גופים הרשאים לקבל מידע פלילי על אדם לצורך החלטה על מתן זכות לאותו אדם או שלילת זכות רשאים להתחשב במידע בעת ההחלטה בהתאם למפורט בהמשך
בעיקרון המידע הפלילי כשלעצמו לא אמור להביא לשלילת הזכות של אותו אדם, מלבד במקרים שבהם החוק שמאפשר לאותו גוף לקבל את המידע מחייב את שלילת הזכות מאותו אדם,


החוק מאפשר לגופים מסוימים לדרוש ולקבל מידע פלילי על אדם כאשר המידע דרוש לצורך הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה (כגון: רישיון, הרשאה, אישור, הכרה, זיכיון, הטבה, תעודה, היתר, מינוי, הסמכה, רישום בפנקס רשמי או העסקה) או כאשר נשקלת התמודדותו במכרז (לפירוט הגופים הרשאים לקבל מידע ראו כאן).

 • המידע הפלילי אמור להיות שיקול אך יש לשקול אותו בהתחשב בהוראות החוק שהסמיך את אותו גוף קבל את המידע ובהתחשב בשיקולים הבאים:
  1. מהות העבירה וחומרתה, לרבות סוג העבירה והערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה;
  2. זמן שחלף מיום ביצוע העבירה;
  3. גיל האדם ביום ביצוע העבירה;
  4. קיומם של פרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי נוספים, מספר פרטי הרישום ומהותם.
 • בנוסף, מקבל המידע ישקול את הקשר בין המידע הפלילי על האדם ובין הזכות המבוקשת, בהתחשב בשיקולים אלה:
  1. האינטרס הציבורי שבשלו נמסר המידע;
  2. החובות והאחריות הכרוכות בזכות המבוקשת;
  3. החשש, אם קיים, לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בביטחונו או ברכוש;
  4. מידע על שיקומו של האדם ונסיבותיו האישיות, ככל שביסס אותן לפני מקבל המידע.
 • אם בחוק הספציפי שבו נקבע כי אותו גוף זכאי לדרוש ולקבל מידע פלילי על אותו אדם לא נאמר במפורש שהמידע הפלילי שולל מאותו אדם את הזכות, אסור לאותו גוף לשלול את הזכות מאותו אדם או לסרב להעניק לו את הזכות רק בשל המידע הפלילי, אלא יש חובה לשקול אותו בהתחשב בכל השיקולים המפורטים לעיל.

מי זכאי?

 • כל אדם העונה על 2 התנאים הבאים:
  1. הוא עומד בפני קבלת זכות או שלילתה (כגון: רישיון, הרשאה, אישור, הכרה, זיכיון, הטבה, תעודה, היתר, מינוי, הסמכה, רישום בפנקס רשמי או העסקה) או בפני התמודדות במכרז
  2. החוק מחייב או מאפשר לגוף שאמור להחליט בעניינו של אותו אדם לדרוש ולקבל את המידע הפלילי על אותו אדם לצורך שקילתו במסגרת ההחלטה על מתן הזכות או שלילתה או על השתתפותו או זכייתו במכרז. (לרשימת הגופים הרשאים לקבל מידע פלילי ראו כאן).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי.
 • גופים שרשאים לקבל מידע מהמרשם פלילי לצורך הענקת זכות לאותו אדם חייבים למנות אדם שישמש כממונה על המידע הפלילי באותו גוף ויקבע נהלים לצרוך הבטחת קיום דרישות החוק בנוגע לשמירת המידע ואופן שקילתו.

הגשת תלונה במקרה של הפרת החוק

 • אזרחים שנפגעו מגוף שקיבל מידע פלילי עליהם במסגרת הליך הענקת זכות לאותו אדם או דיון על שלילתה או על הארכתה, רשאים להגיש תלונה אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.
 • התלונה יכולה להתייחס לשימוש שנעשה במידע הפלילי על ידי אותו גוף, לאופן שמירת המידע או להפעלת שיקול הדעת והתחשבו במידע הפלילי בעת קבלת ההחלטה על מתן הזכות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה לממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • בעיקרון אם אין מידע פלילי אחר על אדם, מלבד העובדה שנפתח נגדו תיק פלילי אך לא הוגשו בו כתב אישים, אסור למנוע ממנו זכות או לבטל זכות שהוא מחזיק בה,
 • למרות זאת, אם לרישום המשטרתי יש זיקה לזכות ומפאת חומרת העבירה, לא ראוי, לדעת הגורם המחליט, שמבקש הזכות או בעל הזכות יחזיק בה עד להשלמת הליכי החקירה והמשפט, ניתן יהיה לבטל או לשלול או למנוע את הזכות מאותו אדם.
דוגמה
 • תיק שנפתח נגד אדם בחשד לרצח, טרם הוגש בו כתב אישם, ואותו אדם מבקש לקבל רישיון לנשק
 • תיק שנפתח באשמת אונס של קטינים נגד אדם המבקש להתקבל לעבודה כגנן בגן ילדים
 • בכל מקרה אם לאותו גוף אסור לקבל מידע פלילי (כולל רישום פלילי שהתיישן, תיק סגור או תיק שעוכבו בו ההליכים), אך הגיע לידו מידע זה, אסור לו גם לשקול את המידע הפלילי במסגרת ההחלטה על מתן הזכות או שלילתה מאותו אדם.
 • התיישנות או מחיקה של פרט הרישום הפלילי עשויה במקרים המנויים בסעיף 26 לחוק לסיים את תקופת פסלותו של אדם שנפסל לפי חיקוק בשל פרט רישום פלילי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים