מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חייב לפעול על-פי ההוראות שנקבעו בחוזר המנכ"ל "אורחות חיים במוסדות החינוך", כאשר הוא מעוניין להרחיק תלמיד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת
שם התיק:בש"א (נצרת) 1090/05
תאריך:13.04.2005
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

המבקש הוא תלמיד בבית הספר התיכון נזירות סנט ג'וזף בנצרת (להלן: "בית הספר"). בית הספר הינו מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי, כפי שנקבע בחוק לימוד חובה. בית הספר החליט להרחיק את המבקש בשל התנהגותו שהייתה לא ראויה, לאורך זמן. ההחלטה ניתנה ביום 23.02.2005 לאחר שורה של הפרות משמעת ומעשי אלימות שגררו גם התחייבויות של המבקש והוריו להתנהגות תקינה, התחייבויות שלא מולאו.
בעתירה ביקש המבקש להצהיר על בטלות החלטת ההרחקה, וכן להורות בצו ביניים על החזרתו ללימודים לאלתר.

הצדדים אינם חלוקים בנוגע לעובדה כי כמוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי חל על בית הספר חוק הפיקוח על בתי ספר. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם מכיוון שחוק הפיקוח חל על בית הספר, ממילא חלות עליו גם ההוראות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשסג/2(א) מיום 01.10.2002 שכותרתו "אורחות חיים במוסדות החינוך" והעוסק בנוהל הרחקתו של תלמיד מבית הספר. המבקש סבור שהוראות חוזר המנכ"ל בעניין הרחקתו של תלמיד מבית הספר חלות על בית הספר, ואילו המשיבים סבורים שהוראות אלו אינן חלות עליו.

בית המשפט קבע:

  • על בית הספר היה לנקוט בהליכים שנקבעו בחוזר המנכ"ל כאשר החליט להרחיק את המבקש מבית הספר.
  • אמנם עברו של המבקש כתלמיד הינו רצוף בעיות, למבקש ולהוריו ניתנו אין ספור הזדמנויות להיטיב את דרכיו, המבקש השיג ציונים דלים במרבית המקצועות ואמנם החזרתו של המבקש לבית הספר עלולה להתפרש כפרס על מעשה אלימות ועלולה לפגוע במשמעת התלמידים, אולם כל אלה אינם משתווים לפגיעה בזכויות המבקש שנגרמה עקב ההליך הבלתי שקול מספיק של הרחקת המבקש מבית הספר, מבלי לשמוע את טענותיו, מבלי למצוא לו מקום לימוד חילופי ומבלי להעמידו על זכות הערר.

התוצאה היא כי על בית הספר ומנהליו לקבל את המבקש חזרה ללימודים לאלתר.

משמעות

  • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חייב לפעול על-פי ההוראות שנקבעו בחוזר המנכ"ל "אורחות חיים במוסדות החינוך", כאשר הוא מעוניין להרחיק תלמיד.
  • ההוראות לעניין הרחקת תלמיד מבית הספר קובעות:
    • העברת תלמיד מבית הספר תיעשה בתיאום עם המפקח ובאישורו.
    • יש לקבל החלטה על הוצאת תלמיד מבית הספר במועצה הפדגוגית. ההחלטה תלווה בפרוטוקול הכולל נימוקים להחלטה.
    • יש לזמן את ההורים לקבלת תגובתם ולהשמעת טענותיהם. אם ההורים הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו, ייחשב הדבר כאילו ניתנה להם הזדמנות תגובה.
    • המנהל יודיע לתלמיד ולהורים כי הם רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת שימוע תוך 14 ימים מיום שהומצאה להם הודעה. ההורים יוכלו להביא לוועדה חינוכאי/יועץ מטעמם.
    • לא יורחק תלמיד עד להגשת ערר ולאחר קבלת ההחלטה בערר. החלטת הוועדה תינתן עד שבוע מיום הדיון.
    • תהליך ההעברה ייעשה בשיתוף עם הרשות המקומית, והיא תדאג למקום לימודים חלופי לתלמיד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים