האסיפה הכללית הראשונה של דיירים בבית דיור מוגן תתקיים תוך 6 חודשים מהיום שהבית אוכלס. בהמשך, האסיפה תתקיים אחת לשנה במועדים שייקבעו על-ידי ועד הדיירים (אם מונה ועד)
אסיפה כללית של הדיירים תיחשב כחוקית אם הודיעו על קיומה בזמן והשתתפו בה לפחות מחצית מהדיירים

דיירים בבית דיור מוגן המעוניינים למנות נציגות (ועד דיירים) יקיימו אסיפת דיירים כללית שבה ימונה הוועד, וזאת בתוך 6 חודשים מהיום שהבית אוכלס.

 • האסיפות הבאות תתקיימנה אחת לשנה, במועדים שייקבעו על-ידי ועד הדיירים.
 • בנוסף לאסיפות הכלליות הקבועות, ובהתאם לצורך, ועד הדיירים רשאי לקבוע אסיפה כללית שלא מן המניין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

בחירת נציגות (ועד דיירים)

 • דיירים בבית דיור מוגן שמעוניינים לבחור בנציגים מטעמם (ועד דיירים), יקיימו את האסיפה הכללית הראשונה בתוך 6 חודשים מיום אכלוס בית הדיור המוגן (גם אם האכלוס נעשה באופן חלקי).
 • קיום האסיפה הראשונה הוא באחריות הדיירים ששוהים בבית הדיור המוגן.
 • האסיפה הכללית תקבע נוהל בחירות לוועד הדיירים שיכלול הוראות לגבי ההצבעה, בדיקת התוצאות ופרסומן.
  • כל עוד לא נקבע נוהל בחירות לוועד, האסיפה הכללית תפעל בדרך שנראית לה מוצדקת ויעילה ביותר לצורך בחירת ועד הדיירים ובכל עניין אחר שלא נקבעו לגביו הוראות ספציפיות בתקנות הדיור המוגן.
 • האסיפה הכללית רשאית למנות ועדת ביקורת, לשם פיקוח ובקרה על פעילות ועד הדיירים.
 • האסיפה הכללית תתקיים אחת לשנה, ככל הניתן בתאריך קבוע, כאשר ועד הדיירים יקבע את המועדים.
 • מינוי ועד ייעשה באסיפה הכללית אחת לשנתיים. למידע נוסף ראו ועד דיירים בבית דיור מוגן.
 • האסיפה הכללית של הדיירים (כולל אסיפה כללית שלא מן המניין), רשאית להחליף את ועד הדיירים או לשנות את הרכבו אם חברי הוועד לא מבצעים את התפקיד שמוטל עליהם, בהתאם להצבעה של לפחות מחצית מהדיירים.

הודעה על קיום האסיפה הכללית

 • יש להודיע לדיירים על מועד קיומה של כל אסיפה כללית ומיקומה 10 ימים לפחות לפני המועד.
 • אם ההודעה הוצגה במקום בולט ונראה לעין בתוך בית הדיור המוגן, היא תיחשב כאילו נמסרה לכל דייר יום אחד לאחר שהוצגה שם.
 • ההודעה תפרט את סדר יומה של האסיפה.
 • אסיפה כללית תיחשב כחוקית אם הודיעו על קיומה בזמן והשתתפו בה לפחות מחצית מהדיירים.

סדר היום באסיפה הכללית

 • בנוסף לסדר היום שפורט בהודעה על קיום האסיפה, דייר רשאי להוסיף נושא לסדר היום, בתנאי שתימסר על כך הודעה לוועד הדיירים 3 ימים לפחות לפני מועד האסיפה. הודעה תימסר באופן שבו נמסרת ההודעה על מועד קיומה של האסיפה הכללית.
 • ועד הדיירים יוסיף את הנושא לסדר יומה של האסיפה ויפרסם את סדר היום המעודכן מוקדם ככל האפשר.
 • ניתן לדון באסיפה גם בנושא שלא נכלל בסדר היום, בתנאי שרוב הדיירים באסיפה יסכימו לדיון בנושא זה.
 • הנוכחים באסיפה הכללית יבחרו יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

הנוכחים באסיפה

 • האסיפה תתקיים בנוכחות הדיירים בלבד. עם זאת, ועד הדיירים רשאי להזמין משתתפים נוספים לאסיפה מסוימת.
 • כל דייר רשאי להשתתף באסיפה הכללית, להביע את עמדתו בנושאים המועלים ולהצביע בה.
 • כמו כן, מיופה כוח שמונה על-ידי דייר רשאי להשתתף באסיפה במקומו, להביע עמדה ולהצביע מטעמו של הדייר.

קבלת החלטות ורישומן בספר ההחלטות

 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים באסיפה (שכאמור יכולים להיות לפחות מחצית מהדיירים).
 • ההחלטות שיתקבלו יירשמו בספר ההחלטות שינהל מזכיר האסיפה.
 • החלטה על שינוי בנוהל הבחירות לוועד הדיירים, תתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה, ובתנאי שהתיקון המוצע יובא לידיעת הדיירים לפחות 10 ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה.
 • החלטה שמטילה על דייר חיוב כספי או כל סוג של תשלום, או משנה את זכויותיו תהיה תקפה לגבי הדייר רק אם הסכים לכך בכתב (אלא אם כן מדובר בהחלטה שמפחיתה או מבטלת חובת תשלום של הדייר).
 • החלטה שהתקבלה ברוב קולות של הנוכחים באסיפה ונרשמה בספר ההחלטות תחייב את כלל הדיירים, כולל את מי שהצטרף כדייר בבית לאחר קבלת ההחלטה.
 • אם התקבלה ונרשמה בספר ההחלטות החלטה הקשורה לזהות יו"ר ועד הדיירים, מזכיר הוועד וחברי הוועד, יש להעביר עותק מההחלטה להנהלת בית הדיור המוגן.
 • ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון אצל ועד הדיירים, בכל עת סבירה, לכל דייר או מי שמתכוון להיות דייר.

הצבעה באסיפה הכללית

 • ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים.
 • עם זאת, יש לקיים הצבעה חשאית אם לפחות רבע מהדיירים הנוכחים באסיפה דרשו זאת.
 • כל דייר זכאי לקול אחד בהצבעה.
 • אם הקולות בהצבעה היו שקולים ("תיקו"), תתקיים הצבעה נוספת.
  • אם גם בהצבעה השנייה הקולות יהיו שקולים, ההצעה שהצביעו לגביה תידחה.
  • את ההצעה שנדחתה יהיה ניתן להעלות מחדש בכל עת.

אסיפה כללית שלא מן המניין

 • בנוסף לאסיפות הכלליות הקבועות, ועד הדיירים רשאי לקבוע אסיפה כללית שלא מן המניין, בהתאם לצורך.
 • הוועד יהיה מחויב לקיים אסיפה שלא מן המניין אם דרשו זאת לפחות שליש מהדיירים בבית הדיור המוגן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים