הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה על פי הדין
עד תום שנת 2018 גבה מדור תשלומים מהמעסיקים הפרשה בסך 2.5% משכר העובדים עבור דמי מחלה, אך החל מינואר 2019 עובדים אשר נעדרים מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה ישירות ממעסיקיהם
עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה יפנה לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית על מנת לקבל הפניה למשרד הבריאות ברשות, שם תונפק לו תעודת מחלה שתזכה אותו בדמי מחלה מהמעסיק


עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצבירת ימי מחלה ותשלום דמי מחלה עבור ימי היעדרותם עקב מחלה, בהתאם לאמור בחוק דמי מחלה.

 • עד חודש ינואר 2019, מעסיקים של עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, נדרשו להפריש 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה, ולהעביר כספים אלה למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה. מדור תשלומים ניהל קרן דמי מחלה ועובד פלסטיני שהיה זכאי לדמי מחלה, נדרש להליך ארוך עד לקבלת הכספים ממדור תשלומים.
 • החל מחודש ינואר 2019 עובדים פלסטינים העובדים כדין בישראל אשר נעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה ישירות ממעסיקיהם, בהתאם לאמור בחוק דמי מחלה, או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל במקום העבודה הספציפי.
 • החל מתלוש השכר לחודש ינואר 2019 תופיע לכל עובד בתלוש השכר טבלת צבירת ימי מחלה אשר תכלול את יתרת הפתיחה, צבירה, ניצול ויתרת הסגירה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, אשר נעדרו מעבודתם בשל מחלה זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אם התקיימו התנאים הבאים:
  • לרשות העובד ישנם ימי מחלה צבורים.
  • העובד הציג בפני המעסיק אישור מחלה כדין.
 • עובדים פלסטינים שנעדרו עקב טיפול בבן משפחה, זכאים לזקוף תשלום דמי מחלה עבור ימים אלה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם. למידע נוסף ראו : ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.

תהליך מימוש הזכות

אישור מחלה כדין

 • לצורך תשלום דמי מחלה, עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה נדרש להגיש למעסיק אישור מחלה כדין המעיד על תקופת מחלתו.
 • עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה, נדרש להגיע לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית לצורך קבלת הפניה למשרד הבריאות ברשות, אשר ייתן לעובד את תעודת המחלה. למידע נוסף על הנתונים בתעודת המחלה, והגורמים המוסמכים לחתימה ראו: הוראות רשות האוכלוסין וההגירה.
  • לעיון בדוגמאות של תעודות מחלה כדין, לחץ כאן
 • העובד יגיש למעסיק את‏ אישור‏ המחלה, ולפיו המעסיק‏ ישלם לעובד את דמי מחלה להם הוא זכאי.

דיווח המעסיק

על המעסיקים חלה חובה לנהל את המעקב אחר צבירה וניצול של ימי המחלה עבור כל עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה.

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי המחלה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח למדור תשלומים על ימי מחלה עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • על המעסיק לדווח על:
  • מספר ימי המחלה של העובד
  • מספר ימי המחלה המשולמים לעובד
  • גובה התשלום עבור ימי המחלה
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו: מכתב למעסיק, רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי מחלה

 • בכל שאלה ובירור בעניין תשלום דמי מחלה ניתן לפנות לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת המייל: Foreign.Rights@Economy.gov.il

חשוב לדעת

 • בהתאם לנוהל הפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות מדור התשלומים לעובדים פלסטינים במהלך חודש ינואר 2019 אמור היה מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה לשלוח מכתב לכל מעסיק המפרט את מספר חודשי העבודה של העובד ומספר ימי המחלה ששולמו לעובד, על מנת שהמעסיק ייחשב את יתרת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד לפי חוק דמי מחלה בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על הצדדים, וינהל מאותו מועד את טבלת היתרה והניצול של ימי המחלה עבור כל עובד.
 • כמו כן, בהתאם לאותו נוהל, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 אמור היה מדור תשלומים לשלוח לכל מעסיק בישראל המעסיק עובדים פלסטינים כדין מכתב המפרט את סכום דמי המחלה שהופרשו על ידי המעסיק עבור כל עובד, סכומי דמי המחלה ששולמו לכל עובד באמצעות מדור התשלומים ויתרת הסכומים שהופרשו על ידי המעסיק אך לא שולמו בפועל לעובד.
 • כספים אשר הפריש המעסיק בעבר באמצעות מדור תשלומים לקרן דמי המחלה ולא נוצלו על ידי העובדים, יוחזרו למעסיק, בתנאי שהעובדים אשר עבורם הופרשו דמי המחלה כאמור עדיין מועסקים אצל אותו מעסיק. שאר הכספים שנצברו בקרן דמי המחלה ישמשו לרווחת העובדים הפלסטינים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים