תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) עוסקות בשכרו של אדם עם מוגבלות (בהתאם להגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), המועסק או עומד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהמדינה משתתפת בתקציבו.
על פי התקנות, העובד או מי שמוסמך מטעמו, רשאי לפנות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, או מוסמך מטעמו, בבקשה להתאים לו שכר מינימום (טופס הבקשה נמצא בתוספת לתקנות).

פרטים

שם החוק:תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים