כדי לבטל, לקצר או לדחות צו מילואים לפני התייצבות החייל ביחידה, יש לתת לחייל התראה מראש, לפי המפורט בהמשך
במקרים מסוימים, ניתן לשנות את צו המילואים בהתראה קצרה יותר מהמותר באישור קצין מתאים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


ניתן לבטל או לשנות צו קריאה למילואים בכפוף לתנאים מסויימים.

 • אם היחידה מעוניינת לבטל את שירות המילואים או לשנות את צו הקריאה למילואים (דחייה או קיצור של השירות) עליה לשלוח צו קריאה חדש, שמבטל או מעדכן את הצו המקורי.
 • ככלל, לאחר שהחייל התייצב ביחידה לא ניתן לשחררו ממילואים או לשנות את הצו. ניתן לעשות זאת רק אם החייל הסכים לכך בכתב או שניתן לכך אישור מיוחד, כמפורט בהמשך.

שינויים בצו המילואים לפני התייצבות החייל ביחידה

ביטול המילואים

 • אם שירות המילואים נמשך לפחות 4 ימים, יש לשלוח את צו הביטול בהתראה של עד 14 ימים לפני מועד ההתייצבות.
  • ביטול הצו בהתראה של פחות מ-14 ימים דורש אישור של קצין בדרגת אל"מ או אלוף, בהתאם לפעילות שעבורה הוצא הצו המקורי.
 • אם שירות המילואים נמשך עד 3 ימים, יש לשלוח את צו הביטול בהתראה של עד 7 ימים לפני מועד ההתייצבות.
  • ביטול הצו בהתראה של פחות מ-7 ימים דורש אישור של קצין בדרגת סא"ל או תא"ל - בהתאם לפעילות שעבורה הוצא הצו המקורי.
 • בכל אחד מהמקרים, אם ניתן אישור לביטול הצו בהתראה קצרה מהנדרש, יש למסור לחייל הודעה טלפונית על הביטול, בנוסף למשלוח צו הביטול.
 • ניתן לבטל צו קריאה בהתראה קצרה מהנדרש (7 או 14 ימים) ללא אישור - רק אם החייל הסכים לכך בכתב על גבי טופס מתאים (כתב הסכמה לחריגי קריאה ושירות).

דחיית המילואים

 • אם שירות המילואים נמשך לפחות 4 ימים, יש לשלוח את צו הדחייה בהתראה של 14 ימים לפחות לפני מועד ההתייצבות.
 • אם שירות המילואים נמשך עד 3 ימים, יש לשלוח את צו הדחייה בהתראה של 7 ימים לפחות לפני מועד ההתייצבות.
 • דחיית שירות המילואים בהתראה קצרה מהנדרש (7 או 14 ימים) דורשת אישור של קצין בדרגת סא"ל או תא"ל, בהתאם למשך שירות המילואים וסוג הפעילות.
 • ניתן לדחות את שירות המילואים גם ללא קבלת אישור - רק אם החייל הסכים לכך בכתב על גבי טופס מתאים.
 • במקרה של דחיית שירות המילואים - תאריך סיום שירות מילואים לא יהיה מאוחר מתאריך סיום השירות כפי שנקבע בצו הקריאה המקורי.
 • אם תאריך סיום השירות צפוי חול אחרי תאריך סיום השירות המקורי, יש לשלוח צו חדש, בהתאם לכללי הקריאה לשירות מילואים.

קיצור המילואים

 • הודעה על קיצור שירות מילואים יש לשלוח בצו קריאה חדש ("צו עדכון") בהתראה של 7 ימים לפחות לפני מועד ההתייצבות.
 • קיצור שירות מילואים בהתראה קצרה מ-7 ימים ועד יום לפני ההתייצבות, מחייב אישור קצין בדרגת סא"ל ומעלה, בהתאם למשך שירות המילואים וסוג הפעילות.
 • ניתן לקצר את משך השירות גם ללא קבלת אישור - רק אם החייל הסכים לכך בכתב על גבי טופס מתאים.

ביטול או דחיית שירות המילואים ביום הגיוס

 • אסור לשחרר או לדחות שמ"פ ביום הגיוס לפני שהחייל התייצב ביחידה.
 • ביטול או דחיית שמ"פ במצב זה אפשרי רק אם החייל הסכים לכך בכתב, על גבי טופס מתאים.
 • במקרים שאושר גיוס בצו חריג התראה או במקרים חריגים דומים - ניתן יהיה לבטל או לדחות את השירות גם ללא הסכמת החייל, בתנאי שניתן לכך אישור רח"ט תומכ"א (ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם) בלבד.

שחרור, קיצור או דחיית שירות המילואים לאחר התייצבות החייל ביחידה

 • לאחר שהחייל התייצב ביחידה, לא ניתן לשחרר, לקצר, לדחות או לפצל את השירות.
 • ניתן יהיה לעשות זאת רק אם החייל הסכים לכך בכתב, על גבי טופס מתאים.
 • אם החייל סירב, ניתן יהיה לשחרר, לקצר, לדחות או לפצל את השירות רק במקרים חריגים, כשהוכח שנעשה הכול כדי למצוא פיתרון העסקה חלופי עבורו. במקרה כזה יש צורך באישור של רח"ט תומכ"א.
 • במקרה של פיצול או דחייה של שירות המילואים לאחר ההתייצבות ביחידה - אין לחרוג מטווח התאריכים שנקבעו בצו הקריאה המקורי.
 • אם השחרור נעשה במהלך אימונים לפני תחילת תעסוקה מבצעית, השירות לא ייחשב כביצוע תעסוקה מבצעית, וניתן יהיה לקרוא לחייל לביצוע תעסוקה מבצעית באותה תקופת שירות תלת-שנתית.
 • חייל שהתייצב ושוחרר ביוזמת היחידה ביום הגיוס, יקבל אישור חד-יומי ויוזן לו שמ"פ חד-יומי.

חשוב לדעת

 • אין לשלוח צו ביטול בדואר רשום.
 • אסור להציג צו קריאה שבוטל כאילו הוא בתוקף. שימוש בצו קריאה מבוטל כאילו הוא בתוקף מהווה עבירה פלילית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים