החוק מפרט את התשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה
אסור לדרוש מהשוכר לשאת בתשלומים אחרים, שהחוק לא מפרט אותם


החוק מפרט את התשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה.

 • המשכיר לא יכול לדרוש מהשוכר לשאת בתשלומים שלא מפורטים בחוק ושלא נכללים ברשימת התשלומים שמותר להטיל על שוכר, ובכלל זה גם את התשלומים הבאים:
  • תשלום שמיועד לרכישה או להשבחה של מערכות או מתקנים קבועים שמשרתים את הדירה המושכרת. למרות זאת, אם מדובר בהתאמות מיוחדות או שיפורים בדירה שהשוכר ביקש לבצע, המשכיר יכול לדרוש מהשוכר לשלם עליהם.
  • דמי ביטוח עבור ביטוח הדירה שמושכרת בביטוח מבנה.
  • תשלומים שהמשכיר חייב לאדם אחר או גוף אחר ושהם לא תשלומים שמותר להטיל על השוכר לפי החוק.
דוגמה
 • אסור למשכיר דירה להטיל על השוכר לשלם במקומו את דמי התיווך שאותם התחייב המשכיר לשלם למתווך, שפעל מטעמו.
 • אסור למשכיר דירה להטיל על השוכר תשלום עבור שיפוצים שמבצע ועד הבית בבניין המשותף.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי נמוך מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית מלון או דירה אחרת שמושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת היא לא דירה במעון (מקום שמשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת היא לא דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת היא לא דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם בחוזה נקבע שהשוכר יישא באחד מהתשלומים שפורטו למעלה, מותר לשוכר לסרב לשלם אותם.

חשוב לדעת

 • אם המשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה), המשכיר יכול לדרוש מהשוכר תשלומים שלא מותרים במפורש בחוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים