אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל מגוף פיננסי הלוואה לצורך רכישת דירה או קרקע לבנייה עצמית
לגופים פיננסיים אסור לסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, העונה על התנאים שיפורטו
מי שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים וקיבל הלוואה לדיור זכאי לסיוע כספי מהמדינה


אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל הלוואה לצורך רכישת אחד מאלה:

 • דירה שהיא דירתו היחידה, בהתאם להגדרת "דירה יחידה" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - ראו פירוט בהמשך.
 • קרקע לבנייה עצמית, כאשר אין לרוכש נכס אחר הבנוי על הקרקע.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. אקטואר ממונה קבע כי:
   • המוגבלות עלולה לקצר את תוחלת חייו ב-3 שנים לפחות ביחס לממוצע באוכלוסייה.
   • נותרו לו לפחות 5 שנים לחיות.
  2. הוא עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע לאדם ללא מוגבלות.
  3. הוא הציג לגוף הפיננסי אישור על כך שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

סכום ההלוואה והחזר ההלוואה

 • סכום ההלוואה יהיה לפחות כפול מסכום הביטוח ועד מיליון ₪ לכל היותר, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על סכום אחר.
 • אם הגוף הפיננסי הציע לפונה הלוואה לצורך רכישת הדיור לפני שרכש ביטוח חיים, והוא הודיע לגוף הפיננסי כי פנה למבטח לצורך רכישת ביטוח חיים וקיבל תשובה, תנאי ההצעה להלוואה יישמרו עבורו ל-10 ימים נוספים.
 • תקופת החזר ההלוואה לדיור תהיה 15 שנים, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על תקופה ארוכה או קצרה יותר.
 • החזר ההלוואה יהיה בתשלומים חודשיים בלבד, ובכל מקרה לא ניתן לקבוע כי ההלוואה תיפרע כולה רק בתום תקופת ההלוואה.
 • עם זאת, הצדדים רשאים להסכים ביניהם שפירעון ההלוואה יהיה במספר תשלומים שנתיים ולא חודשיים, כאשר כל תשלום יהיה עבור מספר חודשים במצטבר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לגוף הפיננסי שממנו מעוניינים לקבל את ההלוואה, ולהציג את האישורים הבאים:
  • אישור אקטואר על כך שלפונה יש מוגבלות מקצרת חיים כנדרש.
  • אישור על כך שהפונה רכש ביטוח חיים לצורך קבלת ההלוואה (אם טרם רכש את הביטוח, עליו לעדכן כי פנה לחברת ביטוח לצורך רכישת הביטוח).

הגדרת דירה יחידה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

 • דירה יחידה מוגדרת כדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של תושב ישראל, או של מי שהפך להיות תושב ישראל או תושב חוזר בתוך שנתיים מרכישת הדירה.
שימו לב
הארכת תקופת השנתיים לרוכשי דירה שאינם תושבי ישראל (בעקבות מלחמת חרבות ברזל)
כדי לענות על תנאי הזכאות, מי שרכשו את הדירה בין 07.10.2021 ל-07.01.2024 יצטרכו להפוך לתושבי ישראל (או תושבים חוזרים) עד 07.04.2024, או עד 27 חודשים מרכישת הדירה - לפי המאוחר מביניהם.
 • דירה תיחשב כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, בנוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1997, או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה לא עולה על שליש ואם הדירה התקבלה בירושה - חלקו בה לא עולה על חצי.

משפרי דיור

 • משפרי דיור הם בעלי דירות שמתכוונים לרכוש דירה אחרת במטרה להחליף את הדירה הקיימת.
 • אם שתי הדירות (הקיימת והחלופית) נמצאות בבעלותם למשך תקופה שהוגדרה בחוק (ותפורט בהמשך) חישוב מס הרכישה יהיה לפי שיעורי המס של דירה יחידה.
 • המשמעות היא שמשפרי הדיור לא ימוסו לפי דירה נוספת אלא לפי דירה יחידה.
 • על משפרי הדיור לדווח למיסוי מקרקעין בעת רכישת הדירה ולהצהיר כי בכוונתם למכור את דירתם הקיימת בתוך התקופות שנקבעו בחוק, כפי שיפורט בהמשך.

חישוב מס רכישה למשפרי דיור שבבעלותם דירה אחת

 • למי שרוכשים דירה כאשר בבעלותם דירה אחת, יחושב מס הרכישה של הדירה בהתאם למדרגות המס שנקבעו לדירה יחידה, בתנאי שימכרו את הדירה הקודמת בתוך התקופה שנקבעה לכך:
  • אם הדירה החלופית נרכשת בין 01.06.2023 ל-31.05.2025, יש למכור את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מהיום שנרכשה הדירה החלופית.
  • בשאר המקרים יש למכור את הדירה הקודמת בתוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החלופית.
  • אם רוכשים דירה חדשה מקבלן או יזם צריך למכור את הדירה הקודמת בתוך 12 חודשים מהיום שבו החזקה בדירה החלופית תימסר בפועל (מועד קבלת טופס 4).
שימו לב
הארכת התקופה שניתן להחזיק בה בשתי דירות (בעקבות מלחמת חרבות ברזל)
 • כדי לענות על תנאי הזכאות:
  • מי שרכשו את הדירה החלופית בין 07.10.2021 ל-31.05.2023 יצטרכו למכור את הדירה הקודמת עד 07.04.2024 או עד 27 חודשים מהרכישה - לפי המאוחר מביניהם.
  • מי שרכשו את הדירה החלופית בין 01.06.2023 ל-07.01.2024 יצטרכו למכור את הדירה הקודמת בתוך 21 חודשים מהרכישה.
  • רוכשי דירה מקבלן שקיבלו טופס 4 בין 07.10.2022 ל-07.01.2024 יצטרכו למכור את הדירה הקודמת עד 07.04.2024 או עד 15 חודשים מקבלת הטופס - לפי המאוחר מביניהם.
טיפ
במקרה של רכישת דירה חדשה מקבלן או יזם, ניתן לבחור בין שני מסלולי הפטור. למשל, למי שרכש מקבלן דירה שעתידה להימסר רק בעוד שנתיים עדיף לבקש את הפטור לפי רכישת דירה מקבלן, וכך יוכל למכור את הדירה בתוך 3 שנים (שנתיים + 12 חודשים), ולשלם מס רכישה לפי דירה יחידה.
 • מס הרכישה מחושב במועד רכישת הדירה. רוכשים שהצהירו שבכוונתם למכור את הדירה שבבעלותם בתוך התקופות שצוינו, ישלמו מס רכישה לפי שיעורי המס של דירה יחידה.
 • רוכשים שלא מכרו את הדירה הקיימת בתקופות שצוינו ישלמו מס לפי דירת מגורים נוספת. הם יחויבו בהפרש שבין המס ששילמו לפי שיעורי המס של דירה יחידה, לבין הסכום שעליהם לשלם לפי שיעורי המס לדירת מגורים נוספת, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.
 • רוכשים שמכרו את הדירה הקיימת בתקופות שצוינו ושילמו מס לפי דירת מגורים נוספת יהיו זכאים להחזר מס.

מי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה

 • רוכשי דירת מגורים שרכשו בעבר דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה והדירה ההיא הייתה דירתם היחידה עשויים להיחשב כבעלי דירה יחידה אם מתקיים אחד משני המקרים:
  1. הדירה הנוכחית (הנוספת) נרכשה 6.5 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, והחזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה בפועל לידיהם.
  2. הדירה הנוכחית נרכשה 4 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הדירה הנוכחית נרכשה אחרי 25.06.2018.
   • בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה (עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע לא ייחשבו כהתחלת בנייה), או שהבנייה החלה ויש עיכוב מהותי בהשלמתה.
   • העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה חל בנסיבות שאינן בשליטת הקונה ולא היו ידועות כאשר הדירה נקנתה בקבוצת הרכישה.
 • רוכשי הדירה ייחשבו כבעלי דירה יחידה במקרים שצוינו אם ימכרו את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה, ואם הדירה הנוכחית שרכשו הייתה דירתם היחידה לולא הדירה בקבוצת הרכישה.
שימו לב
הארכת התקופה שניתן להחזיק בה בשתי דירות (בעקבות מלחמת חרבות ברזל)
אם בניית הדירה הושלמה בין 07.04.2022 ל-07.01.2024, רוכשי הדירה יצטרכו למכור אותה עד 07.04.2024 או עד 21 חודשים מהשלמת הבנייה - לפי המאוחר מביניהם.
טיפ
מי שעונים על התנאים שצוינו ייחשבו כבעלי דירה יחידה גם לצורך קביעת הזכאות להטבות על-פי חוקים שונים (כגון מענק עבודה, הבטחת הכנסה וזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי), בתקופה שבין רכישת הדירה הנוכחית לבין מכירתה של הדירה בקבוצת הרכישה (ובתנאי שתימכר בתוך 18 חודשים מהשלמת הבנייה).

משפרי דיור שבבעלותם שתי דירות

 • מי שבבעלותם שתי דירות והם מתכוונים למכור אותן כדי לרכוש דירה אחת במקומן ימוסו עליה כמו על דירה יחידה אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. במועד שבו הם מוכרים את הדירה הראשונה יש בבעלותם רק דירה אחת נוספת (הדירה השנייה).
  2. הם מכרו את הדירה השנייה בפטור ממס שבח, בתוך 12 חודשים מהיום שבו מכרו את הדירה הראשונה.
  3. שווי שתי הדירות יחד לא עלה על 2,252,000 ₪, נכון ל-2024 (2,180,000 ₪ ב-2023, 2,070,000 ₪ ב-2022).
  4. בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שאחרי המכירה הם רכשו את הדירה השלישית (הדירה החלופית) בסכום של לפחות 75% משוויין של שתי הדירות הקודמות יחד.

סיוע כספי מהמדינה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים