לחברת ביטוח אסור לתת יחס שונה באופן מפלה לאדם עם מוגבלות שמעוניין להיות מבוטח אצלה
"יחס שונה" באופן מפלה עשוי להיות, בין היתר, סירוב לבטח או גביית דמי ביטוח גבוהים באופן בלתי סביר
יחס שונה לא יחשב כאפליה אם הוא סביר בנסיבות העניין, ומבוסס על נתונים אמינים ורלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים
אדם עם מוגבלות ששילם דמי ביטוח גבוהים מיתר המבוטחים, ללא הצדקה, יהיה זכאי להשבת הסכומים


לחברות ביטוח אסור לתת יחס שונה באופן מפלה לאנשים עם מוגבלות המבקשים להתקשר עמן בחוזה ביטוח (לרבות ביטוח חיים).

דוגמה
"יחס שונה" שייחשב אפליה אסורה יכול להיות, בין היתר, סירוב לבטח את אותו אדם (כולל מתן יחס שונה באופן קיצוני, שהוביל לכך שחוזה הביטוח לא נכרת) או גביית דמי ביטוח גבוהים באופן בלתי סביר.
 • "יחס שונה" לא יהיה אפליה אסורה במקרים הבאים:
  • חברת הביטוח ביססה את ההחלטה על נתונים או על מידע שהם אמינים ורלוונטיים לאדם הספציפי המבקש לרכוש חוזה ביטוח (נתונים אקטואריים או סטטיסטיים או מידע רפואי או מידע אחר).
  • ההחלטה של חברת הביטוח סבירה בנסיבות העניין.
 • אם חברת הביטוח החליטה לסרב לבטח את האדם, או החליטה לבטח אותו בתנאים השונים מתנאי יתר המבוטחים, עליה להודיע לו על כך בכתב ובאופן מנומק, בהתאם להוראות החוק.
טיפ
קיימות חברות ביטוח שמסכימות לבטח חולים שנתקלים בדרך-כלל בסירוב מצד חברות ביטוח לבטח אותם, למשל חברות שמציעות ביטוח נסיעה לחו"ל לחולי סרטן. חשוב לערוך סקר שוק ולברר מול ארגוני סיוע העוסקים בתחום, את זהותן של אותן חברות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם חברת הביטוח החליטה לתת יחס שונה לאדם עם מוגבלות המבקש לרכוש חוזה ביטוח (סירבה לבטח אותו או החליטה לבטח בתנאים השונים מתנאי יתר המבוטחים), עליה למסור לו הודעה הכוללת:
  • הסבר בכתב להחלטה לסרב לבטח או למתן היחס השונה.
  • תמצית הנתונים עליהם התבססה חברת הביטוח.
  • פירוט לגבי האפשרויות שהמבקש יכול לנקוט אם הוא סבור כי חברת הביטוח נהגה כלפיו באופן מפלה.
 • ההודעה תימסר בתוך 90 ימים מהיום שנמסרה ההצעה להתקשרות בחוזה ביטוח או לשינוי חוזה ביטוח.
 • הממונה על שוק ההון יכול להאריך את מועד מתן ההודעה לתקופות נוספות של 60 ימים בכל פעם, אם קיימות סיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
 • חובה ליידע את האדם על התקיימות נסיבות מיוחדות כאמור ולפרט אותן.
 • במקרה שחברת הביטוח לא שלחה את ההודעה, או שההודעה שנשלחה לא עונה על הדרישות שצוינו, ניתן להגיש תלונה לממונה על שוק ההון.
 • חברת ביטוח שלא שלחה הודעה בהתאם להוראות החוק עלולה להיות מחויבת בתשלום קנס.

הליכים שניתן לנקוט נגד חברת הביטוח בגין יחס שונה

 • אדם הסבור כי הופלה לרעה על ידי חברת הביטוח, יכול להגיש תלונה לממונה על שוק ההון.
 • אם הממונה על שוק ההון לא נתן החלטה בתלונה בתוך 90 ימים, יכול המתלונן להעביר את התלונה לוועדת תלונות.
 • ועדת התלונות תעדכן את הממונה על שוק ההון על העברת התלונה, והממונה יעביר לוועדה את כל החומר הנמצא ברשותו בתוך 14 ימים.
 • ועדת התלונות תהיה מורכבת משלושה חברים: שופט לשעבר, אקטואר ומומחה בתחום הבריאות.
 • ועדת התלונות יכולה לפעול בכל דרך הנראית לה נכונה כדי לשמוע את טענות הצדדים ולברר את התלונה.
 • הוועדה תשמע את טענות הצדדים, וכן את עמדתם של הנציבות וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה מנומקת.
 • בנוסף להגשת התלונה, ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בבית המשפט.
טיפ
במקרה בו חברת הביטוח סירבה לבטח אדם עם מוגבלות, אבל התביעה כנגדה הוגשה רק לאחר שכבר שאירע מקרה ביטוח (כלומר, מקרה בגינו האדם היה מקבל תגמולי ביטוח אם היה מבוטח), בית המשפט יכול להורות לחברת הביטוח לשלם לאדם את תגמולי הביטוח שהיה מקבל אם היה מבוטח, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 • האדם פנה לממונה על שוק ההון בתוך 30 ימים ממועד שנודע לו על הסירוב לבטח אותו, וכל עוד הפנייה נעשתה לפני שקרה מקרה הביטוח.
 • במקרה שהממונה על שוק ההון קבע שהסירוב היה תקין, האדם ערער לבית המשפט (הערעור יוגש בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה).
 • האדם עשה מאמץ סביר לבטח עצמו מפני אותו סיכון אצל מבטח אחר, אבל גם הוא סירב לבטח אותו.

חשוב לדעת

 • אדם עם מוגבלות ששילם דמי ביטוח גבוהים מיתר המבוטחים, ללא הצדקה, יהיה זכאי להשבת הסכומים אותם שילם ביתר, בצירוף ריבית והצמדה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים