הקדמה:

אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל מגוף פיננסי הלוואה לצורך רכישת דירה או קרקע לבנייה עצמית
לגופים פיננסיים אסור לסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, העונה על התנאים שיפורטו
מי שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים וקיבל הלוואה לדיור זכאי לסיוע כספי מהמדינה


אדם עם מוגבלות מקצרת חיים זכאי לקבל הלוואה לצורך רכישת אחד מאלה:

 • דירה שהיא דירתו היחידה, בהתאם להגדרת "דירה יחידה" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - ראו פירוט בהמשך.
 • קרקע לבנייה עצמית, כאשר אין לרוכש נכס אחר הבנוי על הקרקע.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
 1. אקטואר ממונה קבע כי:
  • המוגבלות עלולה לקצר את תוחלת חייו ב-3 שנים לפחות ביחס לממוצע באוכלוסיה.
  • נותרו לו לפחות 5 שנים לחיות.
 2. הוא עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע לאדם ללא מוגבלות.
 3. הוא הציג לגוף הפיננסי אישור על כך שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

סכום ההלוואה והחזר ההלוואה

 • סכום ההלוואה יהיה לפחות כפול מסכום הביטוח ועד מיליון ש"ח לכל היותר, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על סכום אחר.
 • אם הגוף הפיננסי הציע לפונה הלוואה לצורך רכישת הדיור לפני שרכש ביטוח חיים, והוא הודיע לגוף הפיננסי כי פנה למבטח לצורך רכישת ביטוח חיים וקיבל תשובה, תנאי ההצעה להלוואה יישמרו עבורו ל-10 ימים נוספים.
 • תקופת החזר ההלוואה לדיור תהיה 15 שנים, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על תקופה ארוכה או קצרה יותר.
 • החזר ההלוואה יהיה בתשלומים חודשיים בלבד, ובכל מקרה לא ניתן לקבוע כי ההלוואה תיפרע כולה רק בתום תקופת ההלוואה.
 • עם זאת, הצדדים רשאים להסכים ביניהם שפירעון ההלוואה יהיה במספר תשלומים שנתיים ולא חודשיים, כאשר כל תשלום יהיה עבור מספר חודשים במצטבר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לגוף הפיננסי שממנו מעוניינים לקבל את ההלוואה, ולהציג את האישורים הבאים:
  • אישור אקטואר על כך שלפונה יש מוגבלות מקצרת חיים כנדרש.
  • אישור על כך שהפונה רכש ביטוח חיים לצורך קבלת ההלוואה (אם טרם רכש את הביטוח, עליו לעדכן כי פנה לחברת ביטוח לצורך רכישת הביטוח).

הגדרת דירה יחידה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

משפר דיור

 • אם רוכש של דירת מגורים היה בעליה של דירה אחת בנוסף לדירה שרכש, והוא מכר את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה (אם נרכשה מקבלן), הוא ייחשב כבעל דירה יחידה. לגבי דירות שיירכשו החל מיום 07.07.2021, ניתן יהיה להחזיק בשתי הדירות במקביל לתקופה של 24 חודשים, במקום 18 חודשים.
 • רוכש של דירה ייחשב כבעליה של דירה יחידה גם במקרה של רכישת "דירה חלופית" - כאשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  • היו בבעלותו שתי דירות במקביל והוא מכר אחת מהן בפטור ממס שבח.
  • בתוך 12 חודשים ממכירת הדירה הראשונה הוא מכר את הדירה השנייה בפטור ממס שבח, בהתאם לסעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).
  • שווי שתי הדירות יחד לא עלה על 2,022,000 ש"ח, נכון לתקופה שבין ה-01.01.2021 ל-31.12.2021 (2,034,000 ש"ח בשנת 2020).
  • בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שלאחר מכירתה, הוא רכש את הדירה השלישית ("הדירה החלופית"), בסכום השווה ל-3/4 לפחות משוויין של שתי הדירות הקודמות יחד.
 • אם שווי שתי הדירות יחד לא עלה על 3,362,000 ש"ח, במכירת הדירה הראשונה המוכר יהיה זכאי לפטור ממס על ההפרש שבין 2,022,000 ש"ח לסכום השווי של הדירה הנוספת.

מי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה

 • רוכש של דירת מגורים שרכש בעבר דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה, והדירה שרכש בקבוצת הרכישה היתה דירתו היחידה, עשוי להיחשב כבעל דירה יחידה אם מתקיים לגביו אחד משני אלה:
  1. הדירה הנוכחית (הנוספת) נרכשה 6.5 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, והחזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה בפועל לידי הרוכש.
  2. הדירה הנוכחית נרכשה 4 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הדירה הנוכחית נרכשה אחרי ה-25.06.2018.
   • בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה (עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע לא ייחשבו כהתחלת בנייה), או שהבנייה החלה ורשות המסים שוכנעה כי חל עיכוב מהותי בהשלמתה.
   • העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.
 • רוכש הדירה ייחשב כבעל דירה יחידה באחד משני המקרים שצוינו, אם ימכור את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה, ואם הדירה הנוכחית שרכש היתה דירתו היחידה אלמלא הדירה בקבוצת הרכישה.
טיפ
מי שעונה על התנאים שצוינו ייחשב כבעל דירה יחידה גם לצורך קביעת זכאותו להטבות על-פי חוקים שונים (כגון מענק עבודה, הבטחת הכנסה וזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי), בתקופה שבין רכישת הדירה הנוכחית לבין מכירתה של הדירה בקבוצת הרכישה (ובתנאי שהמכירה תיעשה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת הבנייה).


סיוע כספי מהמדינה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים