שיעורי התגמולים לאלמן/ה החל ב-01.03.2017:
מספר ילדים סכום התגמול
0 8,274.50 ש"ח
1 10,216.13 ש"ח
2 11,661.56 ש"ח
3 13,106.99 ש"ח
4 14,552.43 ש"ח
5 15,997.86 ש"ח
6 17,443.29 ש"ח
7 ומעלה 18,888.72 ש"ח

תגמולים ליתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

 • יתום משני הורים זכאי לתגמול חודשי קבוע מכוח הורה אחד, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • החל מה-01.08.2018, זכאי גם מי שמתייתם מהוריו כאשר גילו מעל ל-37 (למי שגילו היה למעלה מ-37 והתייתם לפני ה-01.08.2018 שולם מענק מיוחד בסך 500,000 ש"ח).
 • סכום התגמול, נכון לינואר 2019:
  • ליתום עד גיל 18 - 5,202.59 ש"ח
  • ליתום מגיל 18 ואילך - 8,274.50 ש"ח (סכום זהה לסכום המשולם לאלמנה ללא ילדים)
 • יתום עד גיל 21 זכאי גם לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליו להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי.

תגמולים להורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים לתוספת לתגמול עבור כל אח/ות של הנספה עד גיל 22 הסמוכ/ה על שולחן ההורה.
 • במקרה שהורים שכולים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים תגמול המגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) אינן עולות על 500 ש"ח לזוג או 400 ש"ח ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי.
 • להורה שכול הנשוי לבן זוג שאינו שכול משולם תגמול בשיעור התגמול המשולם לזוג הורים שכולים.
  • אם ההורה השכול נפטר, ישולם לבן זוגו התגמול המשולם לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים, החל בחודש שלאחר חודש הפטירה.
  • אם הורה שכול שנפטר ובן זוגו שאינו שכול היו נשואים לפחות 3 שנים לפני הפטירה, בן הזוג יהיה זכאי (כל עוד לא נישא מחדש) לתגמול בשיעור ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול המשולם להורה יחיד (אם הכנסתו מכל מקור שהוא מגיעה לגובה התגמול או עולה עליו, לא ישולם לו תגמול).
 • שיעורי התגמולים להורים שכולים, החל מה-03.01.2017:
מספר אחים של הנספה תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 7,259.17 ש"ח 5,807.34 ש"ח
1 8,711 ש"ח 7,259.17 ש"ח
2 9,509.51 ש"ח 8,057.68 ש"ח
3 10,308.02 ש"ח 8,856.19 ש"ח
4 11,106.53 ש"ח 9,654.70 ש"ח
5 11,905.04 ש"ח 10,453.21 ש"ח
6 12,703.55 ש"ח 11,251.72 ש"ח
7 13,502.06 ש"ח 12,050.23 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה על גבי טופס 582 - תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • תנאי מוקדם להגשת התביעה הוא קבלת אישור מהרשות המאשרת כי אכן מדובר בפגיעת איבה.
 • על מגיש התביעה להציג תעודת זהות (כולל הספח) לצורך אימות פרטיו האישיים.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • בטופס יש לציין את פרטי חשבון הבנק של מגיש התביעה.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת הפטירה של הנספה.
  2. מסמך מהרשויות המוסמכות עם תיאור האירוע.
 • אם ישנו ילד מעל גיל 22 שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, יש לצרף לטופס:
  1. תעודה רפואית המעידה על כך שהילד אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
  2. הצהרה על הכנסותיו של הילד.
 • תובע שתביעתו נדחתה יקבל על-כך הודעה בדואר והוא רשאי להגיש ערעור בכתב, בתוך 60 יום מרגע שנמסרה לו ההודעה, לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית.

תשלום התגמול

 • אם אושרה התביעה, התגמול משולם ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש, לחשבון הבנק של התובע.
 • בקשה לשינוי מקום התשלום יש להגיש בטופס מיוחד שאפשר לקבלו בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי.
  • יש לציין את מספר התיק (מספר הזהות של הנפטר).
  • את הטופס יש לשלוח אל המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13, ירושלים 9543707.

חשוב לדעת

 • התביעה לקבלת תגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה היא אישית ועל כל תובע להגישה בנפרד, מלבד המקרים הבאים:
  1. הורים שכולים ימלאו בטופס התביעה את פרטי ילדיהם הנותרים (אחיו ואחיותיו של הנספה).
  2. הורים שכולים הנשואים זה לזו יגישו טופס תביעה אחד, ומחוייבים בחשבון בנק משותף.
  3. אלמן/ה ימלא בטופס את פרטי אחיו ואחיותיו של הנספה.
 • לא ניתן להעביר תגמול לחשבון משותף (מלבד במקרה של הורים שכולים הנשואים זו לזה), ועל מגיש התביעה להיות בעל חשבון בנק על שמו בלבד בטרם הגשת התביעה.
 • יש להודיע על שינוי כתובת ו/או מצב משפחתי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומחלקת שיקום בסניף הקרוב למקום המגורים ולצרף אסמכתאות לשינוי. אי מסירת פרטים על שינוי במצב המשפחתי עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.
 • ילד מתחת לגיל 22 החי בדירה נפרדת מההורה זכאי לתגמול עד שימלאו לו 22 שנים. עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה (אלמן/ה) לקבל את התוספת עבור הילד.
 • במקרים מסויימים ישלם המוסד לביטוח לאומי את הוצאות הטיפול וההשגחה של ילד הזקוק לטיפול במוסד רפואי או חינוכי או להשגחה במעון פרטי, במקום התגמול לו הוא זכאי. הדבר ייקבע על-ידי מחלקת השיקום בהתייעצות עם רופא המוסד.
 • יתום ששני הוריו נספו כתוצאה מפעולת איבה זכאי מכוחו של הורה אחד לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. יתום עד גיל 21 זכאי לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליו להגיש תביעה לקצבת שאירים בסניף המטפל.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים