הקדמה:

אסור לשחד בוחר כדי להשפיע על הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
אדם ששיחד בוחר, או בוחר שקיבל שוחד, צפויים לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספיסעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר לשחד בוחרים בכדי להשפיע על הצבעתם בבחירות לרשויות המקומיות.

 • אין להציע או לתת שוחד לבוחר על מנת להשפיע עליו להצביע או להימנע מלהצביע באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת.
 • לבוחר אסור לקבל או להסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מלהצביע באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ביצוע עבירת שוחד ניתן להגיש תלונה במשטרה.
 • בוחר שקיבל שוחד, או אדם ששיחד בוחר כדי להשפיע על הצבעתו בבחירות, צפויים לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מהו שוחד בחירות?

 • סעיף 89 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי שוחד עשוי להיות כסף, שווה ערך לכסף, שירות, או טובת הנאה אחרת.
 • הסעתו של הבוחר לקלפי וממנה לצורך ההצבעה לא נחשבת כשוחד.
 • שוחד נחשב ככזה במקרים הבאים:
  • אם ניתן עבור פעולה של המשוחד או עבור השפעתו על אדם אחר שיפעל על פיו.
  • אם ניתן ישירות מנותן השוחד או באמצעות אדם אחר.
  • אם ניתן ישירות לידי המשוחד או לידי אדם אחר עבור המשוחד.
  • אם ניתן מראש או בדיעבד.
  • אם נהנה ממנו המשוחד או אדם אחר.
 • אין להבטיח לבוחר עבודה, בתנאי שיצביע או יימנע מלהצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים