הקדמה:

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע
לא ניתן לקבל קצבת שאירים בנוסף לתגמול עקב אותו האירוע, ויש לבחור באחת מבין שתי הקצבאות (אלא אם כן מדובר ביתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה)
יש להגיש את התביעה מוקדם ככל האפשר, ולא יותר משנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני משפחותיהם של הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע.

 • שיעור התגמול עשוי להשתנות, בין השאר, בהתאם למספר הילדים שהותיר אחריו הנספה וגילם.

מי זכאי?

 • אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ה בציבור) של נספה בפעולת איבה.
 • יתומים של נספה בפעולת איבה.
 • הורים שכולים של נספה בפעולת איבה.
 • גרוש/ה של נספה בפעולת איבה (במקרים שיפורטו בהמשך).

אלמנות, אלמנים ויתומים

 • אלמן/ה זכאי/ת לתוספת לתגמול עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • אלמן/ה עם ילד שהגיע לגיל 21 שנים אך טרם מלאו לו 24 שנים זכאי/ת לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי המגיע לאלמן/ה עם ילד אחד. כמו כן משולמת עבור הילד תוספת לצרכים מיוחדים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי). בהגיע הילד האחרון לגיל 24 תשולם לאלמן/ה תוספת בשיעור קטן יותר. התוספת האמורה תהיה צמודה לשינויים שיחולו בתגמולים.
 • אלמנה שהתאלמנה בזמן היותה בהריון תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להריונה ועד ללידה. בנוסף, תקבל האלמנה מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • אלמנים שנישאו שוב זכאים לתגמולים בשיעורים זהים לאלה ששולמו להם לפני שנישאו.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • אם, מטעמים רפואיים או חינוכיים, ילד זקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
 • שיעורי התגמולים לאלמן/ה נכון לינואר 2021:
מספר ילדים סכום התגמול
0 8,528.84 ש"ח
1 10,530.27 ש"ח
2 11,661.56 ש"ח
3 13,106.99 ש"ח
4 14,552.43 ש"ח
5 15,997.86 ש"ח
6 17,443.29 ש"ח
7 ומעלה 18,888.72 ש"ח

יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

 • יתום משני הורים זכאי לתגמול חודשי קבוע מכוח הורה אחד, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • החל מה-01.08.2018, זכאי גם מי שמתייתם מהוריו כאשר גילו מעל ל-37 (למי שגילו היה למעלה מ-37 והתייתם לפני ה-01.08.2018 שולם מענק מיוחד בסך 500,000 ש"ח).
 • סכום התגמול, נכון לינואר 2020:
  • ליתום עד גיל 18, 5,202.59 ש"ח.
  • ליתום מגיל 18 ואילך, 8,274.50 ש"ח (סכום זהה לסכום המשולם לאלמנה ללא ילדים).
 • יתום עד גיל 21 זכאי גם לקצבת שאירים מכוח ההורה השני. לקבלת הקצבה עליו להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי.

הורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים לתוספת לתגמול עבור כל אח/ות של הנספה עד גיל 22 הסמוכ/ה על שולחן ההורה.
 • במקרה שהורים שכולים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים תגמול המגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) אינן עולות על 500 ש"ח לזוג או 400 ש"ח ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי.
  • אם הורה שכול נפטר, ישולם לבן זוגו התגמול המשולם לזוג הורים שכולים במשך 3 חודשים, החל בחודש שלאחר חודש הפטירה. לאחר מכן ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה השכול יגיע לגיל פרישה, הוא יקבל תוספת למימון צרכים מיוחדים בסך 1,452 ש"ח בחודש.
 • להורה שכול הנשוי לבן זוג שאינו שכול משולם תגמול בשיעור התגמול המשולם לזוג הורים שכולים.
  • אם הורה שכול שנפטר ובן זוגו שאינו שכול היו נשואים לפחות 3 שנים לפני הפטירה, בן הזוג יהיה זכאי (כל עוד לא נישא מחדש) לתגמול בשיעור ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול המשולם להורה יחיד (אם הכנסתו מכל מקור שהוא מגיעה לגובה התגמול או עולה עליו, לא ישולם לו תגמול).
 • שיעורי התגמולים להורים שכולים, נכון לינואר 2020:
מספר אחים של הנספה תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 7,487.5 ש"ח 5,990 ש"ח
1 8,711 ש"ח 7,259.17 ש"ח
2 9,509.51 ש"ח 8,057.68 ש"ח
3 10,308.02 ש"ח 8,856.19 ש"ח
4 11,106.53 ש"ח 9,654.70 ש"ח
5 11,905.04 ש"ח 10,453.21 ש"ח
6 12,703.55 ש"ח 11,251.72 ש"ח
7 13,502.06 ש"ח 12,050.23 ש"ח

גרושות וגרושים

 • גרושה של נספה בפעולת איבה שלא נישאה בשנית זכאית לתגמול (בהתאם לגובה המזונות שהיא זכאית להם) בהתקיים שני תנאים מצטברים:
  1. היא היתה בת 40 או יותר במות הנספה, או שהיא אם לילד של הנספה.
  2. הנספה היה חייב במזונותיה.
 • גרוש/ה של נספה בפעולות איבה שיש עמו/עמה ילד של הנספה זכאי/ת לתגמול חודשי עבור היתום, כאפוטרופוס.
  • התגמול הוא בסך 4,757.74 ש"ח, נכון לינואר 2020.
  • התגמול ישולם להורה עד להגיעו של היתום לגיל 18.
  • לאחר מכן, התגמול ישולם לחשבון הבנק של היתום עד לגיל 21 (עליו לעדכן את מחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל לגבי פרטי חשבון הבנק).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה על גבי טופס 582 - תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה.
 • תנאי מוקדם להגשת התביעה הוא קבלת אישור מהרשות המאשרת כי אכן מדובר בפגיעת איבה.
 • על מגיש התביעה להציג תעודת זהות (כולל הספח) לצורך אימות פרטיו האישיים.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • בטופס יש לציין את פרטי חשבון הבנק של מגיש התביעה.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת הפטירה של הנספה.
  2. מסמך מהרשויות המוסמכות עם תיאור האירוע.
 • אם ישנו ילד מעל גיל 22 שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, יש לצרף לטופס:
  1. תעודה רפואית המעידה על כך שהילד אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
  2. הצהרה על הכנסותיו של הילד.
 • התביעה היא אישית ועל כל תובע להגיש תביעה בנפרד, מלבד למקרים הבאים:
  1. הורים שכולים ימלאו בטופס התביעה את פרטי ילדיהם הנותרים (אחיו ואחיותיו של הנספה).
  2. הורים שכולים הנשואים זה לזו יגישו טופס תביעה אחד, והם מחויבים בחשבון בנק משותף.
  3. אלמן/ה ימלא בטופס את פרטי אחיו ואחיותיו של הנספה.
 • תובע שתביעתו נדחתה יקבל על-כך הודעה בדואר והוא רשאי להגיש ערעור בכתב, בתוך 60 יום מרגע שנמסרה לו ההודעה, לוועדת העררים. החלטת הוועדה היא סופית.

תשלום התגמול

 • אם אושרה התביעה, התגמול ישולם ב-28 בכל חודש עבור אותו חודש, לחשבון הבנק של התובע.
 • בקשה לשינוי מקום התשלום יש להגיש בטופס מיוחד שאפשר לקבלו בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי.
  • יש לציין את מספר התיק (מספר הזהות של הנפטר).
  • את הטופס יש לשלוח אל המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13, ירושלים 9543707.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להעביר תגמול לחשבון משותף (מלבד במקרה של הורים שכולים הנשואים זו לזה), ועל מגיש התביעה להיות בעל חשבון בנק על שמו בלבד בטרם הגשת התביעה.
 • יש להודיע על שינוי כתובת ו/או מצב משפחתי למחלקת נפגעי פעולות איבה ומחלקת שיקום בסניף הקרוב למקום המגורים ולצרף אסמכתאות לשינוי. אי מסירת פרטים על שינוי במצב המשפחתי עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים