הקדמה:

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) עוסקות בשכרו של אדם עם מוגבלות (בהתאם להגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), המועסק או עומד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהמדינה משתתפת בתקציבו.
על פי התקנות, העובד או מי שמוסמך מטעמו, רשאי לפנות אל המנהל הכללי של זרוע העבודה, או מוסמך מטעמו, בבקשה להתאים לו שכר מינימום (טופס הבקשה נמצא בתוספת לתקנות).
על מנת להחליט בעניין הבקשה, המנהל רשאי לדרוש מהעובד לעבור בדיקה או אבחון, לחתום על כתב ויתור סודיות בהקשר זה, ולהמציא למנהל כל מסמך, רפואי או אחר, הנוגע למוגבלותו, ובלבד שהעובד לא יחויב בתשלום על האבחון או הבדיקה.
אם המנהל שוכנע כי בשל מוגבלותו, יכולת העבודה של העובד פחותה מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד, יחליט על שכר מינימום בשיעור המותאם לעובד לפי המפורט בתקנות. לדרגות השכר המעודכנות, ראו באתר זרוע העבודה.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002
נוסח החוק:


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים