כדי לכרות עץ בוגר או מוגן יש לקבל רישיון לכריתה מפקיד היערות
כריתת עץ ללא רישיון מהווה עבירה פלילית
על החלטה בעניין רישיון כריתה ניתן להגיש ערר
הגשת בקשה לכריתה כרוכה בתשלום אגרה בסך 51 ₪ (נכון לשנת 2022). במקרים מסויימים ייתכן תשלום היטל בגין ערך חלופי לעץ

כדי לכרות עץ בוגר או אילן מוגן (עץ בכל גודל) יש לקבל רישיון מפקיד היערות.

 • רישיון מפקיד היערות נדרש גם במקרה שמעוניינים להעתיק עץ בוגר או אילן מוגן. העתקה של עץ פירושה עקירה של העץ משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו.
 • עץ בוגר הוא עץ שגובהו הוא 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר הגזע שלו בגובה 1.3 מטרים הוא 10 ס"מ לפחות. במגרש שייעודו מגורים עץ בוגר הוא עץ שקוטר הגזע שלו בגובה 1.3 מטרים הוא לפחות 20 ס"מ.
 • אילן מוגן: עץ זית ועץ חרוב (בוגר או צעיר).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה לרישיון לכריתת עץ בוגר או אילן מוגן יכול להגיש כל אחד מהבאים:
  • בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו, חוכר, או מחזיק בקרקע (בצירוף אישור בעל הקרקע)
  • הרשות המקומית שבה נמצא העץ
 • אם מדובר בעץ שנמצא בקרקע שהיא רכוש משותף בבית משותף יש להגיש את הבקשה במשותף על ידי רוב רגיל (מעל 50%) מבין בעלי הדירות.
 • הגשת הבקשה על-ידי נציגות הבית המשותף אפשרית אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • קיים צורך דחוף במיוחד בהגשת הבקשה. יש לפרט את הצורך בנימוקי הבקשה. על הנציגות לפרסם הודעה על הגשת הבקשה במקום בולט ברכוש המשותף, עם הגשת הבקשה.
  • התקבלה החלטה על הגשת הבקשה באסיפה הכללית של בעלי הדירות.
 • למידע על ההוראות החלות במקרה של בקשה לכריתה של עצי הדר או אבוקדו הגדלים במטעים חקלאיים, ראו בתקנות היערות (רישיון כריתה והובלה לעצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם).

פטור מרישיון כריתה או העתקה של עץ

 • במקרים הבאים אין צורך ברישיון מפקיד היערות כדי לכרות או להעתיק עץ בוגר:
  • עצי מטע חקלאי בתנאי שהכריתה או ההעתקה נדרשת לצורך המשך הפעילות החקלאית במקום. הפטור אינו חל על עצי הדר ואבוקדו.
  • עצים ממשפחת הדקליים בקרקע בייעוד מגורים, אלא אם העץ נטוע במתחם שהוכרז לשימור. כמו כן, הפטור אינו חל על עץ מהמין דום מצרי, שהוא ערך טבע מוגן בסכנת הכחדה.
  • העתקת עצי משתלה.
  • כריתת עצים ממין פולש בהתאם לרשימה המפורטת בצו היערות (פטור מרשיון) ולאזורים הגאוגרפיים שמפורטים בו.
 • הפטור אינו חל על עץ זית ועץ חרוב, שהם אילנות מוגנים.

למי ואיך פונים

 • לקבלת רישיון כריתה או העתקה של עץ יש לפנות אל פקיד היערות המתאים:
  • ברשויות מקומיות שבהן יש פקיד יערות עירוני, הוא האחראי למתן הרישיונות. רשימה של פקידי היערות ברשויות וכן רשימה לפי איזורים גאוגרפיים ניתן לראות באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • ברשויות שבהן אין פקיד יערות עירוני יש לפנות אל פקידי היערות האיזוריים של קק"ל. ניתן למצוא את פקיד היערות המתאים לפי יישוב באתר קק"ל.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לכריתת או העתקת אילן מוגן.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  1. אישור זכויות על הקרקע וכתב ייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי מיופה כוח).
  2. על הבקשה צריך לחתום הגורם האחראי לאילנות ברשות המוניציפלית, ולציין אם ממליץ לאשר או לדחות את הבקשה.
  3. 2 תמונות לכל עץ (תמונת צלמית ותמונת תקריב).
  4. מסמכים בהתאם לסיבת הבקשה:
   • אם הסיבה להעתקה או כריתת העץ היא בריאותית יש לצרף אישור רופא מומחה (לדוגמה, מומחה לאלרגיה).
   • אם הסיבה להעתקה או כריתת העץ היא בטיחותית, יש לצרף הנמקה מקצועית שמתארת את הסיכון שהעץ גורם ואת החלופות שנבחנו להקטנת הסיכון ללא כריתת העץ.
  5. בבית משותף יש לצרף הסכמה של מעל 50% מדיירי הבית.
 • בקשה לרישיון כריתה או העתקה של עץ מוגן כרוכה בתשלום אגרה בסך 51 ₪. ניתן לשלם את האגרה באופן מקוון באתר התשלומים של פקיד היערות במשרד החקלאות.

שלבי ההליך

 • החלטה מנומקת של פקיד היערות תימסר למבקש בתוך 21 ימים מהמועד שבו התקבלו כל המסמכים שנדרשו לבקשה. הרישיון ייכנס לתוקף כעבור 14 ימים מפרסום ההחלטה.
 • בתנאי הרישיון לכריתת עץ יקבע פקיד היערות שעל בעל הרישיון לנטוע עץ או עצים חלופיים במקום העץ שייכרת. במקרה שנטיעה חלופית אינה אפשרית, יידרש בעל הרישיון לשלם היטל כספי שישקף את ערך העץ. יתכנו מקרים שבהם ינתן פטור מנטיעה של עץ חלופי או מתשלום היטל כספי.

ערבות למימוש תנאי הרישיון

 • במקרה שניתן רישיון כריתה או העתקה וניתנה הוראה על נטיעה חלופית או ביצוע העתקה - פקיד היערות רשאי לדרוש ערובה בנקאית למימוש תנאי הרישיון.
  • גובה הערבות לא יעלה על שווי הנטיעה החלופית או על ביצוע ההעתקה.
 • אם הוחלט על שימור מחמיר של עץ, פקיד היערות רשאי לדרוש ערובה בנקאית לשימור העץ. גובה הערבות לא יעלה על פי 3 מערכו החליפי של העץ.

פרסום הרישיון

 • על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות הרישיונות שניתנו לכריתה או העתקה של עצים - לפני כניסתם של הרישיונות לתוקף. המידע המפורסם כולל את פרטי מבקש הרישיון, מיקום העצים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון.
 • הרישיונות מפורסמים באתר האינטרנט של פקיד היערות במשך 14 יום.

תוקף הרישיון

 • אם לאחר 14 יום מפרסום ההחלטה לא הוגשה עליה השגה, הרישיון יימסר למבקש.
 • הרישיון יונפק רק לאחר תשלום אגרה.
 • הרישיון יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום הנפקת הרישיון. רישיונות שהונפקו כחלק מתוכנית בנייה יהיו בתוקף למשך 5 שנים ממועד הנפקתם, ולא יותר מ-3 שנים מהמועד שבו ניתן היתר הבנייה. למידע על ההנחיות לקבלת רישיון לכריתת עצים כחלק מתוכנית בנייה, ראו באתר משרד החקלאות.

ערעור

 • על החלטת פקיד היערות ניתן לערער באמצעות הגשת השגה.
 • יש להגיש את ההשגה בתוך 14 ימים מפרסום הרישיון, על גבי טופס השגה, בהתאם לגורם שנתן את הרישיון:
  • השגה על רישיון שניתן על-ידי פקיד יערות אזורי של קק"ל יש להגיש לפקיד היערות הארצי בקק"ל באמצעות דוא"ל או פקס 02-9915517. טלפון לבירורים: 02-9905760.
  • השגה על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות הממשלתי באמצעות דוא"ל או פקס 03-9485264. טלפון לבירורים: 03-9485816.
  • השגה על תוכניות כריתה של רשות הטבע והגנים יש להגיש לפקיד היערות הממשלתי, בדוא"ל או בפקס: 03-9485264. טלפון לבירורים: 03-9485816.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטה של פקיד היערות לאשר כריתה או העתקה של עץ בוגר או עץ מוגן.

חשוב לדעת

 • במגרש שגודלו מעל 600 מ"ר או שיש בו יותר מ-5 עצים, יש להגיש סקר עצים. למידע נוסף על ההנחיות לקבלת רישיון לכריתת עצים כחלק מתוכנית בנייה, ראו באתר משרד החקלאות.
 • בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים הסמכות בנוגע לכריתה והעתקה של עצים היא של רשות הטבע והגנים, והן נעשות בהתאם לתוכנית עבודה שנתית המאושרת על-ידי פקיד היערות במשרד החקלאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות