הקדמה:

תביעות של שוטרים וסוהרים שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות מוגשות כיום למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
כמו כן, החל מה- 27.04.2017 שוטרים וסוהרים שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם התגלתה אצל שוטרים וסוהרים מחלה שאינה מחלת שירות אחרי ה- 01.01.2014, ועדיין לא הוגשה תביעה למשרד הביטחון, יש להגיש לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה במחלת מקצוע או בליקוי רפואי (במקום התביעה למשרד הביטחון).

 • שוטרים וסוהרים שחלו במחלה המוגדרת כמחלת שירות ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • שוטרים וסוהרים שאחרי ה- 01.01.2014 התגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות (ראו הגדרה בהמשך) והם לא הגישו תביעה למשרד הביטחון.

הגדרת מחלת שירות

 • "מחלת שירות" מוגדרת כמחלה שנגרמה בעקבות אירוע או תנאי שירות שאופיים, מהותם ונסיבותיהם ייחודיים לשירות הביטחוני, והיא אחת מאלה:
  • מחלה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן, לקרינה מייננת או לקרינה אינפרא אדומה.
  • מחלה מדבקת כתוצאה מחשיפה למוצרי דם ונוזלי גוף במסגרת טיפול בתנאי שדה.
  • מחלה אחרת שקבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה בצו.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה, באחת משתי דרכים:
  • באופן מקוון - מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים ושליחתם באמצעות טופס מקוון.
  • באופן ידני - על ידי הדפסת טופס התביעה, מילוי הפרטים וצירוף המסמכים שנדרשים והגשתם באחת הדרכים הבאות:

יש למלא את כל הפרטים שנדרשים בטופס, לצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים ולחתום על כתב ויתור סודיות רפואית שמצורף לטופס.

שימו לב
יש להגיש טופס נפרד לכל מחלת מקצוע או ליקוי רפואי.

חשוב לדעת

 • החל מה- 27.04.2017, שוטרים וסוהרים שנפגעו במהלך השירות בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה בעבודה (במקום להגיש תביעה למשרד הביטחון).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים