הקדמה:

ניתן להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה בתוך 30 ימים מהמועד שבו התקבלה, ובפועל מאפשר המוסד לביטוח לאומי להגיש את הערר תוך 90 יום
במקרה שוועדת הערר שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות, ניתן לבטל את הערר
על החלטת ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום מקבלת החלטתה
ישנה אפשרות להגיש בקשה לקבלת החזר על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה שהופיע בפני ועדה רפואית לנכות מעבודה יכול להגיש ערר על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.

 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לנכות מעבודה, ויכולה לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
 • על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • ערר זה הוא חלק מהליך לקבלת גמלת נכות מעבודה. כלל התהליך מתואר בתרשים הזרימה הבא:
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהגישו תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, ומעוניינים לערער על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה באחד מהנושאים הבאים:
  • דרגת הנכות.
  • אחוזי הנכות.
  • תאריך תחילת הנכות.
  • קביעת נכות זמנית.

שלבי ההליך

הגשת הערר לוועדה הרפואית לעררים

 • לפי התקנות, יש להגיש את הערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי לגבי החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה. בפועל המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה ערר שהוגש תוך 90 ימים ממועד קבלת ההודעה.
 • יש להגיש את הערר בכתב, בצירוף הנימוקים לערעור, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • למערער שהגיש ערעור מבלי לצרף את הנימוקים, יישלח מכתב הקובע מועד אחרון להגשת הנימוקים (יחד עם זאת, ערעור שהוגש מבלי שנומק לא יידחה).
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה לכך יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050 .

הדיון בוועדה הרפואית לעררים

 • הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת לצורך דיון בערר בין 60 ל-90 יום מיום הגשת הערר.
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך, ניתן להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • מהלך הדיון בוועדה:
  • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
  • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר, וכן לחתום עליהם.
  • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את אחוזי הנכות בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה אחוזי הנכות שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות:
  • ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
  • הוועדה תעצור את הדיון והנושא יצויין בפרוטוקול הוועדה.
  • אם מגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה, הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת אחוזי הנכות, ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • אם המבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.
  • ראו פסק דין מיום 07.06.2021, לגבי חובת האזהרה בוועדות רפואיות טרם הפחתת דרגת נכות.

הגשת ערר על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי יכול להגיש אף הוא ערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה:
  • הערר שמגיש המוסד לביטוח לאומי צריך להיות מוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה בוועדה הרפואית לנכות מעבודה.
  • הערר המוגש על-ידי המוסד לביטוח לאומי יכול להיות מוגש גם לטובת המבוטח ולא בהכרח לרעתו (המוסד יכול לערער על החלטה שהתקבלה בוועדה הרפואית לנכות מעבודה ולפעול לשנות את ההחלטה כך שתעודכן לטובת המבוטח).
  • דוגמאות למקרים בהם המוסד לביטוח לאומי מגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות מעבודה -
   • במקרה שלדעת רופא הביטוח הלאומי ההחלטה שהתקבלה אינה תקינה, לדוגמה אם הוועדה קבעה לנבדק דרגת נכות שלא על פי הסעיפים שברשימת המבחנים.
   • במקרה שהוועדה התייחסה לליקויים רפואיים של הנבדק שאינם קשורים לתאונה.
   • במקרה שלדעת רופא הביטוח הלאומי, הממצאים של הוועדה מצדיקים דרגת נכות גבוהה או נמוכה מהדרגה שנקבעה.
 • במקרה שהמוסד לביטוח לאומי מגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים, יישלח עותק מהערר גם למבוטח.

אי התייצבות לדיון

 • מבוטח שידוע לו כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו לדיון בוועדה, יודיע על כך בהקדם למוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא יתייצב לדיון בוועדת העררים גם במועד השני שנקבע לו, יידרש לשלם קנס, או שיעוכב תשלום הקצבה/המענק המשולם לו.
 • למידע נוסף, ראו אי התייצבות לדיון בוועדת עררים לנכות מעבודה.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

פסקי דין


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.