הקדמה:

כל ילד עד גיל 3 או תינוק, שהוא תושב או אזרח ישראלי יכול להירשם למשפחתון שבפיקוח ממשלתי
ההרשמה למשפחתונים המוכרים לשנת הלימודים תשפ"ג תתקיים מיום 13.02.2022 ועד 06.03.2022
אסור לסרב לבצע הרשמה למשפחתון מכל סיבה שהיא, כולל בשל עודף ביקוש
במשפחתון שבו מספר הילדים הנרשמים עולה על מספר המקומות המקסימלי, בחירת הילדים תהיה בהתאם לנוהל של משרד הרווחה
למידע נוסף ראו אתר זרוע העבודה


אזהרה
ההרשמה למשפחתונים המוכרים לשנת הלימודים תשפ"ג תתקיים מיום 13.02.2022 ועד 06.03.2022.

משפחתון בפיקוח הוא מסגרת טיפולית חינוכית לקבוצה של עד 5 תינוקות או פעוטות בגילי 3 חודשים עד 3 שנים, הפועלת בביתה של המטפלת בפיקוח ובהנחייה של רכזת המשפחתונים ברשות המקומית.

 • שכר הלימוד של המשפחתונים מפוקח. המשרד המפקח קובע שכר לימוד מקסימלי, שנקבע בהתאם לסוג המסגרת וגיל הילדים.
 • כל הורה רשאי לרשום את ילדו למשפחתון הנמצא בפיקוח ממשלתי. לא ניתן לסרב לרשום ילד, מכל סיבה שהיא, כולל בשל עודף ביקוש. במקרה שנרשמו יותר ילדים ממספר התלמידים המירבי המותר, תתקיים ועדת קבלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים ותינוקות שהם אזרחים או תושבים ישראלים.
 • המשפחתונים מיועדים לילדים בגיל 3 חודשים עד 3 שנים.
  • ילדים מתחת לגיל 6 חודשים יתקבלו למשפחתון רק בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
  • בכל מקרה, לא יתקבלו למשפחתון ילדים מתחת לגיל 3 חודשים.
  • ילדים מעל גיל הרישום יוכלו להתקבל למשפחתון על בסיס מקום פנוי. ילדים מעל גיל רישום הם ילדים שזכאים להירשם לגן טרום-טרום חובה.

גילי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג

 • ילדים שנולדו החל מה-01.01.2020.
 • ביחס לילדים שקיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית - ילדים שנולדו החל מה-01.09.2019.
 • ילדים שנולדו בין התאריכים 31.12.2019-31.07.2018, ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר שהם עונים להגדרה של "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון (ילדים מעל גיל הרישום).

שלבי ההליך

 • ניתן לאתר משפחתונים מוכרים באתר האגף למעונות יום - באמצעות חיפוש על-פי יישוב או בחיפוש על גבי מפה.
 • הרישום למשפחתונים המוכרים מתבצע אצל רכזת המשפחתונים ברשות המקומית.
 • הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בין התאריכים 13.02.2022 ל-06.03.2022.
 • במהלך תקופת הרישום חל איסור לסרב לבצע הרשמה למשפחתון מכל סיבה שהיא, כולל בשל עודף ביקוש.
 • ילד שלא נרשם בתקופת הרישום יוכל להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

ועדת קבלה

שימו לב
טרם פורסם נוהל ועדות קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג.
המידע המופיע בפסקה זו מבוסס על הנוהל של שנת הלימודים תשפ"ב. עם פרסום נוהל ועדות הקבלה לשנת תשפ"ג יעודכן המידע בהתאם.
 • במשפחתון שבו מספר הילדים הנרשמים גבוה ממספר התלמידים המירבי שנקבע על-ידי משרד הרווחה, תתקיים ועדת קבלה בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים של האגף למעונות היום והמשפחתונים.
 • אם במשפחתון נדרשת ועדת קבלה - תישלח על כך הודעה להורים, עם הנחיות למילוי השאלון ולהגשת מסמכים.
 • לצורך רישום לוועדת קבלה, על ההורים להגיש רשימה של מסמכים (ובין היתר, מסמכים המעידים על הכנסה). דירוג הילדים ייעשה על סמך המסמכים שהוגשו על-ידי ההורים לפני שהחל להתבצע הדירוג. המסמכים מפורטים ברשימת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לקביעת סדר קדימות הילדים.
 • דירוג הילדים יתבצע בתוך 45 ימים ממועד ההרשמה למשפחתון.
 • לסדר הקדימויות המפורט, והתנאים המלאים לגבי קביעת סדרי העדיפויות ראו את הנוהל המלא (סעיף 5 לנוהל), באתר האגף למעונות יום.

הודעה על קבלה או דחייה

 • תוצאות הרישום יתקבלו לקראת סוף חודש מרץ, ובמשפחתונים שבהם יתקיימו ועדות קבלה ייקבעו סדרי קדימויות הילדים בחודשים מאי-יוני.
 • הודעה על דחייה:
  • הורים לילדים שלא התקבלו למשפחתון - יקבלו הודעת דחייה. בהודעה יצויין המיקום של הילד ברשימה.
  • ניתן להגיש השגה על הודעת הדחייה (ראו בהמשך).
 • הודעה על קבלה למשפחתון תשלח להורים לאחר סיום הדיון בהשגות.
 • במקרה של ביטולי הרשמה, מנהלת המשפחתון תקבל ילדים מרשימת ההמתנה, על פי סדר הרשימה.
 • הורים שפנו אליהם מספר פעמים (באמצעות הטלפון וכן באמצעות מייל ומסרון) והם לא השיבו בתוך 2 ימי עבודה שהם מעוניינים שילדם ייקלט במשפחתון - יימחקו מהרשימה.

השגה

 • ניתן להגיש את ההשגה בתוך 5 ימי עבודה מקבלת ההודעה על הדחייה.
 • ההשגה תוגש באמצעות טופס מיוחד, באתר משרד הרווחה.
 • הגשת השגה באיחור:
  • במקרה שהההשגה הוגשה באיחור(לאחר יותר מ- 5 ימי עבודה), גם אם ההשגה תתקבל הילד לא יתקבל באופן מיידי למשפחתון.
  • המיקום של הילד יתעדכן רק ברשימת ההמתנה, ורק אם יתפנה מקום במשפחתון (לאחר ביטולים), הילד יוכל להתקבל למשפחתון, בהתאם למיקומו ברשימה.

תשלומים

דמי רישום

 • מפעילי המשפחתונים (רשות מקומית או ארגון) רשאים לגבות דמי רישום.
 • גובה דמי הרישום לא יעלה על 133 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • אם הילד לא התקבל למשפחתון, דמי הרישום יוחזרו להורים.
 • דמי הרישום לא יוחזרו במקרים הבאים:
  • ההורים ביטלו את הרישום למשפחתון.
  • הרישום בוטל על-ידי המשרד בשל רישום כפול למשפחתון.

תשלום מקדמה

 • מפעילי המשפחתונים רשאים לגבות מקדמה על-חשבון שכר הלימוד לחודש הלימודים הראשון, עד לסכום של 570 ₪.
 • ניתן לגבות מקדמה רק אם במועד בקשת התשלום אושרה סופית קבלתו של הילד למשפחתון.
 • סכום המקדמה ששולם יירד מהתשלום הראשון.

דמי ביטוח

 • מפעיל שירות המשפחתונים מחויב לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות ביחס לשעות השהייה במשפחתון, כולל זמני הגעה וחזרה ממנו הביתה.
 • לשם כך, המפעיל רשאי לגבות מההורים תשלום חד פעמי, שיצורף לתשלום החודשי הראשון.
 • טרם פורסם הסכום המותר לגבייה מההורים לשנת הלימודים תשפ"ג. עד לפרסום ההנחיות בנושא דמי הביטוח מפעילי המשפחתונים אינם רשאים לגבות תשלום עבור הביטוח.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.

חשוב לדעת

 • ילד שלא נרשם בתקופת הרישום יוכל להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לאחר שאושרה קבלת הילד למשפחתון ניתן להגיש בקשה להשתתפות בתשלום שכר הלימוד (סבסוד).
 • ההוראות וההנחיות של משרד הרווחה מחייבות את מפעילי מעונות היום והמשפחתונים. כל הוראה בהסכם עם מפעיל המעון או המשפחתון שמנוגדת להנחיות המשרד, אינה תקפה. למידע נוסף ראו באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים.
 • ניתן להירשם במקביל גם למשפחתונים וגם למעונות יום. למידע על הליך הרישום למעון יום מוכר ראו רישום למעון יום מוכר.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים