כל מי שיש לו עניין בירושה או בצוואה, יכול לבקש למנות מנהל עיזבון כדי לשמור על נכסי העיזבון (הירושה) וחלוקתם בין הזכאים
הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי יורש, זוכה או צד ג׳ (כמו נושה של המנוח)
ככלל, מנהל עיזבון ימונה במקרה של חילוקי דעות בין היורשים או במקרה שלא ניתן לאתר חלק מהיורשים
יש לשלם שתי אגרות עבור הבקשה

מנהל עיזבון הוא גורם מקצועי שתפקידו, בין היתר, לכנס את נכסי העיזבון/הירושה (כספים, רכוש, זכויות וכו'), לשלם את חובות המנוח ולחלק את הירושה בין הזכאים לה.

 • לרוב נהוג שלא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח ציין זאת במפורש בצוואה, אלא אם מדובר במקרים מורכבים במיוחד כגון: חילוקי דעות בין היורשים, קושי לאתר חלק מהיורשים, חובות כבדים ומורכבים, זכויות ונכסים מחוץ לישראל, יורשים קטינים, יורשים שמונה להם אפוטרופוס ובמקרים שקיים חשש שייגרם נזק לעיזבון.
 • את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או אחרי שניתן צו).
שימו לב
 • אם הבקשה לא מוסכמת על כל הצדדים (יורשים, זוכים וכו׳), יש להגיש אותה לבית-המשפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח) ולא לרשם הירושה.
 • עם זאת, אם המינוי נעשה לפי הוראות הצוואה, אין צורך בהסכמות הזוכים לפי הצוואה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מאלו יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון:
  • יורש שמופיע בצו הירושה.
  • זכאי לפי צוואה.
  • כל מי שיש לו עניין בעיזבון ובחלוקתו (כמו נושה של המנוח או של אחד מהיורשים שטוען שחייבים לו כספים).

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש לשלם את האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באחת משלוש דרכים: באופן מקוון, בדואר או בקבלת קהל (פירוט בהמשך).

מילוי הבקשה

 • יש להדפיס ולמלא את טופס הבקשה למינוי מנהל עיזבון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר שנערך ואומת על-ידי עורך-דין שבו מפורטים הנימוקים למינוי מנהל העיזבון.
  • אישור על תשלום האגרות.
  • ייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי עורך-דין).
  • "מסמך הסכמה"- מסמך שכתוב וחתום על-ידי האדם שמוצע להיות מנהל העיזבון כי הוא מסכים למינוי. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמו המלא ומספר הזהות שלו.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידו.
  • "מסמך הסכמה"- מסמך שכתוב וחתום על-ידי כל היורשים על-פי דין או של הזכאים על-פי הצוואה. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמם המלא ומספר הזהות של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידם של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.
שימו לב
 • אם הבקשה לא מוסכמת על כל היורשים על-פי דין או כל הזוכים על-פי הצוואה - יש להגיש את הבקשה לבית-משפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח).
 • עם זאת, אם הבקשה מוגשת לפי הוראות הצוואה שהורו כי אדם מסוים ימונה למנהל עיזבון, אין צורך בהסכמות הזוכים.

הגשת הבקשה

שימו לב
מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות: "בקשה למינוי מנהל עיזבון" ו"תשלומי מנהל עיזבון".
 • ניתן לשלם את האגרות באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי:
  1. בקשה למינוי מנהל עיזבון (יש לסמן ברשימה שתפתח ולעקוב אחר ההנחיות).
  2. תשלומי מנהל עיזבון (יש לסמן ברשימה שתפתח ולעקוב אחר ההנחיות).
 • ניתן לשלם את האגרות גם באמצעות עמדות תשלום אוטומטיות שממוקמות בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה (התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד).

שלבי ההליך

 • הבקשה תועבר לבדיקה של עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 • אם יידרשו מסמכים נוספים תישלח על כך הודעה למגיש הבקשה ויהיה ניתן להגיש את המסמכים החסרים באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.
 • הרשם לענייני ירושה יחליט האם לתת צו למינוי מנהל עיזבון באופן קבוע או זמני או לדחות את הבקשה למינוי.

חשוב לדעת

 • את הבקשה למינוי מנהל העיזבון יש להגיש כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או לאחר שניתן צו).
 • רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך מאחר ומינוי מנהל עיזבון עלול לסרבל את הליך חלוקת העיזבון וכרוך בהוצאות והליכים שעלולים להתברר כמיותרים.
 • במקרה הצורך ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני עוד לפני שניתן צו.
 • מנהל העיזבון והיורשים יכולים להסכים כיצד לחלק את העיזבון (הירושה), גם אם החלוקה תהיה שונה ממה שנקבע בצוואה או בצו הירושה.
 • לא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק מהעיזבון או מנהל עיזבון שיפעל מטעמם של חלק מהיורשים.
 • אם שולמה האגרה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים