הקדמה:

החוק מפרט את התשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה
אסור לדרוש מהשוכר לשאת בתשלומים אחרים, שהחוק לא מפרט אותם


חוק השכירות והשאילה מפרט את התשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה.

 • המשכיר אינו רשאי לדרוש מהשוכר לשאת בתשלומים שאינם מפורטים בחוק ושאינם נכללים ברשימת התשלומים שמותר להטיל על שוכר, ובכלל זה גם את התשלומים הבאים:
  • תשלום שמיועד לרכישה או להשבחה של מערכות או מתקנים קבועים המשרתים הדירה המושכרת. למרות זאת, אם מדובר בהתאמות מיוחדות או שיפורים בדירה שהשוכר ביקש לבצע, המשכיר רשאי לדרוש את התשלום עליהם מהשוכר.
  • דמי ביטוח עבור ביטוח הדירה המושכרת בביטוח מבנה.
  • תשלומים שהמשכיר חב כלפי אדם אחר או גוף אחר ושאינם תשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה לפי החוק.
דוגמה
 • אסור למשכיר דירה להטיל על השוכר לשלם במקומו את דמי התיווך שאותם התחייב המשכיר לשלם למתווך, שפעל מטעמו.
 • אסור למשכיר דירה להטיל על השוכר תשלום עבור שיפוצים שמבצע ועד הבית בבניין המשותף.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ש"ח.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם בחוזה נקבע שהשוכר יישא באחד מהתשלומים שפורטו לעיל, מותר לשוכר לסרב לשלם אותם.

חשוב לדעת

 • למרות האמור לעיל, המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר תשלומים שאינם מותרים במפורש בחוק, אם המשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או זוג שלכל אחד מאלה).


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים