הקדמה:

תביעות של אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות מוגשות כיום למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
החל מ-27.04.2017 אנשי כוחות הביטחון שנפגעו בפעילות לא מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון

במקרים שהתגלתה אצל אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד מחלה שהיא לא מחלת שירות אחרי ה-01.01.2014, ועדיין לא הוגשה תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, יש להגיש לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה במחלת מקצוע או בליקוי רפואי (במקום הגשת התביעה למשרד הביטחון).

 • אנשי כוחות הביטחון שחלו במחלה שמוגדרת כמחלת שירות ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד, שאחרי ה-01.01.2014 התגלתה אצלם מחלה שהיא לא מחלת שירות (ראו הגדרה בהמשך) והם לא הגישו תביעה למשרד הביטחון.
 • למידע לגבי האוכלוסיות הנוספות שהליך זה רלוונטי לגביהן:

הגדרת מחלת שירות

 • "מחלת שירות" מוגדרת כמחלה שנגרמה בעקבות אירוע או תנאי שירות שאופיים, מהותם ונסיבותיהם ייחודיים לשירות הביטחוני, והיא אחת מאלה:
  • מחלה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן, לקרינה מייננת או לקרינה אינפרא אדומה.
  • מחלה מדבקת כתוצאה מחשיפה למוצרי דם ונוזלי גוף במסגרת טיפול בתנאי שדה.
  • מחלה אחרת שקבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה בצו.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה, באחת משתי דרכים:
  • באופן מקוון - מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים ושליחתם באמצעות טופס מקוון.
  • באופן ידני - על ידי הדפסת טופס התביעה, מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים והגשתם באחת הדרכים הבאות:

יש למלא את כל הפרטים שנדרשים בטופס, לצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים ולחתום על כתב ויתור סודיות רפואית שמצורף לטופס.

שימו לב
יש להגיש טופס נפרד לכל מחלת מקצוע או ליקוי רפואי.

חשוב לדעת

 • החל מ-27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו במהלך השירות בפעילות לא מבצעית צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה בעבודה (במקום למשרד הביטחון).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים