בעיקרון המרשם הפלילי הוא חסוי, לא ניתן לקבל ממנו עותק, ורק לאדם שאליו מתייחס המידע מותר לעיין בו (מלבד מקרים חריגים)
למרות זאת, החוק מאפשר לגופים מסוימים לדרוש ולקבל מידע מהמרשם הפלילי על אדם מסוים אם הדבר נחוץ לצורך קבלה לעבודה או לצורך הענקת זכות לאותו אדם

בעיקרון המידע הפלילי (המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי) הם חסויים.

 • רק לאדם שאליו מתייחס המידע מותר לעיין במידע (מלבד מקרים חריגים).
 • לא ניתן קבל עותק מהמידע.
 • אסור לדרוש מאדם למסור מידע פלילי על עצמו .
 • למרות זאת קיימים גופים שרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי על אדם מסוים אם הדבר נחוץ לצורך קבלה לעבודה או לצורך הענקת זכות לאותו אדם, כמפורט להלן.

גופים שרשאים לדרוש ולקבל מידע מהמרשם הפלילי על אדם לצורך הענקת זכות

 • למרות האמור לעיל, החוק מאפשר לגופים מסוימים לדרוש ולקבל מידע פלילי כאשר המידע דרוש לצורך מכרז או לצורך הענקת זכות לאותו אדם שאליו מתייחס המידע (כגון: קבלה לעבודה, קבלת זיכיון, היתר, תעודה, רישיון, מינוי וכו'). מדובר בגופים הבאים:
  • גופים ציבוריים שהמידע דרוש להם לצורך בחינת מועמדותו של אותו אדם במכרז, ואשר עושים זאת לפי חוקים מסוימים המפורטים בתוספת הרביעית לחוק
  • גופים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, כאשר הם בוחנים הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה
  • גופים אחרים שחוקים אחרים מעניקים להם את הסמכות לקבל את המידע על אותו אדם במסגרת שקילת הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה
דוגמה
סעיף 3 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, קובע כי בעבודה הקשורה עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם חסרי ישע, העובד נדרש להציג אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות מין.
דוגמה
סעיף 24 לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012, קובע כי העסקת עובד בבית דיור מוגן בתפקיד הכרוך במגע ישיר ומתמשך עם דיירי הבית (כולל העסקה על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות) מותנית בקבלת אישור מהממונה מטעם משרד הרווחה על הדיור המוגן כי העובד לא הורשע בעבירה שבשל אופיה העסקתו עלולה לסכן דיירים בבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם, וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כזו.
 • לאותם גופים יהיה מותר לדרוש את המידע רק אם החוק קובע במפורש את זכות לדרוש אותו ובתנאי שהמידע דרוש לצורך אחת המטרות הבאות:
  • הגנה על קטינים וחסרי ישע
  • מניעת פגיעה בגופו של אדם או בבריאותו או לשם שמירה על אינטרס ציבורי חיוני
  • המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לעניין עיסוק במקצוע או מינוי לתפקיד הכרוכים ביחסי נאמנות או אמון מיוחדים
 • אותם גופים יוכלו לקבל את המידע רק אם האדם שאליו מתייחס המידע הסכים לכך. במקרה כזה מותר להם לשקול את המידע הפלילי במסגרת ההחלטה בהתחשב בשיקולי נוספים ולא כשיקול בלעדי. למידע נוסף ראו התחשבות במידע הפלילי על אדם בעת החלטה על מתן זכות או שלילתה.
 • בכל מקרה המשטרה לא תמסור מידע על פרטים שהתיישנו או שנמחקו מהמידע הפלילי.

בקשות למסירת מידע

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים