אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לרכוש ביטוח חיים לצורך קבלת הלוואה לדיור (משכנתא)
חברת ביטוח שסירבה מסיבות רלוונטיות למכור לאדם עם המוגבלות פוליסת ביטוח חיים רגילה לשם נטילת הלוואה לדיור, מחויבת להציע לו ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים


אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לרכוש ביטוח חיים לצורך קבלת הלוואה לרכישת דירה או קרקע לבנייה עצמית.

 • עם זאת, חברת הביטוח רשאית לבטחו בתנאים שונים מהתנאים שמקבלים יתר המבוטחים, או לסרב למכור לו פוליסת ביטוח חיים. ראו פרטים נוספים בהמשך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לחברת הביטוח בבקשה לרכוש פוליסת ביטוח חיים לצורך נטילת הלוואה לדיור.
 • חברת הביטוח תודיע לאדם בכתב על הסכמתה או סירובה לבטח אותו, בתוך 15 ימי עבודה מהיום שבו הגיעו לרשותה כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה.
 • על חברת הביטוח להסתמך בהחלטה על החלטתו של אקטואר ממונה.
 • אם חברת הביטוח לא הודיעה לפונה על החלטתה בתוך 15 ימים, היא תהיה מחויבת לבטח אותו בביטוח חיים, באותם תנאים שהיא מציעה לאדם שאין לו מוגבלות.

סירוב לבטח בביטוח רגיל

 • חברת ביטוח רשאית לסרב לבטח את הפונה בביטוח חיים רגיל לשם נטילת הלוואה לדיור, או לבטח אותו בתנאים שונים מאשר את יתר המבוטחים שלה, אם הדבר סביר בנסיבות העניין ומבוסס על נתונים אמינים ורלוונטיים לצורך הערכת הסיכון הביטוחי, ולא על יחס מפלה. לפרטים נוספים ראו איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה).
 • אם חברת ביטוח החליטה שלא לבטח את הפונה בביטוח רגיל, או לבטח אותו בתנאים השונים משל שאר המבוטחים, עליה להודיע לו על כך בכתב.
 • ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:
  • תמצית של בסיס הנתונים או תמצית של המידע שעליהם התבססה חברת הביטוח לצורך ההחלטה.
  • הסבר על זכאותו לפנות לממונה כדי שיבדוק את ההחלטה לסירוב.
  • הסבר על האפשרות שרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון תבדוק באופן מדגמי את החלטת חברת הביטוח.
  • מידע לגבי זכאותו לבקש סיוע חודשי מהמדינה אם ירכוש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
 • חברת ביטוח שסירבה, מסיבות רלוונטיות, למכור לאדם עם המוגבלות פוליסת ביטוח חיים רגילה לשם נטילת הלוואה לדיור, מחויבת להציע לו ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים (ראו פרטים בהמשך).

ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים

 • אם חברת הביטוח סירבה לבטח את הפונה בפוליסת ביטוח חיים רגילה לשם נטילת הלוואה לדיור, עליה להציע לו לרכוש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
 • ביטוח החיים יהיה בשווי מחצית יתרת סכום ההלוואה ולכל היותר בסכום של 500,000 ₪, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על סכום אחר.
 • תקופת האכשרה לביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים תהיה 2.5 שנים (כלומר, לא יתקבלו תגמולי הביטוח במקרה של פטירת המבוטח לפני תום 2.5 שנים מיום רכישת הביטוח).

קבלת סיוע כספי

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים