זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של מטופל שאושפז מרצונו במחלקה פסיכיאטרית
מחלקה פסיכיאטרית יכולה להיות מחלקה בבית חולים כללי או מחלקה בבית חולים ייעודי לבריאות הנפש


למי מיועד הזכותון?

בקשה להתאשפז

מטופל בגיר

 • אדם שמעוניין להתאשפז צריך לחתום על טופס הסכמה. בנוסף, מי שמביא אותו לבית החולים יתבקש לחתום על בקשת אשפוז.
 • למידע נוסף ראו אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.

מטופל קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס

 • אם מדובר בקטין או באדם שמונה לו אפוטרופוס והוא הובא לאשפוז, ההורה או האפוטרופוס יתבקש לחתום על טופס הבקשה לאשפוז.
 • במקרה של קטין קיימות הוראות מיוחדות לעניין ההסכמה לאשפוז מרצון.
 • קטין שמלאו לו 15 יכול לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז גם ללא ההורה או האפוטרופוס שלו.
 • אם הפניה לאשפוז נעשתה על-ידי הקטין עצמו (ובתנאי שמלאו לו 15 שנה):
  • אם האחראי עליו אינו מתנגד לאשפוז, הקטין יאושפז על פי ההסדרים הנוהגים של אשפוז מרצון של בגיר.
  • אם האחראי עליו מתנגד לאשפוז, העניין יועבר להכרעת בית המשפט. למידע נוסף ראו בדף זה.
 • אם הפניה לאשפוז הקטין נעשתה על ידי האחראי עליו:

ערעור על החלטה לאשפז או לא לאשפז קטין

בחירת מקום האשפוז

 • המטופל רשאי לבחור את בית החולים שבו יאושפז, ללא תלות בשיוכו האזורי, וזאת כל עוד לא נדרשת מסגרת אשפוז ייעודית בהתאם למצבו.
 • האשפוז יתאפשר אם תפוסת המיטות בבית החולים המבוקש לא עולה על 95%.
 • למידע נוסף ראו בחירת מקום האשפוז הפסיכיאטרי.

בדיקה רפואית לקביעת הצורך באשפוז

 • לאחר מילוי טופס ההסכמה לאשפוז, המטופל יעבור בבית החולים בדיקה רפואית נפשית וגופנית. אם כתוצאה מהבדיקה ייקבע הצורך הרפואי לאשפזו, הוא יאושפז.

הזמנת קרוב של החולה לאבחון וקבלת פרטים

 • תוך 5 ימים מיום הקבלה לאשפוז, יוזמן קרוב משפחה של המטופל (בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות, סב, סבה, מאמץ ומאומץ), בידיעת המטופל, לצורך אבחון פסיכוסוציאלי ולצורך קבלת פרטים נוספים אודות המטופל.

משך האשפוז

משך האשפוז של בגיר

 • כאשר האשפוז הוא מרצונו של החולה, אין תקופת אשפוז מוגדרת מראש. החולה יכול לבקש להשתחרר בכל עת. ראו בהמשך מידע לגבי שחרור מאשפוז.

משך האשפוז של קטין

 • החוק קובע הוראות מפורשות לגבי משך האשפוז ותקופת האשפוז של מטופל קטין.
 • הגורמים הבאים רשאים לפנות לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית כדי שתדון בהארכת או אי הארכת אשפוז מטופל קטין: האחראי עליו (הורה או אפוטרופוס), עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), הקטין עצמו (אם מלאו לו חמש עשרה שנים) ומנהל בית החולים.
 • למידע נוסף ראו אשפוז מרצון של קטין.

זכויות כלליות במהלך האשפוז

טיפול רפואי נאות

 • המטופל זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והגופני, בהתאם לתנאים ולהסדרים שנהוגים במערכת הבריאות.
 • אסור לאשפז אדם במחלקה פסיכיאטרית אם מטרת האשפוז היא רק להגן עליו או על הציבור מפניו.
 • מטופלים טבעונים וצמחונים זכאים לתזונה מותאמת.
 • למידע נוסף ראו:

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המטופל יכול לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור מהגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לבית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
 • במקרה של אשפוז בצו בית משפט (חשוד בעבירה או נאשם במשפט פלילי) המאושפז יהיה רשאי לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ינתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

טיפול בניגוד לרצונו של המטופל

 • אסור להעניק למטופל שמאושפז מרצונו טיפול רפואי ללא הסכמתו, חוץ מטיפול חירום.
 • אם המטופל מסרב לקבל טיפול שהצוות הרפואי המליץ עליו או שהוא מסרב לשתף פעולה עם תוכנית הטיפול, יהיה ניתן לשחרר אותו או, במקרה שבו הוא מהווה סכנה לעצמו או לאחרים עקב מצבו הנפשי, יהיה ניתן לבקש כי תינתן הוראה לאשפז אותו בכפייה.
 • במקרים חריגים (שבהם יש צורך בטיפול חירום), מותר לצוות הרפואי להעניק טיפול גם בניגוד לרצונו של המאושפז.
 • למידע נוסף ראו הסכמת המאושפז מרצון לטיפול רפואי.

טיפולים רפואיים קונקרטיים

 • טיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי) - חתימת המטופל על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים, אבל טיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי), מצריך חתימה נפרדת של המטופל על טופס מיוחד.
 • אמצעי הגבלה (בידוד וקשירה) של מאושפז - ניתן להשתמש באמצעי הגבלה (בידוד וקשירה) במקרה של אשפוז מרצון, ללא צורך בהסכמה מיוחדת של המאושפז. (חתימת המטופל על הסכמתו לאשפוז כוללת גם הסכמה על שימוש באמצעי הגבלה).
 • טיפולי שיניים במסגרת האשפוז - מאושפזים כרוניים מעל שנה בבתי חולים פסיכיאטריים, זכאים לטיפול פה ושיניים כחלק מהטיפול בבית החולים.

העברת מאושפז מרצון מבית חולים אחד לבית חולים אחר

 • אסור להעביר מטופל מבית חולים אחד לבית חולים אחר ללא הסכמתו וללא הסכמת המנהלים של שני בתי החולים, למעט במקרים חריגים.
 • אם המטופל מתנגד להעברה, הפסיכיאטר המחוזי יכריע.
 • למידע נוסף ראו העברת מטופל שמאושפז מרצון לבית חולים אחר.

שחרור מאשפוז

בקשה להשתחרר מאשפוז

 • מטופל שהתאשפז מרצונו ומבקש להשתחרר מבית החולים, צריך לחתום על טופס בקשה לשחרור.
 • אם הוא לא מעוניין לחתום על הטופס, ניתן להסתפק ברישום בקשתו בפרוטוקול שייערך וייחתם על ידי שני רופאים או על ידי רופא ואחות.

שחרור

 • ככלל, מטופל שאושפז מרצונו וביקש להשתחרר, ישוחרר תוך 48 שעות ממועד בקשתו, אלא אם מנהל בית החולים סבור שעקב מצבו הנפשי הוא, בין היתר, מהווה סכנה לעצמו או לאחרים. במקרה כזה, מנהל בית החולים יפנה מיד לפסיכיאטר המחוזי בבקשה שיורה על אשפוז כפוי דחוף או לאשפוז כפוי לא דחוף של המטופל, בהתאם למצב.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי נתן הוראת אשפוז, המטופל יאושפז בכפייה. למידע על זכויות מאושפז בכפייה ראו בזכותון הבא.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי לא נתן הוראת אשפוז תוך 48 שעות מרגע הגשת הבקשה של המטופל להשתחרר, הוא ישוחרר מבית החולים.

גמלת ילד נכה לקטין שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית

 • קטינים שמאושפזים בבית חולים לצורך קבלת טיפול נפשי עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש.
 • ניתן להגיש את התלונה למוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית) או לפסיכיאטר המחוזי או למחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש.

מדריכים וזכותונים נוספים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע