הקדמה:

תמיכה כספית מבני משפחה או מגורמים בקהילה (כגון עמותות) לא תביא לשלילת זכאות להבטחת הכנסה, גם כאשר היא ניתנת על בסיס קבוע
תמיכה בסכומים גבוהים באופן חריג עלולה לפגוע בזכאות להבטחת הכנסה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עבל (ארצי) 17457-08-14
תאריך:
17.05.2018

המוסד לביטוח לאומי שלל זכאות להבטחת הכנסה בחמישה מקרים שונים, בהם המבקשים להבטחת הכנסה קיבלו תמיכה כספית על בסיס קבוע מבני משפחותיהם או מגורמים קהילתיים. לטענת המוסד לביטוח לאומי, תמיכה זו מהווה "הכנסה" השוללת את הזכאות להבטחת הכנסה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי תמיכה מבני משפחה או מגורמים בקהילה (כגון עמותות), אשר ניתנת מתוך נדיבות ובשל רצון לעזור, אינה מהווה "הכנסה" השוללת זכאות להבטחת הכנסה, גם כאשר היא ניתנת על בסיס חודשי וקבוע.

בית הדין הארצי נימק את החלטתו בכך שהחקיקה הרלוונטית מפרטת את סוגי ההכנסות השוללות את הזכאות להבטחת הכנסה, ותמיכה משפחתית או קהילתית לא נזכרת מפורשות בחקיקה זאת. משכך, בית הדין הארצי קבע כי עליו להסתמך רק על הפירוט המופיע בחוק, ולא להוסיף סוגי הכנסות נוספות, במיוחד כאשר משמעות הדבר היא פגיעה בנזקקים להבטחת הכנסה וצמצום רשת הבטחון הכלכלית שלהם.

בנוסף, ובהתייחס לגובה סכומי התמיכה, בית הדין הארצי מזכיר בפסק דינו הצעה לתיקון חוק הבטחת הכנסה, הממתינה לאישור בכנסת, ולפיה תמיכה כספית מבני משפחה או מגורמים קהילתיים לא תביא לשלילת הבטחת הכנסה, אם סכומי התמיכה לחודש לא עולים על 3,000 ש"ח ליחיד, או על 4,500 ש"ח למשפחה (יחיד או זוג עם ילד אחד או יותר).

משום שהצעת החוק טרם אושרה, בית הדין הארצי אינו קובע מהם סכומי התמיכה המקסימליים המאפשרים שמירה על הזכאות להבטחת הכנסה, אך אומר באופן כללי כי תמיכה כספית גבוהה באופן חריג עלולה להביא לשלילת הבטחת הכנסה.

משמעות

  • זכאותו של אדם להבטחת הכנסה לא תישלל, גם אם הוא מקבל תמיכה כספית חודשית וקבועה מבני משפחתו או מגורמים בקהילה (כגון עמותות), שניתנת לו ללא תמורה ומתוך רצון לסייע.
  • עם זאת, תמיכה כספית גבוהה באופן חריג עלולה להשפיע על הזכאות, והדבר תלוי בנסיבות המקרה.

חקיקה ונהלים