הקדמה:

בחוזי שכירות המפורטים בהמשך החוק מגביל את גובה הערובה שהמשכיר יכול לבקש משוכר, אם הערובה כרוכה בהוצאה כספית לשוכר
המשכיר והשוכר אינם רשאים להסכים בחוזה על סכום גבוה יותר מזה שנקבע בחוק


ערובה נועדה להבטיח את חיובי השוכר על-פי חוזה השכירות, והמשכיר יכול לבקש מהשוכר כמה ערובות.

 • חוק השכירות והשאילה מגביל את גובה הסכום המצטבר של הערובות שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר. החוק קובע שאם המשכיר מבקש מהשוכר ערובה שכרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר (למשל, ערבות בנקאית או פיקדון מזומן), הגובה המצטבר של הערובות לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
  • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
  • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
דוגמה
 • אם נחתם חוזה לתקופה של 12 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 2,000 ש"ח לחודש, הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא סכום השווה לפי 3 מדמי השכירות לחודש: 6,000 ש"ח (2,000 ש"ח X‏ 3).
 • לעומת זאת, אם החוזה נחתם לתקופה של 6 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 2,000 ש"ח לחודש - שליש מהתקופה היא חודשיים, ולכן הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא 4,000 ש"ח (2,000 ש"ח X‏ 2).
הערת עריכה
האם מזומן נחשב להוצאה כספית מצד השוכר? אולי כדאי גם להוסיף התייחסות לשיק בנקאי, שיש בו הוצאה לשוכר, לבדוק מה אומר החוק
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:39, 10 במרץ 2021 (IST)

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים, או שלמשכיר ישנה אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ש"ח.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
 • הגבלת הסכום חלה רק על ערבות שכרוכה בהוצאות מטעם השוכר.
דוגמה
ערבות בנקאית, שכדי לקבל אותה דורש הבנק עמלה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. השוכר והמשכיר אינם רשאים להסכים על סכום גבוה יותר, אולם ניתן לקבוע סכום נמוך יותר.

חשוב לדעת

 • הצדדים לא יכולים להסכים בחוזה על סכום ערובה גבוה מהסכומים הנ"ל. למרות זאת בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לצדדים להסכים על סכום ערובה גבוה מזה שקבוע בחוק:
  • בחוזים שאינם מהסוגים שפורטו למעלה (למשל חוזה לתקופה קצרה מ-3 חודשים).
  • השוכר והמשכיר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה).
  • הערובה אינה כרוכה בהוצאות מטעם השוכר (למשל, צ'ק בטחון, שטר חוב, כתב ערבות של ערבים מטעם השוכר).
דוגמה
מותר למשכיר לדרוש משוכר צ'ק בטחון בסכום השווה לגובה שכר הדירה של שנה שלמה.
 • החוק קובע את המקרים שבהם רשאי המשכיר לממש את הערובה, ואת הסכומים שהוא רשאי לממש בכל אחד מהמקרים.
 • בתום תקופת השכירות - על המשכיר להחזיר לשוכר את הערובה או את יתרתה אם מימש חלק ממנה, כולל כל רווח שהפיק ממנה, כגון: ריבית מהפקדתה בתכנית חיסכון בבנק, רווחים כתוצאה מהשקעה בשוק ההון, וכדומה. על המשכיר להחזיר את הערובה עד 60 ימים מהמועד שבו השיב השוכר את הדירה לרשותו, או עד למועד שבו נפרעו חובות השוכר, לפי המאוחר מביניהם.


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים