הקדמה:

אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל מגוף פיננסי הלוואה לצורך רכישת דירה או קרקע לבנייה עצמית
לגופים פיננסיים אסור לסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, העונה על התנאים שיפורטו
מי שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים וקיבל הלוואה לדיור זכאי לסיוע כספי מהמדינה


אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל הלוואה לצורך רכישת אחד מאלה:

 • דירה שהיא דירתו היחידה, בהתאם להגדרת "דירה יחידה" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - ראו פירוט בהמשך.
 • קרקע לבנייה עצמית, כאשר אין לרוכש נכס אחר הבנוי על הקרקע.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. אקטואר ממונה קבע כי:
   • המוגבלות עלולה לקצר את תוחלת חייו ב-3 שנים לפחות ביחס לממוצע באוכלוסייה.
   • נותרו לו לפחות 5 שנים לחיות.
  2. הוא עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע לאדם ללא מוגבלות.
  3. הוא הציג לגוף הפיננסי אישור על כך שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

סכום ההלוואה והחזר ההלוואה

 • סכום ההלוואה יהיה לפחות כפול מסכום הביטוח ועד מיליון ₪ לכל היותר, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על סכום אחר.
 • אם הגוף הפיננסי הציע לפונה הלוואה לצורך רכישת הדיור לפני שרכש ביטוח חיים, והוא הודיע לגוף הפיננסי כי פנה למבטח לצורך רכישת ביטוח חיים וקיבל תשובה, תנאי ההצעה להלוואה יישמרו עבורו ל-10 ימים נוספים.
 • תקופת החזר ההלוואה לדיור תהיה 15 שנים, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על תקופה ארוכה או קצרה יותר.
 • החזר ההלוואה יהיה בתשלומים חודשיים בלבד, ובכל מקרה לא ניתן לקבוע כי ההלוואה תיפרע כולה רק בתום תקופת ההלוואה.
 • עם זאת, הצדדים רשאים להסכים ביניהם שפירעון ההלוואה יהיה במספר תשלומים שנתיים ולא חודשיים, כאשר כל תשלום יהיה עבור מספר חודשים במצטבר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לגוף הפיננסי שממנו מעוניינים לקבל את ההלוואה, ולהציג את האישורים הבאים:
  • אישור אקטואר על כך שלפונה יש מוגבלות מקצרת חיים כנדרש.
  • אישור על כך שהפונה רכש ביטוח חיים לצורך קבלת ההלוואה (אם טרם רכש את הביטוח, עליו לעדכן כי פנה לחברת ביטוח לצורך רכישת הביטוח).

הגדרת דירה יחידה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

משפרי דיור

 • משפרי דיור הם בעלי דירות שמתכוונים לרכוש דירה אחרת במטרה להחליף את הדירה הקיימת.
 • אם משפרי הדיור מחזיקים במקביל בשתי הדירות (הקיימת והחלופית) למשך תקופה המוגדרת בחוק, חישוב מס הרכישה לא יעשה במועד רכישת הדירה החלופית אלא "מוקפא" ומבוצע רק במועד מכירת הדירה הקיימת.
 • המשמעות היא שמשפרי הדיור לא ימוסו לפי דירה נוספת אלא לפי דירה יחידה.
 • על משפרי הדיור לדווח למיסוי מקרקעין בעת רכישת הדירה ולהצהיר כי בכוונתם למכור את דירתם הקיימת בתוך התקופות שנקבעו בחוק, כפי שיפורט בהמשך.
 • משפרי דיור שיש בבעלותם שתי דירות והם מתכוונים למכור את שתיהן כדי לרכוש דירה חדשה, עשויים להיות זכאים לפטור חד פעמי ממס רכישה, כפי שיפורט בהמשך.

הקפאת מס רכישה למשפרי דיור שבבעלותם דירה אחת

 • כדי שחישוב המס יידחה למועד מכירת הדירה הקיימת ולא ייעשה במועד רכישת הדירה החלופית, על משפרי הדיור למכור את הדירה הקיימת בתוך התקופות הבאות:
  • מי שרוכשים דירה מיד שנייה צריכים למכור את דירתם הקיימת תוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החלופית (אם הדירה נרכשה לפני 07.07.2021, עליהם למכור את דירתם בתוך 18 חודשים).
  • מי שרוכשים דירה חדשה מקבלן או יזם צריכים למכור את הדירה הקיימת בתוך 12 חודשים מהיום שבו החזקה בדירה החלופית תימסר להם בפועל (מועד קבלת טופס 4).
 • שימו לב: התקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 לא תיספר בתוך 18 או 12 החודשים, לפי העניין, אם הם מסתיימים במהלך אותה תקופה (לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע).
טיפ
במקרה של רכישת דירה חדשה מקבלן או יזם, ניתן לבחור בין שני מסלולי הפטור. למשל, למי שרכש מקבלן דירה שעתידה להימסר רק בעוד שנתיים עדיף לבקש את הפטור לפי רכישת דירה מקבלן, וכך ליהנות מהקפאת המס לתקופה מצטברת של 3 שנים (שנתיים + 12 חודשים).
 • חישוב המס:

פטור ממס רכישה למשפרי דיור שבבעלותם שתי דירות

 • מי שבבעלותם שתי דירות והם מתכוונים למכור אותן כדי לרכוש דירה אחת במקומן, עשויים להיות זכאים לפטור ממס רכישה פעם אחת בחיים.
 • על המוכר לעמוד בכל תנאים הבאים:
  1. במועד בו הוא מוכר את הדירה הראשונה, יש בבעלותו רק דירה אחת נוספת (הדירה השנייה).
  2. הוא מכר את הדירה השנייה בפטור ממס שבח, בתוך 12 חודשים מהיום בו מכר את הדירה הראשונה.
  3. שווי שתי הדירות יחד לא עלה על 2,070,000 ₪, נכון לתקופה שבין ה-01.01.2022 ל-31.12.2023 (2,022,000 ₪ בשנת 2021).
  4. בתוך 12 חודשים לפני או אחרי מכירת הדירה השנייה, הוא רכש את הדירה השלישית (הדירה החלופית) בסכום השווה ל-75% לפחות משוויין של שתי הדירות הקודמות יחד.
  5. הוא לא קיבל קודם לכן פטור ממס לפי סעיף זה.
 • אם שווי שתי הדירות יחד עלה על 2,070,000 ₪ אך לא עלה על 3,443,000 ₪, המוכר יהיה זכאי לפטור ממס על ההפרש שבין 2,070,000 ₪ לסכום השווי של הדירה הנוספת, וזאת במועד מכירת הדירה הראשונה.

מי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה

 • רוכשי דירת מגורים שרכשו בעבר דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה והדירה ההיא הייתה דירתם היחידה עשויים להיחשב כבעלי דירה יחידה אם מתקיים לגביהם אחד משני אלה:
  1. הדירה הנוכחית (הנוספת) נרכשה 6.5 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, והחזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה בפועל לידיהם.
  2. הדירה הנוכחית נרכשה 4 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הדירה הנוכחית נרכשה אחרי 25.06.2018.
   • בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה (עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע לא ייחשבו כהתחלת בנייה), או שהבנייה החלה ויש עיכוב מהותי בהשלמתה.
   • העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה חל בנסיבות שאינן בשליטת הקונה ולא היו ידועות כאשר הדירה נקנתה בקבוצת הרכישה.
 • רוכשי הדירה ייחשבו כבעלי דירה יחידה במקרים שצוינו אם ימכרו את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה, ואם הדירה הנוכחית שרכשו הייתה דירתם היחידה לולא הדירה בקבוצת הרכישה.
  • התקופה שבין 01.03.2020 ל-30.06.2021 לא תיספר בתוך 18 החודשים, אם הם מסתיימים במהלך אותה תקופה (לפי סעיף 3 לחוק).
טיפ
מי שעונים על התנאים שצוינו ייחשבו כבעלי דירה יחידה גם לצורך קביעת הזכאות להטבות על-פי חוקים שונים (כגון מענק עבודה, הבטחת הכנסה וזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי), בתקופה שבין רכישת הדירה הנוכחית לבין מכירתה של הדירה בקבוצת הרכישה (ובתנאי שתימכר בתוך 18 חודשים מהשלמת הבנייה).

סיוע כספי מהמדינה

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים