בנק שמעניק משכנתא עשוי לדרוש מנוטל המשכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה, לרכוש ביטוח משכנתא שמורכב מביטוח חיים וביטוח מבנה
מבקש המשכנתא יכול לבחור אם לרכוש את שני הביטוחים או אחד מהם אצל סוכנות הביטוח מטעם הבנק או אצל מבטח פרטי
פירעון מוקדם של חלק מסכום המשכנתא, מיחזור משכנתא או שינויים במצב הרפואי והאישי עשויים להפחית את עלות הביטוח


שימו לב
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי להתייעץ עם איש מקצוע (יועץ משכנתאות, סוכן ביטוח וכו').

בנק שמעניק משכנתא (הלוואה לדיור) רשאי לדרוש, כחלק מהתנאים לקבלת ההלוואה, לעשות ביטוח משכנתא המורכב משני ביטוחים שונים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.

 • מטרת הביטוח, בין היתר, היא להגן על הבנק ולהבטיח שיקבל את כל סכום ההלוואה שנותר לתשלום במקרה שבו נפטר בעל המשכנתא לפני שההלוואה שולמה (ביטוח חיים) ובמקרה שנגרם נזק משמעותי לנכס שעבורו ניתנה המשכנתא (שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו') וערכו נפגע (ביטוח מבנה).
 • הבנק אינו רשאי לחייב רכישת ביטוח חיים וביטוח מבנה בהלוואות שסכומן הוא עד 30,000 ש"ח, או כאשר הסכום שנותר לשלם עבורן נמוך מ-30,000 ש"ח. כאשר יתרת ההלוואה נמוכה מ-30,000 ש"ח, או שהיא אמורה לרדת מתחת לסכום זה במהלך השנה הקרובה, על הבנק להודיע ללווה שהוא יכול לבטל את פוליסות הביטוח.
 • כמו כן, במקרים שבהם יתרת ההלוואה נמוכה מערך הקרקע - הבנק אינו רשאי לחייב בביטוח.

מי זכאי?

אופן מימוש הזכות

 • כחלק מהבקשה לקבלת משכנתא (הלוואה לדיור), הבנק יודיע אם קיימת דרישה לרכישת ביטוח משכנתא ומהם תנאי הביטוח הנדרשים (תנאי הפוליסה).
 • הבנק יודיע שניתן לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם) באמצעות סוכנות הביטוח מטעם הבנק או באמצעות מבטח פרטי (חברות ביטוח, סוכנות ביטוח, סוכן ביטוח).
 • יש לפנות באופן עצמאי לסוכנות הביטוח מטעם הבנק או למבטח הפרטי.
 • לאחר מענה על שאלון פרטים אישיים, חתימה על הצהרת בריאות ומסירת מידע נוסף אודות הנכס ואודות המשכנתא, תימסר הצעת המחיר לביטוח (חיים, מבנה או שניהם).
טיפ
אם הנכס עבורו מבוקשת המשכנתא נרכש ישירות מקבלן, ניתן לבקש שהתשלום עבור הביטוח יתחיל במועד הכניסה לנכס ולא ממועד לקיחת המשכנתא.

ביטוח משכנתא אצל סוכנות הביטוח מטעם הבנק

 • אם הוחלט לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם), תונפק פוליסת ביטוח בהתאם.
 • בעל משכנתא שרכש ביטוח חיים יקבל זמן סביר לפני תום תקופת הביטוח הודעה על כך מהבנק.
 • אחת לשנה, יקבל בעל המשכנתא מהבנק, מסמך הכולל:
  • אישור על הסכומים ששולמו במשך השנה שחלפה עבור הביטוח ואישור על סכום הפרמיה השנתית ששולמה בגין כל אחד מהביטוחים (האישור תואם לדרישות מס הכנסה).
  • שיעור הכיסוי בגין כל אחד מהביטוחים.
  • הודעה שניתן לבטל את הביטוח בכל זמן וללא תשלום עמלה, בתנאי שתוצג לבנק פוליסת ביטוח ממבטח פרטי עם אותם תנאי ביטוח.
  • הודעה שאין חובה לעשות ביטוח בהלוואות שסכומן או הסכום שנותר לשלם עבורן הוא עד 30,000 ₪ (אם במשכנתא יש מספר מסלולי הלוואה).
 • ככלל, במקרה שבעל משכנתא נפטר או במקרה שנגרם נזק משמעותי למבנה, הבנק הוא שיפנה ויתנהל מול סוכנות הביטוח בדרישה לקבלת כספי הביטוח.
 • ביטוח משכנתא דרך סוכנות ביטוח מטעם הבנק לא כולל כיסוי ביטוחי במקרה של נזק לצד שלישי, תכולת דירה וכו', וניתן לרכוש אותם בנפרד ממבטחים פרטיים.

ביטוח משכנתא באמצעות מבטח פרטי

 • אם הוחלט לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם), תונפק פוליסת ביטוח ויש למסור אותה בהקדם לבנק ממנו נלקחת המשכנתא.
 • בתוך 14 יום ממסירת פוליסת הביטוח לבנק, ישלח הבנק למבטח הפרטי ולבעל המשכנתא אחת משתי הודעות:
  • הודעה שהבנק אישר את פוליסת הביטוח.
  • הודעה שהבנק לא אישר את פוליסת הביטוח. במקרה כזה הבנק יבטח את בעל המשכנתא בביטוח מטעמו.
 • בביטוח (חיים, מבנה או שניהם) התקף לשנה, הבנק יודיע לבעל המשכנתא לפחות 30 יום לפני תום תקופת הביטוח. אם לא תימסר לבנק פוליסת ביטוח בתוקף, הבנק יהיה רשאי לבטח את בעל המשכנתא בביטוח מטעמו.
 • ככלל, במקרה שבעל משכנתא נפטר או במקרה שנגרם נזק משמעותי למבנה, הפניה והדרישה לקבל את כספי הביטוח נעשית על-ידי היורשים/בני משפחה/הלווה הנוסף (במקרה של פטירה) או על ידי בעל המשכנתא (במקרה של נזק למבנה).
טיפ
ביטוח אצל מבטח פרטי מאפשרת רכישת כיסויים נוספים (שלא אפשריים בביטוח מטעם הבנק) כגון תכולת דירה ונזקים לצד שלישי (לדוגמה: שריפה שגרמה נזק לדירה שכנה).

חשוב לדעת

 • ניתן לבחור אם לעשות את הביטוח (חיים, מבנה או אחד מהם) דרך סוכנות הביטוח מטעם הבנק או באמצעות מבטח פרטי.
 • ניתן לעבור בכל שלב וללא תשלום עמלה ממבטח אחד למבטח אחר (מסוכנות ביטוח מטעם הבנק למבטח פרטי וממבטח פרטי אחד לאחר), כל עוד נשמרים תנאי הפוליסה.
 • מעבר בין מבטח אחד לאחר עשוי להיות כרוך בדרישה לחתימה על הצהרת בריאות חדשה, כך שאם המצב הרפואי הורע, עלויות הביטוח עשויות לגדול.
 • ביטוח משכנתא (מבנה) מטעם הבנק לא כולל כיסוי לתכולה, ולכן אם נרכש ביטוח תכולה אצל מבטח פרטי (במקרה של נזק למבנה וגם לתכולה) יצטרך הלווה להתנהל מול שני מבטחים שונים (סוכנות הביטוח מטעם הבנק והמבטח הפרטי) ותשלום לשני ביטוחים עבור השתתפות עצמית.
 • מסירת מידע לא מדויק או השמטת פרטים בשלב רכישת הביטוח, עלולים לגרום לאי-תשלום כספי הביטוח, תשלום חלק מהם ועיכובים בקבלת הכספים בעת הצורך.
 • ניתן לקבל החזר בגובה 25% מהתשלומים ששולמו עבור ביטוח החיים (הן בביטוח מטעם הבנק והן אצל מבטח פרטי) במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
טיפ
מומלץ לבדוק את הדוחות התקופתיים ואת תנאי הפוליסה מדי תקופה כדי לוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים ואם קיימת אפשרות להפחית את עלויות הביטוח החודשיות בעקבות שינויים במצב האישי/בריאותי (למשל הפסקת עישון), שינויים במבנה וכן במקרים של החזר (פירעון) חלק מההלוואה או החלפת משכנתא אחת באחרת (מיחזור משכנתא).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים