הקדמה:

מבוטחים שהגישו ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה ולא התייצבו בפני ועדת העררים לאחר שזומנו פעמיים, יידרשו לשלם קנס כספי, ולא- הערר שהגישו יידחה
למבוטחים שלא הופיעו בפעם השנייה לדיון של ועדת העררים בערעור שיזם המוסד לביטוח לאומי‏, יעוכבו תשלומי קצבת הנכות או מענק הנכות
למידע נוסף ראו ‏חוזר נפגעי עבודה 1506


במקרים שבהם מבוטח זומן לדיון בערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה וידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו, עליו להודיע על כך בכתב בהקדם למוסד לביטוח לאומי.

 • מי שלא יתייצב לדיון בוועדת העררים גם במועד השני שנקבע לו, יידרש לשלם קנס, או שיעוכב תשלום הקצבה/המענק המשולם לו, בהתאם למקרים שיפורטו להלן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • מבוטח שידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו, יודיע על כך בכתב בהקדם למוסד לביטוח לאומי, ובכל מקרה לפחות 4 ימים לפני המועד.
 • אם הסיבה לאי-התייצבותו נוצרה מאוחר יותר או שלא היה ביכולתו להודיע על כך קודם לכן, עליו להודיע בכתב בהזדמנות הראשונה ולנמק מהי הסיבה לאי-התייצבותו.

ערעור ביוזמת המבוטח

 • מבוטח שהגיש ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה והודיע כי אינו יכול להתייצב לדיון בוועדת העררים, או שלא התייצב לדיון, יקבל זימון למועד אחר.
 • בהזמנה ‏שיקבל, ‏יובהר לו כי ‏לא‏ יתקבלו דחיות נוספות ‏וכי אם ‏לא ‏יופיע גם בפעם השנייה, ‏יידרש ‏לשלם ‏החזר‏ הוצאות (קנס).
 • אם המבוטח לא הופיע ‏לדיון בוועדת העררים גם בפעם השנייה, יישלח לו מכתב שבו ‏יידרש ‏לשלם בתוך 45 ימים קנס בסך 326 ₪ (נכון לשנת 2015).
 • במקרה שהמבוטח לא ישלם את הקנס, הערר יידחה, אלא אם כן נתן סיבה סבירה (כמפורט בהמשך) לאי הופעתו בפעם השנייה.
 • לאחר ששילם את הקנס (או במקרה שהסיבה לאי התייצבותו התקבלה), המבוטח יקבל זימון לדיון בוועדה במועד שלישי.
 • אם המבוטח לא שילם את הקנס והסיבה לאי התייצבותו בפעם השנייה לא התקבלה, הערעור שהגיש יידחה והחלטת הוועדה הרפואית שרצה לערער עליה תישאר ללא שינוי.

ערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי

 • מבוטח שלא הופיע לוועדת העררים בערעור שיזם המוסד לביטוח לאומי‏‏, יקבל מכתב זימון למועד חדש.
 • אם המבוטח לא יופיע גם בפעם השנייה, הוועדה רשאית לדון בערעור ולהחליט ללא נוכחותו.
 • במקרה שהוועדה אינה יכולה להחליט ללא נוכחותו של המבוטח:
  • אם משולמת למבוטח קצבה חודשית, תשלום הקצבה יעוכב עד להופעתו בפני ועדת העררים, ויישלח לו מכתב המיידע אותו על כך.
  • אם המבוטח זכאי למענק חד פעמי, תשלום המענק יעוכב עד להופעתו בפני ועדת העררים ויישלח לו מכתב על כך. אם לדעת המוסד, המבוטח זכאי בכל מקרה לחלק מאחוזי הנכות המזכים במענק, ישולם לו הסכום החלקי של המענק שאין עליו ערעור.
 • במקרה שהמבוטח קיבל תשלום עבור נכות זמנית, יישלח לו מכתב המודיע לו כי ‏הטיפול ‏בתביעתו‏ מופסק ‏וכל‏ טיפול חדש בתביעתו, ‏כולל‏ דיון על החמרה‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏במצבו, מותנה ‏בהופעתו בפני ועדת הערר ובתשלום ‏החזר‏ הוצאות על אי התייצבותו לפני כן (קנס בסך 326 ₪, נכון לשנת 2015).
 • מבוטח שזומן בפעם השלישית לוועדת העררים והופיע לדיון,‏ תשולם‏ לו הגמלה בהתאם להחלטת‏ ועדת העררים.
 • מבוטח שזומן בפעם השלישית לוועדת העררים ולא‏ הופיע לדיון:
  • תשלום הקצבה שהוא מקבל יופסק.
  • המבוטח יוזמן שוב לוועדה (בפעם הרביעית) רק לאחר‏ שישלם ‏החזר‏ הוצאות בסך 326 ₪ (נכון לשנת 2015) על אי התייצבותו.
  • אם בזימון הרביעי המבוטח הופיע‏ ‏בפני ‏הוועדה‏ לעררים ונמצא‏ כי הוא זכאי לקצבה,‏ תשולם‏ לו הקצבה‏ בניכוי‏ התקופה ‏שבה הופסק התשלום.

סיבה סבירה לאי התייצבות

 • סיבה סבירה לאי התייצבות בפני הוועדה נחשבת אחת מאלה:
  • המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה אושפז בבית חולים.
  • קרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר והמבוטח שרוי באבל.
  • המבוטח שהה בחו"ל כשקיבל את ההזמנה.
  • המבוטח מתמודד נפש והרופא קבע כי אינו מבין את תוכן ההזמנה שנשלחה אליו.
  • המבוטח נמצא בשירות מילואים.
  • המבוטח תושב השטחים וישנו עוצר.
  • ההזמנה נשלחה בזמן קצר מהקבוע בתקנות (14 ימים).
  • נסיבות מיוחדות אחרות מנומקות.

חשוב לדעת

 • בקשות‏ לדחיית מועד הדיון בו‏ועדה ‏או‏ ‏נימוק ‏לאי‏ הופעה‏ בפני הוועדה יתקבלו ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פעמיים ‏‏בלבד. ‏‏‏‏‏‏‏‏דחייה ‏נוספת ‏או‏ אישור ‏לאי‏ הופעה ‏נוספת, ‏יינתנו אך ‏ורק‏ בנסיבות ‏מיוחדות.
 • ערך זה מתייחס לאי התייצבות של מבוטח בשלב הדיון בערר. למידע לגבי מבוטח שלא התייצב לדיון בפני הוועדה הרפואית הראשונה שדנה בקביעת הנכות, ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות