הקדמה:

בנק המעניק משכנתא עשוי לדרוש מנוטל המשכנתא לרכוש ביטוח משכנתא המורכב מ-2 ביטוחים: ביטוח חיים וביטוח מבנה, וזאת כתנאי לקבלת ההלוואה
מבקש המשכנתא יכול לבחור אם לרכוש את שני הביטוחים או את אחד אצל סוכנות הביטוח מטעם הבנק או אצל מבטח פרטי (חברות ביטוח, סוכנות ביטוח, סוכן ביטוח)
החזר (פירעון) חלק מהמשכנתא, החלפת משכנתא אחת באחרת (מיחזור משכנתא) או שינויים במצב הרפואי והאישי עשויים להפחית את עלות הביטוח החודשית
למידע נוסף ראו סעיפים 11 ו-11א לנהלי בנק ישראל למתן הלוואות לדיור


שימו לב
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי להתייעץ עם איש מקצוע (יועץ משכנתאות, סוכן ביטוח וכו').

בנק המעניק משכנתא (הלוואה לדיור) רשאי לדרוש, כחלק מהתנאים לקבלת ההלוואה, לעשות ביטוח משכנתא המורכב משני ביטוחים שונים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.

 • מטרת הביטוח, בין היתר, היא להגן על הבנק ולהבטיח כי יקבל את כל סכום ההלוואה שנותר לתשלום במקרה שבו נפטר בעל המשכנתא בטרם ההלוואה שולמה (ביטוח חיים) ובמקרה שנגרם נזק משמעותי לנכס עבורו ניתנה המשכנתא (שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו') וערכו נפגע (ביטוח מבנה).

מי זכאי?

אופן מימוש הזכות

 • כחלק מהבקשה לקבלת משכנתא (הלוואה לדיור), הבנק יודיע אם קיימת דרישה לרכישת ביטוח משכנתא ומהם תנאי הביטוח הנדרשים (תנאי הפוליסה).
 • הבנק יודיע כי ניתן לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם) באמצעות סוכנות הביטוח מטעם הבנק או באמצעות מבטח פרטי (חברות ביטוח, סוכנות ביטוח, סוכן ביטוח).
 • יש לפנות באופן עצמאי לסוכנות הביטוח מטעם הבנק או למבטח הפרטי.
 • לאחר מענה על שאלון פרטים אישיים, חתימה על הצהרת בריאות ומסירת מידע נוסף אודות הנכס ואודות המשכנתא, תימסר הצעת המחיר לביטוח (חיים, מבנה או שניהם).

ביטוח משכנתא אצל סוכנות הביטוח מטעם הבנק

 • אם הוחלט לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם), תונפק פוליסת ביטוח בהתאם.
 • בעל משכנתא שרכש ביטוח חיים, יקבל זמן סביר לפני תום תקופת הביטוח הודעה על-כך מהבנק.
 • אחת לשנה, יקבל בעל המשכנתא מהבנק, מסמך הכולל:
  • אישור על הסכומים ששולמו במשך השנה שחלפה עבור הביטוח ואישור על סכום הפרמיה השנתית ששולמה בגין כל אחד מהביטוחים. האישור תואם לדרישות מס הכנסה.
  • שיעור הכיסוי בגין כל אחד מהביטוחים.
  • הודעה כי ניתן לבטל את הביטוח בכל זמן וללא תשלום עמלה, בתנאי שתוצג לבנק פוליסת ביטוח ממבטח פרטי עם אותם תנאי ביטוח.
  • הודעה כי אין חובה לעשות ביטוח בהלוואות שסכומן או הסכום שנותר לשלם עבורן הוא עד 30,000 ש"ח (אם במשכנתא יש מספר מסלולי הלוואה).
 • ככלל, במקרה שבעל משכנתא נפטר או במקרה שנגרם נזק משמעותי למבנה, הבנק הוא שיפנה ויתנהל מול סוכנות הביטוח בדרישה לקבלת כספי הביטוח.
 • ביטוח משכנתא דרך סוכנות ביטוח מטעם הבנק, לא כולל כיסוי ביטוחי במקרה של נזק לצד שלישי, תכולת דירה וכו', וניתן לרכוש אותם בנפרד ממבטחים פרטיים.
טיפ
אם הנכס עבורו מבוקשת המשכנתא נרכש ישירות מקבלן, ניתן לבקש כי התשלום עבור הביטוח יתחיל במועד הכניסה לנכס ולא ממועד לקיחת המשכנתא.

ביטוח משכנתא באמצעות מבטח פרטי

 • אם הוחלט לרכוש את הביטוח (חיים, מבנה או שניהם), תונפק פוליסת ביטוח ויש למסור אותה בהקדם לבנק ממנו נלקחת המשכנתא.
 • בתוך 14 יום ממסירת פוליסת הביטוח לבנק, ישלח הבנק למבטח הפרטי ולבעל המשכנתא אחת משתי הודעות:
  • הודעה כי הבנק אישר את פוליסת הביטוח.
  • הודעה כי הבנק לא אישר את פוליסת הביטוח. במקרה כזה הבנק יבטח את בעל המשכנתא בביטוח מטעמו.
 • בביטוח (חיים, מבנה או שניהם) התקף לשנה, הבנק יודיע לבעל המשכנתא, לפחות 30 יום לפני תום תקופת הביטוח ואם לא תימסר לבנק פוליסת ביטוח בתוקף, הבנק יהיה רשאי לבטח את בעל המשכנתא בביטוח מטעמו.
 • ככלל, במקרה שבעל משכנתא נפטר או במקרה שנגרם נזק משמעותי למבנה- הפניה והדרישה לקבל את כספי הביטוח נעשית על-ידי היורשים/בני משפחה/הלווה הנוסף (במקרה של פטירה) או על ידי בעל המשכנתא (במקרה של נזק למבנה).
טיפ
ביטוח אצל מבטח פרטי מאפשרת רכישת כיסויים נוספים (שלא אפשריים בביטוח מטעם הבנק) כגון תכולת דירה ונזקים לצד שלישי (לדוגמא: שריפה שגרמה נזק לדירה שכנה).

חשוב לדעת

 • ניתן לבחור האם לעשות את הביטוח (חיים, מבנה או אחד מהם) דרך סוכנות הביטוח מטעם הבנק או באמצעות מבטח פרטי.
 • ניתן לעבור, בכל שלב וללא תשלום עמלה ממבטח אחד למבטח אחר (מסוכנות ביטוח מטעם הבנק למבטח פרטי וממבטח פרטי אחד לאחר), כל זמן שנשמרים תנאי הפוליסה.
 • מעבר בין מבטח אחד לאחר עשוי להיות כרוך בדרישה לחתימה על הצהרת בריאות חדשה, כך שאם המצב הרפואי הורע, עלויות הביטוח אף עשויות לגדול.
 • ביטוח משכנתא (מבנה) מטעם הבנק, אינו כולל כיסוי לתכולה, ולכן אם נרכש ביטוח תכולה אצל מבטח פרטי (במקרה של נזק למבנה וגם לתכולה) יצטרך הלווה להתנהל מול שני מבטחים שונים (סוכנות הביטוח מטעם הבנק והמבטח הפרטי) ותשלום לשני ביטוחים עבור השתתפות עצמית.
 • מסירת מידע לא מדויק או השמטת פרטים בשלב רכישת הביטוח, עשויים לגרום לאי-תשלום כספי הביטוח, תשלום חלק מהם ועיכובים בקבלת הכספים בעת הצורך.
 • ניתן לקבל החזר בגובה 25% מהתשלומים ששולמו עבור ביטוח החיים (הן בביטוח מטעם הבנק והן אצל מבטח פרטי) במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
הערת עריכה
לבדוק את פקודת מס הכנסה ולייצר ערך נפרד על הזיכוי ממס הכנסה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:53, 31 בדצמבר 2017 (IST)
טיפ
מומלץ לבדוק את הדוחות התקופתיים ואת תנאי הפוליסה מדי תקופה על-מנת לוודא כי קיים כיסוי ביטוחי מתאים והאם ישנה אפשרות להפחית את עלויות הביטוח החודשיות בעקבות שינויים במצב האישי/בריאותי (למשל הפסקת עישון), שינויים במבנה וכן במקרים של החזר (פירעון) חלק מההלוואה או החלפת משכנתא אחת באחרת (מיחזור משכנתא).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים