דייר בבית דיור מוגן רשאי למנות בא כוח מטעמו שיקבל עבורו הודעות או יקבל החלטות בשמו בעניינים הקשורים לבית הדיור המוגן

דייר בבית דיור מוגן רשאי למנות בא כוח מטעמו לצורך קבלת הודעות מהנהלת בית הדיור המוגן או קבלת החלטות בשמו בעניינים הקשורים לבית הדיור המוגן (כולל פינוי הדירה לאחר סיום ההתקשרות).

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

 • ייפוי הכוח יינתן בכתב ויפורטו בו:
  • שמו של מיופה הכוח ופרטי יצירת הקשר איתו.
  • הנסיבות והתנאים שבהם מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל את ההודעות או ההחלטות בשם הדייר.
 • הדייר יחתום על ייפוי הכוח ויצרף אותו להסכם ההתקשרות.
 • בחוק מפורטים מקרים שונים שבהם מיופה הכוח רשאי לפעול בשם הדייר, ומקרים שבהם יש לפנות למיופה הכוח.
דוגמה
 • באסיפה כללית של הדיירים, מיופה הכוח רשאי להחליף את הדייר ולהצביע מטעמו.
 • אם דייר נדרש לפנות את דירתו, מיופה הכוח רשאי לבקש לדחות את מועד הפינוי עד שיימצא דיור חלופי.
 • אם אירע לדייר אירוע חריג או שהדייר נפטר, בית הדיור המוגן ידווח על כך מייד למיופה כוחו.
 • אם דייר נפטר ולא הומצא צו ירושה, צו קיום צוואה או צו ניהול עיזבון בתוך 6 חודשים ממועד פטירתו, בית הדיור המוגן יודיע למיופה כוחו על הפיקדון (אם ישנו).

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים