ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות (לתמיד) ולאלתר (באופן מיידי) מהמוסד החינוכי בו הוא לומד
הרחקה לאלתר תתבצע במקרים של עבירות משמעת או אלימות חמורות
אם ההורים או התלמיד אינם דוברים את שפת בית הספר יש חובה לנוכחות מתורגמן בדיוני ההרחקה
מוסד החינוך מחויב לתת זכות טיעון להורי התלמיד בטרם מתן ההחלטה הסופית על ההרחקה


אזהרה
דף זה עוסק בהרחקה של תלמיד לצמיתות באופן מיידי
למידע על הרחקה שאינה מיידית ראו הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך

ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ולאלתר (באופן מיידי) ממוסד החינוך בו הוא לומד. ההרחקה תתבצע במקרים של עבירות חמורות של משמעת או אלימות.

 • הליך ההרחקה של תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות ובאופן מיידי יתקיים בשלושה שלבים עיקריים:
  • דיון פנימי במוסד החינוכי אליו רשום התלמיד.
  • מתן זכות טיעון לתלמיד ולהוריו לפני ההחלטה הסופית.
  • מתן ההחלטה הסופית.
 • לאחר ביצוע שלושת השלבים (ובמקרה שההחלטה היא עדיין להרחיק את התלמיד לצמיתות ולאלתר) ניתן להרחיק את התלמיד מבלי להמתין להחלטת וועדת השימוע בערר.
 • הורי התלמיד יכולים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז על ההחלטה הסופית להרחיק את התלמיד לצמיתות באופן מיידי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א'-י"ב.

שלבי ההליך

 • הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ובאופן מיידי ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים:

שלב א' - דיון פנימי במוסד החינוכי

 • יתקיים דיון פנימי במוסד החינוכי אליו רשום התלמיד, אליו יזומנו אנשי הצוות החינוכי והטיפולי הרלוונטיים.
 • הדיון יעסוק בשאלה האם לשקול הרחקה לצמיתות של התלמיד, או שיש מקום לנקוט צעדים פדגוגיים וטיפוליים אחרים.
 • מוסד החינוך יבדוק האם מוצו כל התהליכים החינוכיים והטיפוליים העומדים לרשות בית הספר, ובכלל זה שיתוף ההורים.

שלב ב' - מתן זכות טיעון להורי התלמיד ולתלמיד

 • מוסד החינוך מחויב לתת זכות טיעון להורי התלמיד בטרם מתן ההחלטה הסופית.
 • מנהל המוסד צריך לשלוח להורים מכתב זימון בדואר רשום.
 • במקרה שההורים פרודים או גרושים יש לשלוח מכתב נפרד לכל אחד מההורים. די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שההורה הנעדר הוזמן כנדרש.
 • הדיון יתקיים במוסד החינוכי בפני ועדה המורכבת מהמפקח על המוסד החינוכי, אנשי הצוות החינוכי במוסד ובעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.
  • כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד רגיל, יהיה נוכח בדיון גם נציג אחד מהחינוך המיוחד (מפקח לחינוך מיוחד, מנהל מתי"א או מדריך בתחום החינוך המיוחד).
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יכולים לצרף אדם כזה מטעמם.
 • ההורים יכולים לבקש לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם. אדם זה יוכל להשמיע את דעתו או נימוקיו בפני הועדה בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת (למשל, אדם המכיר היטב את התלמיד או משפחתו, או את הסוגיה שבגללה שוקלים להרחיק את התלמיד, גורם מקצועי מתחום החינוך, וכד').
  2. ההורים הודיעו על רצונם לצרפו לדיון מראש, זמן סביר לפני הדיון.
  3. מנהל המוסד החינוכי יאפשר לו להשמיע את נימוקיו רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.
 • מהלך הדיון:
  • מנהל מוסד החינוך יפרט את הסיבות שבגינן נשקלת הרחקת התלמיד לצמיתות.
  • ההורים יטענו את טענותיהם בעצמם, ולאחריהם יוכל נציגם להשמיע את נימוקיו, וזאת בתנאי שמנהל המוסד אישר זאת.
 • יש לנהל פרוטוקול שישקף את כל הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים והתלמיד, ולמסרו להורים.
 • במקרה שאף אחד מההורים לא הגיע לדיון, הדיון יידחה ויישלח מכתב זימון נוסף להורים למועד החדש.
 • במקרה שההורים והתלמיד לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע לדיון, לא יידחה עוד הדיון, והוועדה תדון בעניין הרחקתו של התלמיד לצמיתות במועד זה בהיעדרם. היעדרם של ההורים והתלמיד גם מהמועד השני נחשב ויתור על זכותם להשמיע את טענותיהם.

שלב ג' - ההחלטה בדבר הרחקה לצמיתות

 • לאחר מתן זכות הטיעון להורים ולתלמיד, יתקיים דיון סגור בין חברי הוועדה. ההחלטה הסופית בדבר הרחקת תלמיד לצמיתות צריכה להיות של מנהל המוסד החינוכי, לאחר הדיון בוועדה.
 • ההחלטה צריכה להיות מנומקת ולהתייחס לטענות ההורים, התלמיד ונציגם.
 • יש לציין בהחלטה אם נבחנו חלופות להרחקה לצמיתות, ולהסביר מדוע הועדפה ההרחקה לצמיתות על פניהן.
 • כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד הלומד במוסד חינוך רגיל, על הוועדה לבחון את האפשרות להפנותו לוועדת השמה, לפני שתקבל את ההחלטה להרחיקו לצמיתות.
 • על מנהל המוסד החינוכי לקבל אישור בכתב של מפקח המחוז או המפקח הכולל - להרחיק את התלמיד לצמיתות באופן מיידי.
 • הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות באופן מיידי, ולהעבירו למוסד חינוך אחר תכלול את הפרטים האלה:
  1. תוכן ההחלטה ונימוקיה.
  2. מועד מתן ההחלטה.
  3. אישור בכתב של מפקח המחוז או של המפקח הכולל.
  4. הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד והוריו בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה ופירוט הדרכים להגשתו. אסור להרחיק תלמיד בלי לכלול בהודעת ההרחקה את זכות הערר.
 • ההודעה תמסר לתלמיד ותשלח גם להוריי התלמיד בדואר רשום ובדואר רגיל.

ערעור

חשוב לדעת

 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק ממוסד החינוך בסמוך למועד בחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר ממנו הורחק באותה השנה.
 • לא ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות באופן מיידי במקרה שההרחקה היא בשל הישגים לימודיים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך או לטובה בן ארי, המפקחת הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד, במייל .
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים