הקדמה:

הורה שכול זכאי להשתחרר על-פי בקשתו משירות מילואים במהלך שירות המילואים או לקראתו
הגשת בקשה לשחרור אינה מונעת הגשת בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולהיפך)


הורה שכול זכאי להשתחרר משירות מילואים, נוכחי או צפוי, אם ביקש זאת מסיבת היותו הורה שכול.

מי זכאי?

 • הורה שכול שקיבל צו זימון לשירות מילואים פעיל.
 • הורה שכול הנמצא במהלך שירות מילואים פעיל.
 • הורה שכול הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  • הורה שבנו או בתו (כולל בן או בת מאומצים כחוק) מצאו את מותם במהלך שירותם הצבאי (סדיר או מילואים).
  • מי שהוכר כהורה שכול על-ידי אחד מהגורמים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום) למפקד היחידה.
 • יש למלא את חלק ב' של הטופס ולצרף אישורים מתאימים, במידת הצורך.
 • מפקד היחידה יאשר את השחרור מהשירות בכל מקרה, וישלח לחייל הפונה הודעה בכתב.
 • בקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות - תאושר בתוך 10 ימים.
 • בקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות - תאושר לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
 • בקשה שתוגש במהלך שירות המילואים - תאושר בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים