הקדמה:

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"
מבקש שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם האדם שמת לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים
למידע נוסף, ראו בקשה לצו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

כדי שצוואה של אדם שמת תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) אשר רשומים בצוואה, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

 • כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון לשנת 2021): אגרת פתיחת בקשה (426 ש"ח) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ש"ח).
 • מבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש באופן מקוון:
  • מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.
  • עורך-דין מטעם מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • יש להסדיר את תשלום האגרות, כאשר ניתן לבצע את התשלום לפני תחילת מילוי טופס הבקשה המקוון או במהלך מילויו (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.
 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה לצו.
שימו לב
 • מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
 • מבקש שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
 • בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת עקב פעולות איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון לשנת 2021):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 426 ש"ח.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ש"ח.
שימו לב
הגשת בקשה באופן מקוון מזכה בהנחה של 15% בתשלום אגרת פתיחת הבקשה (426 ש"ח במקום 501 ש"ח למי שיגיש את הבקשה באופן ידני).
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

מילוי והגשת הבקשה

 • שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.
 • יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (כקבצים סרוקים בפורמט PDF):
  1. צוואה.
  2. אם המנוח לא היה בעל תעודת ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה של עורך הצוואה (המוריש) או בקשה להוכחת מותו.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).
  4. אם ישנם מספר זוכים (יורשים) הרשומים בצוואה- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.
  5. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין- ייפוי כוח.
  6. אם ישנם זוכים (יורשים) המוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה)- יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
  7. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המת (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג)- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המת (המוריש) בדבר הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.
  8. אם לאדם שמת לא היו בני-זוג או ילדים- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המת או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.
  9. אם לאדם שמת לא היו הורים- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לאחיו של המת בדבר הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.
 • אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האסמכתא (האישור) בגין תשלום האגרה במקום המיועד לכך בטופס המקוון.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל הכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו אינה מהווה אישור על כך שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • תוך 7 ימים לאחר שליחת הטופס המקוון, על מגיש הבקשה לשלוח בדואר רשום או למסור באופן אישי את הצוואה המקורית למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו של האדם שמת.
 • בסיום, לאחר בדיקת הבקשה המקוונת ובדיקה כי כל המסמכים הנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות לקיום הצוואה.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או קיים צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש, בדוא"ל, דרישה להשלמת הפרטים.
  • ניתן להשלים את הפרטים וכן לעקוב אחרי הטיפול בבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו לקיום צוואה.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו הדיגיטלי בדוא"ל, יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.
הערת עריכה
בגדול, הצו יינתן תוך 40 ימים מיום ההגשה או הגשה הצוואה המקורית, אבל במקרים שהבקשה עוברת קודם ליועמ"ש באפ"כ, אז זה תוך 50 ימים (כי האפ"כ צריך תוך 30 ימים להגיש את התגובה הראשונה שלו), אז לכן כתבתי 50.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:59, 12 במאי 2020 (IDT)
הערת עריכה
אפשר את הפסקה הזו להטמיע גם בהגשה ידנית וגם בצו ירושה (הניסוח מתאים לשניהם)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:01, 12 במאי 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של האדם שמת, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.
 • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה, הצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים