תושבי ישראל שאין להם כל הכנסה זכאים לקבל גמלת הבטחת הכנסה בהתאם לתנאים
מי שיש להם הכנסה נמוכה עשויים לקבל הבטחת הכנסה חלקית- השלמת הכנסה
לחישוב הזכאות על פי הנתונים האישיים, הכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומיגמלת הבטחת הכנסה משולמת לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה.

 • גמלה מלאה משולמת למי שאין להם באופן זמני או קבוע הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) ולא מקבלים תשלומים על-פי זכאות אחרת (לא כולל את הקצבאות והסכומים שלא משפיעים על הזכאות ומפורטים בהמשך).
 • גמלה חלקית ("השלמת הכנסה") משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות נכסים או פקדונות) נמוכה מרמת ההכנסה הקבועה בחוק.
דוגמה
אם עצמאית (אם יחידה) עם שני ילדים שמשתכרת 7,800 ₪ עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. הם בגיל 20 ומעלה (מלבד למקרים מסוימים).
  3. הם מתייצבים בשירות התעסוקה (מלבד למקרים אלה).
  4. הם עומדים במבחן הכנסות (כולל בעלות על נכסים).
 • למי שיש בן/בת זוג - שני בני הזוג צריכים לענות על כל תנאי הזכאות. עם זאת, במקרים שיפורטו בהמשך תיתכן זכאות לגמלה בנפרד מבן/בת הזוג.

1. תושבות

טיפ
עולים עשויים לקבל סיוע כלכלי (הבטחת קיום) ממשרד הקליטה במחצית השנייה של שנתם הראשונה בארץ (לאחר סיום קבלת "סל קליטה").
 • הסיוע ניתן לעולות בהיריון, לעולים חולים/מאושפזים, למי שמטפלים בבן משפחה חולה, למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולעולים עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו "סיוע כלכלי" בפורטל עולים.

2. גיל

 • הבטחת הכנסה משולמת לזכאים החל מגיל 20, מלבד למקרים הבאים:
  • ניתן לקבל הבטחת הכנסה מגיל 18 בנסיבות מיוחדות של מחלה, היריון, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים באולפן או השתתפות בתוכניות שיקומיות מאושרות.
  • ילד ללא הורים וכן הורה עם ילד זכאים להבטחת הכנסה בכל גיל.
  • קטינה (מי שטרם מלאו לה 18 שנים) שהרתה עשויה להיות זכאית להבטחת הכנסה החל מהשבוע ה-13 להיריון, אם היא עונה על שאר תנאי הזכאות, אינה שוהה במוסד במימון המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת, ומתקיים לגביה אחד מאלה:
   • היא לא גרה עם הוריה
   • הוריה מקבלים הבטחת הכנסה
   • היא גרה עם הורה אחד שמקבל הבטחת הכנסה

3. התייצבות בשירות התעסוקה

 • הזכאות מותנית בכך שתובעי הגמלה ובני זוגם (אם יש) נרשמים ללשכת התעסוקה ומתייצבים בלשכה כדורשי עבודה.
 • במקרים מסוימים ניתן פטור מההתייצבות (למשל למי שהגיעו לגיל פרישה).
 • דורשי עבודה יכולים להיות מחוסרי עבודה, עובדים עם שכר נמוך/הכנסה נמוכה מעסק או לומדים:

מחוסרי עבודה

 • מי שרשומים בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה והלשכה לא הציעה להם עבודה שתואמת את מצב בריאותם וכושרם הגופני, או הפנתה אותם לאבחון ולשיקום מקצועי.
 • מחוסרי עבודה שסירבו לקבל עבודה שהוצעה להם, או סירבו לשתף פעולה, לא זכאים לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
 • מי שמקבלים דמי אבטלה הנמוכים מסכום גמלת הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להשלמת הכנסה:
  • לשם כך עליהם להתייצב בשירות התעסוקה בסוג תביעה "משותף", בחודש שבו הוגדרה תביעתם כ"משותף" וחודש מלא לאחריו.
  • תחילה הם יחויבו לקבל עבודה מתאימה על פי כללי התביעה לדמי אבטלה, ולאחר מכן יחויבו לקבל כל עבודה התואמת את מצבם הבריאותי והגופני (על פי כללי התביעה להשלמת הכנסה).

עובדים בשכר נמוך

 • שכירים שהכנסתם מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע בטבלה לפי נתוניהם האישיים.
 • במקרים מסוימים יינתן פטור מההתייצבות בהתאם להיקף המשרה של העובדים (ראו פרטים נוספים).
 • עובדים במפעל מוגן זכאים לגמלה אם הם עובדים בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.

לומדים בהכשרה מקצועית

 • מי שנמצאים בהכשרה מקצועית:
  • שירות התעסוקה הפנה אותם להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 12 חודשים לכל היותר.
  • הם משתתפים בלימודים באופן סדיר.

הורים עצמאיים שלומדים

 • הורים עצמאיים (יחידים) עשויים להיות זכאים להבטחת הכנסה גם אם הם לומדים במוסד ללימודים על תיכוניים או להשכלה גבוהה (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי), בתנאי שקיבלו הבטחת הכנסה עבור 16 חודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש תחילת הלימודים.
 • למי שעונים על תנאים אלה (בנוסף לשאר תנאי הזכאות), הגמלה תשולם עבור 36 חודשים.
 • מי שמתייצבים בלשכת התעסוקה כדי לקבל הבטחת הכנסה ומעוניינים ללמוד צריכים להמשיך להתייצב ולקבל אישור מהלשכה שאין לה עבודה להציע להם.
 • מי שעובדים ומקבלים השלמת הכנסה צריכים לקבל אישור מהלשכה שאין לה עבודה חלופית או נוספת להציע להם.
 • הורים עצמאיים שלומדים 36 שעות שבועיות או לומדים ועובדים 36 שעות שבועיות פטורים מההתייצבות בלשכת התעסוקה, בכפוף לאישור ממוסד הלימודים.

עצמאים או בעלי עסק

 • עובדים עצמאים עם הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים, בהתאם למקרה.
 • כמו כן, מי שפותחים עסק ומקבלים ליווי מקצועי עשויים להיות פטורים מההתייצבות בשנה הראשונה (ראו פרטים נוספים).
טיפ
ניתן לבצע רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט) ולהתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום. ימי ההתייצבות ייספרו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.

4. הכנסות ונכסים

 • גובה ההכנסות: להבטחת הכנסה זכאים מי שאין להם הכנסות או שהכנסתם (כולל הכנסת בני הזוג- לזוגות) נמוכה מסכום הגמלה המירבי שנקבע בהתאם לגילם ולמצבם המשפחתי.
  • לשיעורי הגמלה ולסכומי ההכנסה שאפשר להרוויח מעבודה בהתאם לנתונים האישיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.

סכומים שלא יילקחו בחשבון

בעלות על רכב

 • בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו לא עולה על 44,611 ₪ לא מונעים את הזכאות להבטחת הכנסה.
 • הזכאות לא תישלל בכל אחד מהמקרים הבאים, גם אם שווי הרכב מעל 44,611 ₪ ועד 63,180 ₪:
  1. למי שהגיעו לגיל פרישה
  2. למקבלי קצבת שאירים
  3. למקבלי קצבת תלויים בנפגע עבודה
 • מהגמלה ינוכה סכום מסוים שמחושב על פי שווי הרכב ומצבם התעסוקתי של מקבלי הגמלה.
 • במקרים מסוימים גם בעלות על רכב בשווי שעולה על הסכומים שצוינו לא שוללת את הזכאות להבטחת הכנסה.
 • למידע נוסף ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.

נכס פיננסי (תוכנית חיסכון, פק"מ וכו')

 • נכס פיננסי בסכום שלא עולה על 39,224 ₪ ליחיד/ה ו-58,836 ₪ לזוג (נכון ל-2024) לא ישפיע על הזכאות להבטחת הכנסה.
 • אם סכום הנכס הפיננסי מעל 39,224 ₪ (ליחיד/ה) או מעל 58,836 ₪ (לזוג), ולא יותר מ-117,173 ₪:
  • אחרי שיופחת הסכום שלא משפיע על הזכאות, יחושב על ההפרש שיעור הריבית והתוצאה תחולק ב-12.
  • הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לגמלה.
  • שיעור הריבית (2.87% נכון ל-01.01.2024) מחושב לפי ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד בשנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה.
דוגמה
 • אישה ללא בן זוג שיש לה פיקדון כספי בסך 90,000 ₪.
 • 39,224 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 50,776 ₪ (90,000 פחות 39,224) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
 • התוצאה - 121.44 ₪ היא הסכום שיילקח בחשבון כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • אם סכום הנכס הפיננסי 117,173 ₪ ומעלה:
  • על 117,173 ₪ הראשונים ייעשה החישוב שצוין לפני כן.
  • משאר הסכום יחושבו אחוזים נוספים בהתאם לגיל של מבקשי הגמלה, הרכב המשפחה ושווי הנכס הפיננסי, והתוצאה תחולק ב-12.
  • ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לגמלה תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף כל הסכומים שיתקבלו במצטבר.
חישוב ההכנסה מנכס פיננסי למי שטרם מלאו להם 55
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 117,173 ₪ ל-294,180 ₪ 1.5%
בין 117,173 ₪ ל-235,344 ₪ בין 294,180 ₪ ל- 588,360 ₪ 3%
235,344 ₪ ומעלה 588,360 ₪ ומעלה 5%
חישוב ההכנסה מנכס פיננסי לבני 55 ומעלה
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 117,173 ₪ ל-156,896 ₪ בין 117,173 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 156,896 ₪ ל- 313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל- 706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
לבני זוג בשנות ה-60 לחייהם יש פיקדון כספי בסך 200,000 ₪.
 • 58,836 ₪ מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 141,164 ₪ (200,000 פחות 58,836) יוכפל בשיעור הריבית (2.87%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב הראשוני: 337.62 ₪.
 • בנוסף, תחושב המדרגה הראשונה על סכום הפיקדון שמעל 117,173 ₪, כלומר על 82,827 ₪ (200,000 פחות 117,173).
  • סכום זה יוכפל באחוזים שנקבעו למדרגה הראשונה (1.5%) ויחולק ב-12.
  • תוצאת החישוב השני: 103.53 ₪ (82,827 כפול 0.015 לחלק ב-12).
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית של בני הזוג מהפיקדון: 441.15 ₪ (337.62 ועוד 103.53).

נדל"ן ("נכס מקרקעין")

 • למי שיש בבעלותם נכס מקרקעין בנוסף לדירת מגוריהם, סכום ההכנסה מהנכס יחושב בהתאם לשוויו כפי שייקבע על-ידי שמאי מוסמך מטעם הביטוח הלאומי.
  • ההכנסה מנכס מקרקעין תחושב גם אם אין ממנו הכנסה בפועל.
  • למי שמשכירים את דירתם ושוכרים דירה אחרת למגוריהם יילקח בחשבון רק ההפרש בין דמי השכירות שהם מקבלים לשכר הדירה שהם משלמים (אם הם שוכרים דירה בסכום נמוך יותר).
טיפ
במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה להם, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה (ראו מידע נוסף).
 • בשלב הראשון יחושבו כהכנסה חודשית אחוזים משווי הנכס, בהתאם לסוג הנכס:
  • אם הנכס משמש לחקלאות יחושבו 0% משווי הנכס.
  • אם הנכס משמש למגורים יחושבו 3% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
  • אם הנכס משמש למסחר יחושבו 5% משווי הנכס, שיחולקו ב-12.
 • בשלב השני, ובכל סוגי הנכסים, משווי הנכס שעולה על 292,931 ₪ (נכון ל-2024) יחושבו אחוזים נוספים בהתאם לגיל של מבקשי הגמלה, הרכב המשפחה וסכום הנכס, והתוצאה תחולק ב-12.
חישוב ההכנסה מנדל"ן למי שטרם מלאו להם 55
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 292,931 ₪ ל-588,360 ₪ 3%
292,931 ₪ ומעלה 588,360 ₪ ומעלה 5%
חישוב ההכנסה מנדל"ן לבני 55 ומעלה
שווי הנכס ליחיד/ה שווי הנכס לזוג האחוזים שיחושבו מהסכום
בין 292,931 ₪ ל-353,016 ₪ 1.5%
בין 292,931 ₪ ל-313,792 ₪ בין 353,016 ₪ ל-706,032 ₪ 3%
313,792 ₪ ומעלה 706,032 ₪ ומעלה 5%
דוגמה
לגבר גרוש בן 70 יש מגרש חקלאי בשווי 500,000 ₪.
 • היות שהנכס משמש לחקלאות, ההכנסה ממנו תחושב רק בשלב השני:
  • על הסכום שבין 292,931 ל-313,792 ₪ (20,861 ₪) יחושבו 3% והתוצאה (626 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 52.15 ₪.
  • על הסכום שבין 313,792 ל-500,000 ₪ (186,208 ₪) יחושבו 5% והתוצאה (9,310 ₪) תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא 775.87 ₪.
 • סך כל הסכום שיחושב כהכנסה החודשית מהמגרש: 828.02 ₪ (52.15 ועוד 775.87).

מי לא זכאי?

 • לא זכאים להבטחת הכנסה:
  • מי שנמצאים במוסד וכל החזקתם על חשבון האוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרתים בשירות חובה בצה"ל ובני זוגם.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.
  • תלמידים וסטודנטים שלומדים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודים על תיכוניים, בישיבה, במוסד תורני או במוסד להכשרת כוהני דת, לא כולל:
 • מי שסירבו לעבוד בעבודה שנקבעה כמתאימה להם או סירבו לשתף פעולה, לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
 • מי שנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין, או בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון בנושאי חשבונאות פיננסית או ביקורת, לא זכאים להבטחת הכנסה בחודשיים שלפני הבחינה.

זכאות לנשים במקלט לנשים נפגעות אלימות

 • תושבות ישראל (כולל תושבות ארעיות) שצפויות לשהות במקלט לנשים נפגעות אלימות מעל 30 ימים יכולות להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, גם אם לא היו זכאיות לגמלה לפני כניסתן למקלט.
  • ניתן להגיש את התביעה לגמלה אחרי 25 ימי שהייה במקלט, ולקבל סיוע בהגשת התביעה מצוות המקלט.
  • הזכאות לגמלה תיבחן מהחודש שבו התקבל טופס התביעה בסניף המוסד לביטוח הלאומי, בתנאי שבחודש זה מלאו 30 ימים לשהותה של האישה במקלט.
 • מי שקיבלה גמלת הבטחת הכנסה בחודש שקדם לכניסתה למקלט, תהיה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה בזמן שהותה במקלט גם אם שהתה בו פחות מחודש.
 • למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה.

זכאות לגמלה בנפרד מבן/בת הזוג

 • במקרים הבאים תיבדק זכאות לקבלת גמלה בנפרד מבן/בת הזוג:
  • בן/בת הזוג נמצא/ת במאסר או במעצר יותר מ-30 יום.
  • בני הזוג לא חיים תחת קורת גג אחת, ובן/בת הזוג לא מכלכל/ת את התובע/ת לפחות 30 יום רצופים. יש לתבוע מבן/בת הזוג מזונות בבית דין, אלא אם מדובר בנכים שקצבת הנכות היא הכנסתם היחידה, או אם בני הזוג לא חיים יחד מעל 12 חודשים.
  • בני הזוג לא מנהלים משק בית משותף, בן/בת הזוג לא מכלכל/ת את התובע/ת והוא חויב במזונות על-פי פסק דין.
  • בן הזוג לא מכלכל את התובע/ת ולא מוגשת נגדו תביעה למזונות בגלל חשש לפגיעה גופנית.

חשוב לדעת

 • מי שעונים גם על תנאי הזכאות של קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לבדוק אם ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • אסירים משוחררים ששהו בכלא יותר מחצי שנה, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים. לפרטים ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעשוי להשפיע על הזכאות לקצבה או על אופן תשלום הקצבה, בתוך 30 יום ממועד השינוי (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים