עובדים בשירות המדינה זכאים לתוספת מעונות בגין השתתפות חלקית בהוצאות הטיפול בילד שטרם מלאו לו 5
נכון לינואר 2024, משולמת תוספת של 351 ₪ לחודש עבור הילד הראשון ו-237 ₪ עבור הילד השני

הזכות לתוספת מעונות היא חלק ממכלול זכויות הוריות המוענקות לעובדים בשירות המדינה, לפי הוראות פרק 35.1 לתקשי"ר (תקנון שירות המדינה).

 • ניתן להעביר את הזכויות באופן מלא או חלקי לאבות העובדים בשירות המדינה, ומעוניינים לקבל את הזכויות ההוריות, במקום בנות זוגם (בתנאי שבת הזוג היא שכירה או עצמאית).
 • התוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים, וללא צורך להמציא קבלות על שהייתם במעונות.
 • עובדים במשרה חלקית, מקבלים תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות משרתם.
 • סטודנט/ית המועסק/ת בין 96 ל-120 שעות חודשיות זכאי/ת לתוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות המשרה.
 • תוספת מעונות מתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר, והסכומים המעודכנים מפורסמים בחוזרי הממונה על השכר.

מי זכאי?

 • עובדי שירות המדינה, העומדים באחד מהתנאים הבאים:
  • עובדת שהיא אם לילד עד גיל 5.
  • עובד שהוא אב לילד עד גיל 5, אם בן או בת זוגו עובדים כ"שכירים" או כ"עצמאיים", בין אם במקום עבודתם נהוגה זכות לתוספת מעונות ובין אם לאו. העובד יהיה זכאי לתוספת מעונות גם בתקופה שבה בן או בת הזוג שלו זכאי/ת לדמי אבטלה, בתנאי שתקופה זו לא תעלה על 6 חודשים.
  • אלמן או גרוש שהילד בחזקתו.
  • גרוש שהילד לא בחזקתו הבלעדית אך הוא משלם מזונות ובהסכם שאושר על-ידי בית משפט/בית הדין או פסק דין שניתן נקבעו זמני שהות של הילד אצלו, ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • אמו של הילד לא מועסקת בשירות המדינה או במגזר הציבורי (גם אם מקום עבודתה משתתף בעלות החזקתו של הילד במעון)
   • אמו של הילד מועסקת בשירות המדינה או במגזר הציבורי ומעבירה אליו את זכאותה לתוספת מעונות בכפוף להצהרה חתומה כדין
  • גרוש שהילד לא בחזקתו וקיבל תוספת מעונות לפני גירושיו, ימשיך לקבל את התוספת כל עוד אמו של הילד לא מועסקת בשירות המדינה/במגזר הציבורי, או שהיא מועסקת בשירות המדינה/במגזר הציבורי והעבירה אליו את זכאותה לתוספת בכפוף להצהרתה.
  • מי שאינם הורים בעצמם, אך מטפלים בילדי בן/בת זוגם, מכוח קשר של ידועים בציבור.
  • הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.
 • הזכות אינה יכולה להינתן לעובדים שבת זוגם אינה עובדת, למעט מקרים המפורטים בהמשך.
 • התוספת ניתנת רק לאחד מבין שני ההורים, לגבי כל ילד.
  • כלומר, במקרה שלזוג הורים יש שני ילדים, הורה אחד יכול לקבל את התוספת עבור ילד אחד בו בזמן שההורה השני מקבל את התוספת עבור הילד שני.

תהליך מימוש הזכות

 • עובדת זכאית, תקבל את תוספת המעונות באופן אוטומטי, בהתאם לגילאי ילדיה כפי שדווחו למעסיק. יחד עם זאת, מומלץ לוודא מול משאבי האנוש ביחידה ובאמצעות בדיקה בתלושי השכר, שאכן הזכות ניתנת.
 • עובדים המבקשים להשתמש בזכותם לתוספת מעונות, ימסרו למשאבי האנוש ביחידה הצהרה מלאה וחתומה כדין בטופס מדף 2301, בצירוף אחד מהאישורים הבאים:
  • אישור המעסיק של בת הזוג כי לבת הזוג זכות לתוספת מעונות בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, והיא לא ניצלה את זכותה החל מהתאריך שיצוין באישור.
  • אישור המעסיק של בת הזוג כי במקום עבודתה לא נהוגות זכויות בקשר להורות.
טיפ
עובד שלא קיבל את זכותו לתוספת מעונות, יכול בתנאים מסויימים לבקש את תשלום התוספת באופן רטרואקטיבי. יש לפנות למשאבי האנוש במקום העבודה לבירורים נוספים.

חשוב לדעת

 • התוספת משולמת רק עבור התקופה שבה העובד/ת זכאי/ת למשכורת במימון המעסיק.
דוגמה
עובדים אינם זכאים לתוספת בתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה או שהם שוהים בחל"ת (עם זאת, עובדים שבני זוגם זכאים לדמי אבטלה עשויים להיות זכאים לתוספת המעונות במהלך אותה תקופה, בתנאי שהיא לא עולה על 6 חודשים ובתנאי שהעובדים עצמם עונים על שאר תנאי הזכאות).
 • תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות, ועל כן היא אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין, אך יופרשו בעדה הפרשות בהתאם לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות.
 • לא תשולם תוספת מעונות, כאשר קיים הסדר כללי לפיו משולמת הטבה אחרת בגין השתתפות בהוצאות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, וסכום ההטבה האחרת עולה על שיעור תוספת המעונות עבור ילד אחד ועבור שני ילדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים