בעל משכנתא זכאי להחזיר לבנק בתשלום אחד חלק מסכום המשכנתא שנותר לתשלום (פירעון מוקדם חלקי)
ניתן גם להחזיר את כל סכום המשכנתא שנותר לתשלום (פירעון מוקדם מלא) או להחזיר (באופן מלא או חלקי) את המשכנתא הקיימת ולקחת משכנתא אחרת במקומה (מיחזור משכנתא)
פירעון מוקדם חלקי עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות גבוהות, את חלקן ניתן להפחית ומחלקן להימנע
בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון שמקבלים סיוע במשכנתא פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם חלקי


בעל משכנתא (הלוואה לדיור) זכאי להחזיר לבנק, לפני תום תקופת ההלוואה, חלק מסכום המשכנתא שנותר לתשלום בבת אחת (פירעון מוקדם חלקי).

 • פירעון מוקדם חלקי מביא לקיצור תקופת ההלוואה או להקטנת גובה ההחזר החודשי - לפי בחירת בעל המשכנתא בעת הגשת הבקשה לביצוע הפירעון.

מי זכאי?

 • כל בעל משכנתא בנקאית (מסחרית) מהבנק.
 • כל בעל משכנתא מסובסדת מטעם משרד הבינוי והשיכון.
 • ניתן לבצע פרעון חלקי אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:
  1. על הסכום אותו רוצים להחזיר להיות לפחות 10% מסכום המשכנתא המקורי או לפחות 10% מהסכום שנותר לתשלום המשכנתא (בצירוף ריבית והפרשי הצמדה עד ליום הפירעון) - לפי הסכום הגבוה מבין השניים.
  2. על בעל המשכנתא להחזיר את הסכום בתשלום אחד בלבד וכפוף לתשלום עמלות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבנק ממנו נלקחה המשכנתא ולהגיש בקשה לפרעון מוקדם חלקי.
 • עם הגשת הבקשה יש לבחור האם בעקבות הפירעון המוקדם החלקי תקוצר תקופת ההלוואה או יוקטן גובה ההחזר החודשי.
 • לאחר ביצוע התשלום לפי הנחיות הבנק ותשלום העמלות הנדרשות, הבנק ישלח בדואר (או במסירה אישית לבקשת הלקוח) בתוך מספר ימים אישור על ביצוע הפירעון המוקדם החלקי והודעה, האם בעקבות הפירעון החלקי (תלוי בסכום ההחזר, מסלול ההלוואה שהסתיימה וכו'), ניתן מבחינת הבנק לבטל את ביטוח המשכנתא.

עמלות פירעון מוקדם חלקי

חשוב לדעת

 • על הבנק למסור לבעל משכנתא, כחלק ממסמכי המשכנתא במועד נטילתה, מסמך בשם "דף הסבר" המכיל מידע מפורט אודות הפירעון המוקדם (מלא וחלקי): אופן ביצועו; סוגי העמלות לפי סוגי ומסלולי ההלוואה; אופן חישוב העמלות; דוגמאות לחישוב והדרכים להימנע מתשלומן או להפחיתן.
 • על הבנק למסור לבעל משכנתא, לפי בקשתו וללא תשלום (מוגבל לפעמיים בשנה), דף הסבר אודות הפירעון המוקדם (מלא וחלקי).
 • אם המשכנתא מורכבת ממספר מסלולי הלוואה, הבנק ישתמש בסכום ההחזר כדי לפרוע קודם כל את מסלול ההלוואה היקר יותר עבור בעל המשכנתא, כל עוד לא נתן בעל המשכנתא הוראה אחרת.
 • בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון שמקבלים סיוע במשכנתא, פטורים מתשלום כל העמלות הכרוכות בפירעון מוקדם חלקי עבור המשכנתא המסובסדת בלבד.
 • מומלץ בטרם ביצוע פירעון מוקדם חלקי, כדי לבחון את כדאיותו ולאור העלויות הגבוהות העשויות להיות כרוכות בו והאפשרות כי המשכנתא מורכבת ממסלולי הלוואה שונים, להתייעץ עם יועץ משכנתאות או בעל מומחיות בתחום בטרם ביצוע פירעון מוקדם חלקי.
 • בנוסף לאפשרות הפירעון המוקדם החלקי, ניתן גם להחזיר את כל סכום המשכנתא (פרעון מוקדם מלא) או להחזיר (חלק או כל) המשכנתא הנוכחית ולקחת משכנתא אחרת במקומה (מחזור משכנתא).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים