הקדמה:

כדי לכרות עץ בוגר או מוגן יש לקבל רישיון לכריתה מפקיד היערות
כריתת עץ ללא רישיון מהווה עבירה פלילית
על החלטה בעניין רישיון כריתה ניתן להגיש ערר
הגשת בקשה לכריתה כרוכה בתשלום אגרה בסך 48.50 ₪ (נכון לשנת 2019), ובמקרים מסויימים ייתכן תשלום היטל בגין ערך חלופי לעץ

כדי לכרות עץ בוגר או אילן מוגן (עץ בכל גודל) יש לקבל רישיון מפקיד היערות.

 • רישיון מפקיד היערות נדרש גם במקרה שמעוניינים להעתיק עץ בוגר או אילן מוגן. העתקה של עץ פירושה עקירה של העץ משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו.
 • עץ בוגר הוא עץ שגובהו הוא 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר הגזע שלו בגובה 1.3 מטרים הוא 10 ס"מ לפחות. במגרש שייעודו מגורים עץ בוגר הוא עץ שקוטר הגזע שלו בגובה 1.3 מטרים הוא לפחות 20 ס"מ.
 • אילן מוגן: עץ זית ועץ חרוב (בוגר או צעיר).
אזהרה
בצו שפרסם שר החקלאות מפורטת רשימת עצים נוספים שנחשבים ל"אילן מוגן".
צו זה פקע בשנת 2017 ולכן העצים הנכללים בו חדלו להיחשב כמוגנים, אך על פי החוק, השר נדרש לשקול מחדש את עדכונו של הצו. לכן מומלץ לבדוק אם הצו התעדכן או פורסם מחדש, בטרם מבוצעת פעולה כלשהי של כריתה או העתקה של עץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה לרישיון לכריתת עץ בוגר או אילן מוגן (בכל גודל) יכול להגיש בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו, חוכר, מחזיק בקרקע (בצירוף אישור בעל הקרקע), או בעל עניין אחר.

למי ואיך פונים

 • לקבלת רישיון כריתה או העתקה של עץ יש לפנות אל פקיד היערות המתאים:
  • ברשויות מקומיות שבהן יש פקיד יערות עירוני, הוא האחראי למתן הרישיונות. רשימה של פקידי היערות ברשויות וכן רשימה לפי איזורים גאוגרפיים ניתן לראות באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • ברשויות שבהן אין פקיד יערות עירוני יש לפנות אל פקידי היערות האיזוריים של קק"ל. ניתן למצוא את פקיד היערות המתאים לפי יישוב באתר קק"ל.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לכריתת או העתקת אילן מוגן.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  1. אישור זכויות על הקרקע וכתב ייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על-ידי מיופה כוח).
  2. על הבקשה צריך לחתום הגורם האחראי לאילנות ברשות המוניציפלית, ולציין אם ממליץ לאשר או לדחות את הבקשה.
  3. 2 תמונות לכל עץ (תמונת צלמית ותמונת תקריב).
  4. אם הסיבה להעתקה או כריתת העץ היא בריאותית יש לצרף אישור רופא מומחה.
  5. בבית משותף יש לצרף הסכמה של 75% מדיירי הבית.
  6. מגיש בקשה שאינו בעל זיקה ישירה למקרקעין (בעלים, חוכר, שוכר וכד') צריך לצרף הסבר על הזיקה לשטח אליו נוגעת הבקשה.
 • בקשה לרישיון כריתה או העתקה של עץ מוגן כרוכה בתשלום אגרה בסך 48.50 ש"ח, שניתן לשלם באופן מקוון באתר התשלומים של פקיד היערות.

שלבי ההליך

 • על פקיד היערות לפרסם לציבור מידע אודות הרישיונות שניתנו לכריתה או העתקה של עצים - לפני כניסתם של הרישיונות לתוקף. המידע המפורסם כולל את מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו.
 • בתנאי הרישיון לכריתת עץ יקבע פקיד היערות שעל בעל הרישיון לנטוע עץ או עצים חלופיים במקום העץ שייכרת. במקרה שנטיעה חלופית אינה אפשרית, יידרש בעל הרישיון לשלם היטל כספי שישקף את ערך העץ. ייתכנו מקרים שבהם ינתן פטור מנטיעה של עץ חלופי או מתשלום היטל כספי.
 • הרישיונות מפורסמים באתר האינטרנט של פקיד היערות במשך 14 יום:
 • כאשר הרישיונות נכנסים לתוקף הם מוסרים מהאתר.

ערעור

 • על החלטת פקיד היערות ניתן להגיש ערר.
 • ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה יוגש תוך 14 ימים מפרסום הרישיון, על גבי טופס ערר בהתאם לגורם שנתן את הרישיון:
  • ערר על רישיון שניתן על-ידי פקיד יערות אזורי של קק"ל יש להגיש לפקיד היערות הראשי של קק"ל: טלפון: 02-9905566 / 02-9905760, פקס: 02-9915517, דוא"ל: .
  • ערר על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר: טלפון: 03-9485938, פקס: 03-9485526, דוא"ל: .
  • ערר על תכניות כריתה של רשות הטבע והגנים יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בדוא"ל או בפקס: 03-9485264. יש לשלוח העתק של הערר לפקידת היערות הארצית של רשות הטבע והגנים בדוא"ל: .
הערת עריכה
בכל המקומות שמוזכרים המועדים להגשת ערר מדובר על 14 יום - כאשר מצוין במפורש שמדובר על ערר על החלטה לתת רישיון כריתה. צריך לבדוק מה המועד להגשת ערר במקרה של דחיית הבקשה
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:52, 11 ביולי 2018 (IDT)

חשוב לדעת

 • בתנאי הרישיון יקבע פקיד היערות כי על בעל הרישיון לנטוע עץ או עצים אחרים במקום העץ שייכרת. במקרים שבהם אין אפשרות לנטיעה חלופית, על בעל הרישיון יהיה לשלם היטל כספי שישקף את ערך העץ. ייתכנו מקרים שבהם ינתן פטור מנטיעה של עץ חלופי או מתשלום היטל כספי.
 • מגיש בקשה לרישיון כריתה או העתקה שאינו בעל זיקה ישירה למקרקעין (בעלים, חוכר, שוכר וכד') צריך לצרף הסבר על הזיקה לשטח אליו נוגעת הבקשה.
 • במגרש שגודלו מעל 600 מ"ר או שיש בו יותר מ-5 עצים, יש להגיש סקר עצים. למידע נוסף על ההנחיות לקבלת רישיון לכריתת עצים כחלק מתכנית בנייה, ראו באתר משרד החקלאות.
 • בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים הסמכות בנוגע לכריתה והעתקה של עצים היא של רשות הטבע והגנים, והן נעשות בהתאם לתכנית עבודה שנתית המאושרת על-ידי פקיד היערות במשרד החקלאות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות