מבוטחים שהגישו ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה ולא הגיעו פעמיים לוועדת העררים יחויבו בהחזר הוצאות. אם לא ישלמו את ההחזר בקשת הערר תידחה
למי שלא הגיעו פעמיים לדיון בערר שיזם המוסד לביטוח לאומי‏ יעוכבו תשלומי קצבת הנכות או מענק הנכות
למידע רשמי ראו ‏חוזר נפגעי עבודה 1506


במקרים שבהם מבוטח זומן לדיון בערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה וידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו, עליו להודיע על כך בכתב בהקדם למוסד לביטוח לאומי.

 • מי שלא יתייצב לדיון בוועדת העררים גם במועד השני שנקבע לו, יידרש לשלם החזר הוצאות, או שיעוכב תשלום הקצבה/המענק המשולם לו, בהתאם למקרים שיפורטו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • מבוטח שידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו יודיע על כך מוקדם ככל האפשר למוסד לביטוח לאומי.
 • אם הסיבה נוצרה מאוחר יותר או שלא הייתה אפשרות להודיע על כך מראש יש לפרט מהי הסיבה.

ערעור ביוזמת המבוטח

 • מבוטח שהגיש ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה והודיע כי אינו יכול להתייצב לדיון בוועדת העררים, או שלא התייצב לדיון, יקבל זימון למועד אחר.
 • מי שלא הופיע ‏לדיון בוועדת העררים גם בפעם השנייה ולא נתן סיבה סבירה לכך (כמפורט בהמשך) יידרש לשלם החזר הוצאות בתוך 45 ימים.
 • מי שישלם את ההחזר (או שהסיבה לכך שלא הגיע בפעם השנייה נמצאה מוצדקת) יקבל זימון נוסף לוועדה (בפעם השלישית).
 • למי שלא ישלם את ההחזר או שהסיבה לאי התייצבותו בפעם השנייה לא התקבלה, הערעור שהגיש יידחה והחלטת הוועדה הרפואית שרצה לערער עליה תישאר ללא שינוי.

ערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי

 • מבוטח שלא הופיע לוועדת העררים בערעור שיזם המוסד לביטוח לאומי‏‏, יקבל מכתב זימון למועד חדש.
 • אם המבוטח לא יופיע גם בפעם השנייה, הוועדה רשאית לדון בערעור ולהחליט ללא נוכחותו.
 • במקרה שהוועדה אינה יכולה להחליט ללא נוכחותו של המבוטח:
  • אם משולמת למבוטח קצבה חודשית, תשלום הקצבה יעוכב עד להופעתו בפני ועדת העררים, ויישלח לו מכתב המיידע אותו על כך.
  • אם המבוטח זכאי למענק חד פעמי, תשלום המענק יעוכב עד להופעתו בפני ועדת העררים ויישלח לו מכתב על כך. אם לדעת המוסד, המבוטח זכאי בכל מקרה לחלק מאחוזי הנכות המזכים במענק, ישולם לו הסכום החלקי של המענק שאין עליו ערעור.
 • במקרה שהמבוטח קיבל תשלום עבור נכות זמנית, יישלח לו מכתב המודיע לו כי ‏הטיפול ‏בתביעתו‏ מופסק ‏וכל‏ טיפול חדש בתביעתו, ‏כולל‏ דיון על החמרה‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏במצבו, מותנה ‏בהופעתו בפני ועדת הערר ובתשלום ‏החזר‏ הוצאות על אי התייצבותו לפני כן.
 • מבוטח שזומן בפעם השלישית לוועדת העררים והופיע לדיון,‏ תשולם‏ לו הגמלה בהתאם להחלטת‏ ועדת העררים.
 • מבוטח שזומן בפעם השלישית לוועדת העררים ולא‏ הופיע לדיון:
  • תשלום הקצבה שהוא מקבל יופסק.
  • המבוטח יוזמן שוב לוועדה (בפעם הרביעית) רק לאחר‏ שישלם ‏החזר‏ הוצאות.
  • אם בזימון הרביעי המבוטח הופיע‏ ‏בפני ‏הוועדה‏ לעררים ונמצא‏ כי הוא זכאי לקצבה,‏ תשולם‏ לו הקצבה‏ בניכוי‏ התקופה ‏שבה הופסק התשלום.

סיבה סבירה לאי התייצבות

 • במקרים הבאים המבוטחים לא יחויבו בתשלום החזר הוצאות:
  • הזימון החדש נשלח להם פחות מ-14 ימים לפני מועד הדיון בוועדה.
  • המבוטחים או קרוב משפחתם מדרגה ראשונה אושפזו בבית חולים.
  • קרוב משפחה של המבוטחים מדרגה ראשונה נפטר והם באבל.
  • המבוטחים היו בחו"ל כשקיבלו את הזימון.
  • המבוטחים נמצאים בשירות מילואים.
  • המבוטחים הם תושבי השטחים ויש עוצר.
  • נסיבות מיוחדות אחרות שהמוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר.

חשוב לדעת

 • בקשות‏ לדחיית מועד הדיון בו‏ועדה ‏או‏ ‏נימוק ‏לאי‏ הופעה‏ בפני הוועדה יתקבלו ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏פעמיים ‏‏בלבד. ‏‏‏‏‏‏‏‏דחייה ‏נוספת ‏או‏ אישור ‏לאי‏ הופעה ‏נוספת, ‏יינתנו אך ‏ורק‏ בנסיבות ‏מיוחדות.
 • למידע לגבי מי שלא התייצבו לדיון בפני הוועדה הרפואית הראשונה שדנה בקביעת הנכות, ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות