הקדמה:

 • פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968‏, היא דבר החקיקה המרכזי במערכת דיני הנזיקין בישראל, המשמש כבסיס של דינים אלו ומסדיר את יסודותיהם. בפקודה מפורטות סוגי העוולות (התנהגויות המוגדרות ככאלו שניתן לתבוע פיצוי בגללן) השונות. העוולות הנזיקיות בפקודה נחלקות לשני סוגים: עוולות מסגרת ועוולות ספציפיות. כדי שהתנהגות מסוימת תיחשב כמעוולת ותקים חבות בנזיקין (תאפשר לחייב אדם בפיצוי כספי), עליה לעמוד בכללי אחת מהעוולות. חשוב להדגיש, כי על-אף היותה של הפקודה דבר החקיקה המרכזי ביותר בתחום דיני הנזיקין בישראל, ישנם דברי חקיקה נוספים המסדירים עוולות נזיקיות אחרות ותחומים אחרים בדיני הנזיקין.
 • הבהרה: משמעותו של דבר חקיקה מסוג פקודה היא, כי מדובר בחקיקה מימי המנדט הבריטי שנקלטה במשפט הישראלי ויש לה מעמד זהה לזה של חקיקה שנחקקה על-ידי הכנסת.

פרטי החוק

שם החוק:
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968‏
נוסח החוק:

מבנה הפקודה

הפקודה נחלקת מבחינה מבנית/מהותית ל-3 חלקים:

 • חלק ראשון - חלק כללי: החל מסעיף 1 ועד סעיף 22 לפקודה. בחלק זה מפורטים עקרונות כלליים לגבי הטלת אחריות בנזיקין החלים על כל העוולות.
 • חלק שני - עוולות: החל מסעיף 23 ועד לסעיף 63 לפקודה. העוולות שונות אחת מרעותה, ואולם באופן בסיסי, כדי שניתן יהיה להטיל אחריות בנזיקין ולחייב בפיצויים בעקבות התנהגות מסוימת, צריכות להתקיים 3 דרישות:
 1. התנהגות עוולתית (אשם) - ההתנהגות שהובילה לתביעה היא כזו שמוסדרת על-ידי אחת מהעוולות המנויות בפקודה.
 2. קשר סיבתי - צריך להיות קשר סיבתי בין ההתנהגות לבין הנזק שנגרם, כלומר הנזק שבגינו תובעים פיצוי צריך להיות תוצאה של ההתנהגות העוולתית. קשר סיבתי נחלק לשניים: קשר סיבתי עובדתי (קשר עובדתי/מעשי רצוף בין ההתנהגות לנזק), וקשר סיבתי משפטי (קשר מבחינת האחריות המשפטית על ההתנהגות, לא כל התנהגות שמקיימת קשר סיבתי עובדתי תקיים בהכרח קשר סיבתי משפטי).
 3. נזק - במקרה שלא נגרם כל נזק, לא ניתן לתבוע פיצוי בנזיקין שכן אין על מה לפצות.
 • חלק שלישי - סעדים: החל מסעיף 64 ועד לסוף הפקודה. בחלק זה מפורטים עקרונות כלליים בנוגע לסעדים ולפיצויים שיינתנו (כגון, ולא רק, כיצד יש לחשב פיצויים, מתי ניתן צו מניעה ועוד).

עוולות מסגרת

 • עוולת מסגרת אינה קובעת כי התנהגות מסויימת עשויה להקים אחריות בנזיקין ולהוביל לפיצוי. במקום זאת, קובעת עוולת המסגרת כללים עקרוניים לפיהם יש לבחון כל מקרה ומקרה ולהכריע האם הוא עולה בקנה אחד עם התנהגות נזיקית ומוביל לאחריות ולפיצוי או לא.
 • עוולות המסגרת לפי פקודת הנזיקין הן:
 1. רשלנות
 2. הפרת חובה חקוקה

עוולות ספציפיות

 • עוולות אלה קובעות כי התנהגות מסויימת מקימה אחריות בנזיקין ומובילה לפיצוי:
 1. תקיפה
 2. כליאה
 3. הסגת גבול
 4. היזק על-ידי כלב
 5. מיטרדים
 6. שליחת יד
 7. הטעיה
 8. נגישה
 9. גרם הפרת חוזה


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.