הקדמה:

מי שניתן נגדו פסק דין מבלי שהגיש כתב הגנה רשאי לבקש לבטל את פסק הדין בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הומצא לידיו
על המבקש את ביטול פסק הדין להסביר את הסיבות לאי הגשת כתב ההגנה ולשכנע כי סיכויי ההגנה שלו גבוהים
בית המשפט רשאי לחייב את מבקש הביטול בהוצאות משפט ואף להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות
אם בוטל פסק הדין לאחר שהתחילו בביצועו במסגרת ההוצאה לפועל, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על החזרת המצב כפי שהיה לפני תחילת הביצוע


כאשר נתבע שהוגש נגדו כתב תביעה לבית המשפט לא מגיש כתב הגנה תוך פרק הזמן הקבוע בחוק (בדרך כלל 60 ימים מיום המצאת כתב התביעה לידיו), רשאי התובע לבקש מבית המשפט שייתן פסק דין בהתבסס על הכתוב בכתב התביעה בלבד וללא שמיעת הנתבע.

 • במקרה כזה, רשאי הנתבע לבקש לבטל את פסק הדין בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצא לו פסק הדין.
 • לשם כך עליו להגיש בקשה לבית המשפט שנתן את פסק הדין ולצרף תצהיר שבו יסביר את הסיבות לאי הגשת כתב הגנה במועד.
 • על הנתבע לשכנע את בית המשפט כי הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה היתה מוצדקת וכי אם יבוטל פסק הדין והוא יגיש כתב הגנה, סיכוי ההצלחה שלו גבוהים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נתבע שניתן נגדו פסק דין מבלי שהגיש כתב הגנה.

למי ואיך פונים

 • בקשה לביטול פסק דין יש להגיש בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידי הנתבע.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט שנתן את פסק הדין.
 • יש להמציא עותק מהבקשה לתובע.
 • מומלץ להיעזר בייעוץ ובייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • בית המשפט יזמן את הצדדים וישמע את טענותיהם ולאחר מכן יחליט אם לבטל את פסק הדין.

חשוב לדעת

 • בית המשפט יכול לחייב את הנתבע (מבקש הביטול) בהוצאות משפט שאותן יהיה עליו לשלם לתובע.
 • בית המשפט אף רשאי להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות (כלומר, אם הנתבע לא ישלם את ההוצאות, פסק הדין כלל לא יבוטל).
 • אם בוטל פסק הדין לאחר שהתחילו בביצועו במסגרת ההוצאה לפועל, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על החזרת המצב כפי שהיה לפני תחילת הביצוע.
  • לשם כך על החייב להגיש בקשה מיוחדת.
 • אם הוגשה בקשה לביטול פסק דין, ניתן יהיה לערער על פסק הדין (שלגביו הוגשה הבקשה) - עד 60 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה בעניין ביטול פסק הדין.
דוגמה
 • נגד נתבע ניתן פסק דין בהיעדר הגנה ביום 10.03.2023.
 • הנתבע הגיש בקשה לביטול פסק הדין ביום 30.03.2023.
 • ביום 01.04.2023 דחה בית המשפט את הבקשה, והשאיר את פסק הדין על כנו.
 • ההחלטה על דחיית הבקשה הומצאה לנתבע ביום 05.04.2023.
 • ניתן להגיש ערעור על פסק הדין (שניתן ביום 10.03.2023), וזאת עד 04.06.2023 (כלומר, 60 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה על דחיית הבקשה).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים