הקדמה:

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע
לא ניתן לקבל קצבת שאירים בנוסף לתגמול עקב אותו האירוע, ויש לבחור באחת מבין שתי הקצבאות (אלא אם כן מדובר ביתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה)
יש להגיש את התביעה מוקדם ככל האפשר, ולא יותר משנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע.

 • שיעור התגמול עשוי להשתנות, בין השאר, בהתאם למספר הילדים שהותיר אחריו הנספה וגילם.

מי זכאי?

 • אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ה בציבור) של נספה בפעולת איבה.
 • יתומים של נספה בפעולת איבה.
 • הורים שכולים של נספה בפעולת איבה.
 • גרוש/ה של נספה בפעולת איבה (במקרים שיפורטו בהמשך).

אלמנות, אלמנים ויתומים

 • אלמנות ואלמנים זכאים לתוספת לתגמול עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • מי שהתאלמנה כאשר הייתה בהיריון תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להריון ועד ללידה. בנוסף, היא תקבל מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • אלמנות ואלמנים שנישאו שוב זכאים לתגמולים בשיעורים זהים לאלה ששולמו להם לפני שנישאו.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • אם, מטעמים רפואיים או חינוכיים, ילד זקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים (החל מנובמבר 2021)
מספר הילדים סכום התגמול
0 9,394.88 ₪
1 11,599.61 ₪
2 13,240.85 ₪
3 14,882.09 ₪
4 16,389.68 ₪
5 18,030.92 ₪
6 19,672.16 ₪
7 ומעלה 21,313.4 ₪
 • אלמנות ואלמנים שילדיהם הצעירים ביותר בגרו (הגיעו לגיל 21 וטרם הגיעו לגיל 24) זכאים לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי שמשולם לאלמנות ולאלמנים עם ילד אחד.
 • כמו כן משולמת עבור הילד תוספת לצרכים אישיים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי).
 • כאשר הילד הצעיר ביותר יגיע לגיל 24 תשולם תוספת גילום בשיעור נמוך יותר.
סכומי התגמולים לאלמנות ואלמנים שילדיהם בגרו (החל מנובמבר 2021)
מספר הילדים סכום התוספת סכום התגמול סכום התגמול+התוספת
0 414 ₪ 9,164.17 ₪ 9,578.17 ₪
1 1,256.65 ₪ 9,164.17 ₪ 10,420.82 ₪
2 2,099.3 ₪ 9,164.17 ₪ 11,263.47 ₪
3 2,941.95 ₪ 9,164.17 ₪ 12,106.12 ₪

יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

 • יתומים משני הוריהם זכאים לתגמול חודשי קבוע מכוח הורה אחד, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • החל מ-01.08.2018, זכאי גם מי שמתייתם מהוריו כאשר גילו מעל ל-37 (למי שגילו היה למעלה מ-37 והתייתם לפני 01.08.2018 שולם מענק מיוחד בסך 500,000 ₪).
 • סכום התגמול (החל מנובמבר 2021):
  • ליתומים עד גיל 18 - 5,403.42 ₪.
  • ליתומים מגיל 18 ומעלה - 9,394.88 ₪.
 • יתומים עד גיל 21 זכאים גם לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליו להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי.

הורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים לתוספת לתגמול עבור כל אח/ות של הנספה עד גיל 22 שסמוכ/ה על שולחן ההורה.
סכומי התגמולים להורים שכולים (נכון לינואר 2022)
מספר אחים של הנספה תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 8,247.65 ₪ 6,598.12 ₪
1 9,897.18 ₪ 8,247.65 ₪
2 10,804.42 ₪ 9,154.89 ₪
3 11,711.67 ₪ 10,062.14 ₪
4 12,618.91 ₪ 10,969.38 ₪
5 13,526.15 ₪ 11,876.62 ₪
6 14,433.39 ₪ 12,783.86 ₪
7 15,340.63 ₪ 13,691.1 ₪
 • במקרה שהורים שכולים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים תגמול שמגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) לא עולות על 500 ₪ לזוג או 400 ₪ ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי:
  • 1,120.99 ₪ לזוג הורים.
  • 1,401.87 ₪ להורה יחיד.
 • הורה שכול שנשוי לבן זוג שאינו הורה שכול זכאי לתגמול שמשולם לזוג הורים שכולים (8,247.65 ₪). ההטבות שנלוות לתגמול יינתנו עבור ההורה השכול בלבד.
  • אם ההורה השכול נפטר, בן הזוג שאינו שכול יקבל את התגמול שמשולם לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים, החל מהחודש שאחרי חודש הפטירה.
  • אם בן הזוג שאינו שכול היה נשוי לפחות 3 שנים להורה השכול שנפטר, הוא יהיה זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול שמקבל הורה יחיד- 6,598.12 ₪. זאת בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו, לא ישולם לו תגמול.
 • הורים שכולים שהם אלמנים/אלמנות זכאים לקבל החל מגיל 67 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ₪ בחודש.
 • אם אחד מבני זוג שהם הורים שכולים נפטר, ההורה שהתאלמן ימשיך לקבל תגמול לזוג הורים שכולים ב-3 החודשים שאחרי הפטירה .
  • לאחר מכן, ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה יגיע לגיל 67 תשולם לו אוטומטית התוספת למימון צרכים מיוחדים.

גרושות וגרושים

 • גרושה של נספה בפעולת איבה שלא נישאה בשנית זכאית לתגמול (בהתאם לגובה המזונות שהיא זכאית להם) בהתקיים שני תנאים מצטברים:
  1. היא היתה בת 40 או יותר במות הנספה, או שהיא אם לילד של הנספה.
  2. הנספה היה חייב במזונותיה.
 • גרוש/ה של נספה בפעולות איבה שיש עמו/עמה ילד של הנספה זכאי/ת לתגמול חודשי עבור היתום, כאפוטרופוס.
  • התגמול הוא בסך 5,912 ש"ח (נכון לנובמבר 2021).
  • התגמול ישולם להורה עד הגיעו של היתום לגיל 21.
שימו לב
בעבר שולם התגמול להורה עד גיל 18 ולאחר מכן שולם התגמול לחשבון הבנק של היתום היתום עד גיל 21.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה על גבי טופס 582 - תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • תנאי מוקדם להגשת התביעה הוא קבלת אישור מהרשות המאשרת כי אכן מדובר בפגיעת איבה.
 • על מגיש התביעה להציג תעודת זהות (כולל הספח) לצורך אימות פרטיו האישיים.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • בטופס יש לציין את פרטי חשבון הבנק של מגיש התביעה.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת הפטירה של הנספה.
  2. מסמך מהרשויות המוסמכות עם תיאור האירוע.
 • אם ישנו ילד מעל גיל 22 שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, יש לצרף לטופס:
  1. תעודה רפואית המעידה על כך שהילד אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
  2. הצהרה על הכנסותיו של הילד.
 • התביעה היא אישית ועל כל תובע להגיש תביעה בנפרד, מלבד למקרים הבאים:
  1. הורים שכולים ימלאו בטופס התביעה את פרטי ילדיהם הנותרים (אחיו ואחיותיו של הנספה).
  2. הורים שכולים הנשואים זה לזו יגישו טופס תביעה אחד, והם מחויבים בחשבון בנק משותף.
  3. אלמן/ה ימלא בטופס את פרטי אחיו ואחיותיו של הנספה.
 • תובע שתביעתו נדחתה יקבל על-כך הודעה בדואר והוא רשאי להגיש ערעור בכתב, בתוך 60 יום מרגע שנמסרה לו ההודעה, לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית.

תשלום התגמול

 • אם אושרה התביעה, התגמול ישולם ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש, לחשבון הבנק של התובע.
 • בקשה לשינוי מקום התשלום יש להגיש בטופס מיוחד שאפשר לקבלו בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי.
  • יש לציין את מספר התיק (מספר הזהות של הנפטר).
  • את הטופס יש לשלוח אל המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13, ירושלים 9543707.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להעביר תגמול לחשבון משותף (מלבד במקרה של הורים שכולים הנשואים זו לזה), ועל מגיש התביעה להיות בעל חשבון בנק על שמו בלבד בטרם הגשת התביעה.
 • יש להודיע על שינוי כתובת ו/או מצב משפחתי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומחלקת שיקום בסניף הקרוב למקום המגורים ולצרף אסמכתאות לשינוי. אי מסירת פרטים על שינוי במצב המשפחתי עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים