הקדמה:

זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של אדם שאושפז מרצונו במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי


למי מיועד הזכותון?

 • הזכותון מיועד לאדם שאושפז מרצונו במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי.

בקשה להתאשפז

חולה בגיר

 • חולה המעוניין להתאשפז צריך לחתום על טופס הסכמה. כמו כן, מי שמביאו לבית החולים יתבקש לחתום על בקשת אשפוז.
 • למידע נוסף ראו אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.

חולה קטין

 • אם מדובר בחולה קטין או בחולה שמונה לו אפוטרופוס והוא הובא לאשפוז, האפוטרופוס יתבקש לחתום על טופס הבקשה לאשפוז. במקרה של קטין קיימות הוראות מיוחדות לעניין ההסכמה לאשפוז. להרחבה ראו: אשפוז מרצון של קטין מתמודד נפש.
 • קטין שמלאו לו 15 יכול לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז גם ללא ההורה או האפוטרופוס שלו.
 • במקרה שהפניה לאשפוז נעשתה על-ידי הקטין עצמו (ובתנאי שמלאו לו 15 שנה):
 • במקרה שהפניה נעשתה על ידי האחראי על הקטין:

ערעור על החלטה לאשפז או לא לאשפז קטין

בחירת מקום האשפוז

בדיקה רפואית לקביעת הצורך באשפוז

 • לאחר שמילא את טופס ההסכמה לאשפוז, יעבור החולה בדיקה רפואית, נפשית וגופנית, בבית החולים. אם כתוצאה מהבדיקה ייקבע הצורך הרפואי לאשפזו, הוא יאושפז.

הזמנת קרוב של החולה לאבחון וקבלת פרטים

 • תוך 5 ימים מיום אשפוזו, יוזמן קרוב משפחה של החולה (בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות, סב, סבה, מאמץ ומאומץ), בידיעת החולה, לצורך אבחון פסיכוסוציאלי ולשם קבלת פרטים נוספים אודות החולה.

משך האשפוז

משך האשפוז של בגיר

 • כאשר האשפוז הוא מרצונו של החולה, אין תקופת אשפוז מוגדרת מראש. החולה יכול לבקש להשתחרר בכל עת. ראו בהמשך מידע לגבי שחרור מאשפוז.

משך האשפוז של קטין

 • החוק קובע הוראות מפורשות לגבי משך האשפוז של קטין ולגבי הארכת תקופת האשפוז.
 • האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים, וכן מנהל בית החולים, רשאים בכל עת לפנות אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין. הוועדה תחליט על הארכת האשפוז או אי הארכתו.
 • למידע נוסף ראו אשפוז מרצון של קטין מתמודד נפש.

זכויות כלליות במהלך האשפוז

טיפול רפואי נאות

 • חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הן הנפשי והן הגופני, בהתאם לתנאים ולסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל.
 • אין לאשפז אדם בבית חולים רק לשם הגנה עליו או על הציבור.
 • למידע נוסף ראו קבלת טיפול רפואי נאות.
 • טבעונים וצמחונים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי זכאים לקבל מזון צמחי לבקשתם. למידע נוסף ראו מזון למטופלים טבעונים וצמחונים באשפוז פסיכיאטרי.

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

 • אסור למנוע מהמאושפז לשלוח או לקבל מכתבים בדואר, למעט במקרים חריגים. למידע נוסף ראו שליחה וקבלת דברי דואר.
 • זכותו של המאושפז לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל אורחים בשעות הביקור, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת. בכל מקרה אסור להגביל את זכותו להיפגש עם עורך דינו בלי קשר למצבו הרפואי. למידע נוסף ראו קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים וקבלת אורחים.

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המאושפז זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור הגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לכותלי בית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול, ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל. במקרה של אשפוז בצו בית משפט (אשפוז של חשוד בעבירה או של נאשם במשפט פלילי), יוכל המאושפז לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ניתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

טיפול בניגוד לרצונו של המטופל

 • אסור להעניק לחולה המאושפז מרצונו טיפול רפואי שלא בהסכמתו, מלבד טיפול חירום.
 • אם החולה מסרב לקבל טיפול רפואי שהמליץ עליו הצוות המטפל, או לשתף פעולה עם תוכנית טיפול, יהיה ניתן לשחרר אותו או - אם התמלאו התנאים לכך, לבקש הוראה לאשפוז כפוי ולטיפול בלא הסכמה.
 • במקרים חריגים (שבהם יש צורך בטיפול חירום), מותר לצוות הרפואי להעניק טיפול גם בניגוד לרצונו של המאושפז.
 • להרחבה ראו: הסכמת המאושפז מרצון לטיפול רפואי.

טיפולים רפואיים קונקרטיים

 • טיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי) - חתימת החולה על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים, מלבד טיפול ב"נזע חשמל" (הלם חשמלי), אשר מצריך חתימה נפרדת של המטופל על טופס מיוחד. למידע על התנאים לטיפול זה ראו טיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי)
 • אמצעי הגבלה (בידוד וקשירה) של מאושפז - ניתן להשתמש באמצעי הגבלה (בידוד וקשירה) במקרה של אשפוז מרצון, ללא צורך בהסכמה מיוחדת של המאושפז. (חתימת החולה על הסכמתו לאשפוז כוללת גם הסכמה על שימוש באמצעי הגבלה). למידע נוסף ראו שימוש באמצעי הגבלה באשפוז פסיכיאטרי (קשירה ובידוד).
 • טיפולי שיניים במסגרת האשפוז - מאושפזים כרוניים מעל שנה בבתי חולים פסיכיאטריים, זכאים לטיפול פה ושיניים כחלק מהטיפול בבית החולים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים למאושפזים במרכזי בריאות הנפש.

העברת מאושפז מרצון מבית חולים אחד לבית חולים אחר

שחרור מאשפוז

בקשה להשתחרר מאשפוז

 • חולה שהתאשפז מרצונו ומבקש להשתחרר מבית החולים, צריך לחתום על טופס בקשה לשחרור.
 • אם החולה אינו מעוניין לחתום על טופס בקשה, ניתן להסתפק ברישום בקשתו בפרוטוקול שייערך וייחתם על-ידי שני רופאים או על-ידי רופא ואחות.

שחרור

 • ככלל חולה שאושפז מרצונו וביקש להשתחרר, ישוחרר תוך 48 שעות ממועד בקשתו. אולם אם מנהל בית החולים סבור כי נתמלאו באותו חולה התנאים לאשפוז כפוי דחוף או לאשפוז כפוי שאינו דחוף, יבקש מנהל בית החולים באופן מיידי מהפסיכיאטר המחוזי לתת הוראת אשפוז.
  • אם נתן הפסיכיאטר הוראת אשפוז, יאושפז החולה בכפייה. למידע על זכויות מאושפז בכפייה ראו זכותון למאושפז בכפייה במחלקה פסיכיאטרית.
  • אם לא נתן הפסיכיאטר המחוזי הוראת אשפוז תוך 48 שעות מהגשת בקשתו של החולה לשחרור, ישוחרר החולה מבית החולים.

גמלת ילד נכה לקטין המאושפז במחלקה פסיכיאטרית

 • ילדים המאושפזים בבית חולים לצורך טיפול נפשי זכאים לקבל גמלת ילד נכה.

הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש.
 • ניתן להגיש את התלונה למוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית) או לפסיכיאטר המחוזי או למחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש.

מדריכים וזכותונים נוספים

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע