ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד החינוך שאליו הוא רשום, ולהעביר אותו למוסד חינוך אחר, עקב אירועים של הפרות משמעת ואלימות
הרחקה לצמיתות ממוסד חינוכי היא האמצעי הפדגוגי האחרון שאפשר לנקוט לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים בתקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוכי
תלמיד שהורחק ממוסד החינוך במהלך לימודיו בכיתות י'-י"ב ובסמוך למועד בחינות הבגרות זכאי להשתתף בבחינות הבגרות בבית הספר שהורחק ממנו באותה שנה
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


אזהרה
דף זה עוסק בהרחקה של תלמיד לצמיתות
למידע על הרחקה לצמיתות באופן מיידי (לאלתר) ראו הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות ובאופן מיידי

ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד החינוך בו הוא לומד. ההרחקה תתבצע עקב אירועים של הפרות משמעת ואלימות.

 • הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים:
  • דיון פנימי במוסד החינוכי אליו רשום התלמיד.
  • מתן זכות טיעון לתלמיד ולהוריו בטרם מתן ההחלטה הסופית.
  • מתן ההחלטה הסופית.
 • הורי התלמיד יכולים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז, במקרה שההחלטה הסופית היא להרחיק את התלמיד לצמיתות.
 • ככלל אין להרחיק תלמיד לצמיתות בגלל הישגים לימודיים. במקרים מסויימים ניתן להרחיק מסיבה זו תלמידים בכיתות ז'-י"ב. למידע נוסף ראו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד שלומד במוסד חינוך, בכל שכבות הגיל

שלבי ההליך

 • הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים:

שלב א' - דיון פנימי במוסד החינוכי

 • יתקיים דיון פנימי במוסד החינוכי אליו רשום התלמיד, אליו יזומנו אנשי הצוות החינוכי והטיפולי הרלוונטיים.
 • הדיון יעסוק בשאלה האם לשקול הרחקה לצמיתות של התלמיד, או שיש מקום לנקוט צעדים פדגוגיים וטיפוליים אחרים.
 • מוסד החינוך יבדוק האם מוצו כל התהליכים החינוכיים והטיפוליים העומדים לרשות בית הספר, לרבות שיתוף ההורים.

שלב ב' - זכות טיעון לתלמיד ולהוריו

 • מוסד החינוך מחויב לתת זכות טיעון להורי התלמיד לפני שייתן את ההחלטה הסופית.
 • מנהל המוסד צריך לשלוח מכתב זימון בדואר רשום. במקרה שההורים גרושים יש לשלוח מכתב נפרד לכל אחד מההורים. די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שההורה הנעדר הוזמן כנדרש.
 • הדיון יתקיים במוסד החינוכי בפני ועדה המורכבת מהמפקח על המוסד החינוכי, אנשי הצוות החינוכי במוסד ובעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל המוסד.
  • כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד רגיל, יהיה נוכח בדיון גם נציג אחד מהחינוך המיוחד (מפקח לחינוך מיוחד, מנהל מתי"א או מדריך בתחום החינוך המיוחד).
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • ההורים יכולים לבקש לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם. אדם זה יוכל להשמיע את דעתו או נימוקיו בפני הועדה בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת (למשל, אדם המכיר היטב את התלמיד או משפחתו, או את הסוגיה שבגללה שוקלים להרחיק את התלמיד, גורם מקצועי מתחום החינוך, וכד').
  2. ההורים הודיעו על רצונם לצרפו לדיון מראש, זמן סביר לפני הדיון.
  3. מנהל המוסד החינוכי יאפשר לו להשמיע את נימוקיו רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.
 • מהלך הדיון:
  • מנהל מוסד החינוך יפרט את הסיבות שבגינן נשקלת הרחקת התלמיד לצמיתות.
  • ההורים יטענו את טענותיהם בעצמם, ולאחריהם יוכל נציגם להשמיע את נימוקיו, וזאת בתנאי שמנהל המוסד אישר זאת.
 • יש לנהל פרוטוקול שישקף את כל הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים והתלמיד, ולמסרו להורים.
 • במקרה שאף אחד מההורים לא הגיע לדיון, הדיון יידחה ויישלח מכתב זימון נוסף להורים למועד החדש.
 • במקרה שההורים והתלמיד לא הופיעו גם במועד הנוסף שנקבע לדיון, לא יידחה עוד הדיון, והוועדה תדון בעניין הרחקתו של התלמיד לצמיתות במועד זה בהיעדרם. היעדרם של ההורים והתלמיד גם מהמועד השני נחשב כוויתור על זכותם להשמיע את טענותיהם.

שלב ג' - ההחלטה בדבר הרחקה לצמיתות

 • לאחר מתן זכות הטיעון להורים ולתלמיד, יתקיים דיון סגור בין חברי הוועדה, ותתקבל החלטת מנהל מוסד החינוך אם להרחיק או לא להרחיק את התלמיד לצמיתות.
 • ההחלטה צריכה להיות מנומקת ולהתייחס לטענות ההורים, התלמיד ונציגם.
 • יש לציין בהחלטה אם נבחנו חלופות להרחקה לצמיתות, ולהסביר מדוע הועדפה ההרחקה לצמיתות על פניהן.
 • כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד הלומד במוסד חינוך רגיל, על הוועדה לבחון את האפשרות להפנותו לוועדת השמה, לפני שתקבל את ההחלטה להרחיקו לצמיתות.
 • הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד ממוסד חינוך מסוים לצמיתות ולהעבירו למוסד חינוך אחר תכלול את הפרטים האלה:
  1. תוכן ההחלטה ונימוקיה
  2. מועד מתן ההחלטה
  3. הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה ופירוט הדרכים להגשת הערר. אסור להרחיק תלמיד בלי לכלול בהודעת ההרחקה את הזכות להגיש ערר.
 • ההודעה תמסר לתלמיד ותשלח גם להוריי התלמיד בדואר רשום ובדואר רגיל.
שימו לב
הרחקה לצמיתות ממוסד חינוך היא האמצעי הפדגוגי האחרון שאפשר לנקוט, לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים במהלך תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך.

מועד ביצוע ההרחקה

 • לא ניתן להרחיק תלמיד עד לתום המועד להגשת ערר על ההחלטה.
 • במקרה שהוגש ערר על החלטת ההרחקה, לא ניתן להרחיק את התלמיד אלא לאחר קבלת החלטה בערר על-ידי ועדת השימוע בראשות מנהל המחוז.

ערעור

הרחקת תלמיד לצמיתות בשל הישגים לימודיים

 • ככלל אין להרחיק תלמיד לצמיתות בגלל הישגיו הלימודיים.
 • תלמיד בכיתות א'-ו' לא יורחק בשל הישגים נמוכים בלימודים, בכל מקרה.
 • תלמיד בכיתות ז'-י"ב ניתן יהיה להרחיק רק לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים שעומדים לרשות בית הספר, ובנוסף מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. התלמיד קיבל ציון שנתי סופי "נכשל" ב-70% לפחות מהמקצועות שהיה מחוייב ללמוד באותה שנת לימודים.
  2. ההישגים הנמוכים במקצועות אלו לא נובע מאחת הסיבות הבאות:
   • מחלה של התלמיד או של קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה
   • גירושין או פרידה של הוריו
   • אירוע חריג שלדעת מנהל מנהל בית הספר הוביל להישגיו הנמוכים של התלמיד (למשל, מצב מתמשך של מצוקה נפשית)
  3. הוצע לתלמיד לחזור בשנת הלימודים הבאה על הלימודים באותה כיתה, לצורך חזרה על חומר הלימוד, והתלמיד לא הסכים לכך.

חשוב לדעת

 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק ממוסד החינוך בסמוך למועד בחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר ממנו הורחק באותה השנה.
 • במקרה שקיבלה רשות החינוך המקומית (או מפעילת מוסד החינוך שאינה רשות מקומית) הודעה על החלטתו של מנהל המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות, תיערך הרשות לשיבוצו של התלמיד במוסד חינוך אחר.
 • רשות החינוך המקומית תודיע להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי אליו מועבר התלמיד לאחר 14 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה (אם לא הוגש ערר) או לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז (אם הוגש ערר).
 • ניתן להרחיק תלמיד באופן מיידי ממוסד חינוכי. הליך ההרחקה זהה להליך הרחקה לצמיתות, למעט האפשרות להרחיק את התלמיד בפועל מיד לאחר קבלת ההחלטה להרחיק, ולפני הדיון בערר. למידע נוסף ראו הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות ובאופן מיידי.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים