כעיקרון, מידע מהמרשם הפלילי הוא חסוי, ורק לאדם שאליו מתייחס המידע ולגופים מסוימים שחשופים אליו מותר לעיין בו
למרות זאת קיימים גופים שרשאים לדרוש ולקבל לידיהם מידע מהמרשם הפלילי כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידיהם

כעיקרון, מידע מהמרשם הפלילי הוא חסוי, ורק לאדם שאליו מתייחס המידע ולגופים מסוימים שחשופים אליו מותר לעיין בו.

 • למרות זאת קיימים גופים שרשאים לדרוש ולקבל לידיהם מידע מהמרשם הפלילי כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידיהם.
 • במקרים מסוימים נדרשת הסכמה של האדם שאליו מתייחס המידע, כפי שמפורט להלן.

רשימת הגופים שרשאים למסור או לקבל מידע מהמרשם הפלילי ללא צורך בהסכמת האדם שאליו מתייחס המידע

 • המשטרה רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי (מלבד מידע על הרשעות שנמחקו) לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק לשם מילוי תפקידיהם ולצורך המטרות הכתובות בתוספת לחוק.
 • שירות הביטחון הכללי רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק לשם מילוי תפקידיהם ולצורך המטרות הכתובות בתוספת לחוק.
 • המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים הבאים:
  • פרקליט צבאי,
  • תובע צבאי,
  • מפקד צבאי (או מי שהוא הסמיך),
  • ראש המינהל האזרחי (או מי שהוא הסמיך),
  • בית משפט צבאי,
  • היועץ המשפטי ביהודה ושומרון ועוזריו,
  • סניגורו של נאשם (לעניין מידע על נאשם לצורך ההליך שלו),
  • ועדה לאישור סניגורים,
  • כל גורם המוסמך להקל בעונש,
  • ועדה לעיון בעונש,
  • ועדה לעיון בעבר פלילי של חייל בראשות קצין חינוך ראשי,
  • הוועדה המייעצת להתרת התחייבות של חייל בשירות קבע,
  • רמטכ"ל, ראש אגף כוח אדם בצה"ל (או מי שהוא הסמיך) בהקשר לענייני כוח אדם בצבא,
  • פוקד (מי שהתמנה על ידי שר הביטחון לקבוע כי אדם חייב בשירות ביטחון ולקרוא לו להתייצב לשירות).
 • אמ״ן רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לרמטכ"ל ולראש אגף כוח אדם בצה"ל (או מי שהוא הסמיך) בהקשר לענייני כוח אדם בצבא.

גופים שרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי רק לאחר קבלת הסכמה מהאדם, שאליו מתייחס המידע

 • מנכ"ל משרד ממשלתי או חשב כללי (או מי שהוסמך על ידיהם) בעניין התקשרות של המדינה אם הדבר מצריך בדיקה מטעמי בטחון המדינה.
 • המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – לעניין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט באותו חוק.
 • גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי:
  • יושב ראש הכנסת – לעניין בחירת נשיא המדינה,
  • ועדת הכנסת – לעניין מינוי מבקר המדינה,
  • הממשלה – לעניין מינוי בעלי תפקידים שמינוים מוטל עליה ולעניין סעיף 8 לחוק בנק ישראל.
  • ועדת מינויים (לשופטים, רשמים, קאדים ודיינים, שופטים צבאים) ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, מזכירות ועדות למינוי שופטים או דיינים בבתי דין צבאיים או בתי משפט צבאיים
  • שר המשפטים, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור, ומנהל בתי המשפט - לצורך מינוי נציג ציבור או בירור תלונה עליו.
  • שר, מנהל כללי או יועץ משפטי של משרד ממשלתי – לעניין מינוי לתפקיד שלא בדרך של מכרז שנעשה בידי שר או בידי הממשלה או מינוי הטעון את אישורה של הממשלה, למעט מינויים הנבדקים על ידי הוועדה לבדיקת מינויים,
  • שר המשפטים, לעניין הענקת סמכויות חקירה,
  • השר לביטחון פנים לעני הענקת סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר או חיפוש,
 • גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם לשם אינטרס ציבורי חיוני:
  • נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך – לגבי עובדי המדינה,
  • מנהל לשכת נשיא המדינה – לגבי עובדי הלשכה,
  • יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי הכנסת,
  • מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי משרד מבקר המדינה,
  • נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי וסוהרי שירות בתי הסוהר,
  • היועץ המשפטי של רשות מקומית שהוא עובד הרשות – לעניין מינוי במכרז למשרות מסוימות וכן בעלי תפקידים נוספים שקבע שר הפנים,
  • היועץ המשפטי של משרד הפנים – לעניין מינוי במכרז למשרת יועץ משפטי של רשות מקומית,
  • מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן מנהל כללי של חברה ממשלתית – לגבי מינוי של פקיד בכיר
  • מנהל רשות החברות הממשלתיות – לגבי מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית,
  • מפקח עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי, לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ, וכן מי ששר המשפטים מינה לשם מתן היתר לייבוא חומר נפץ,
  • נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, עובד בנק ישראל שהסמיך מי מהם לעניין רישוי, מינוי או היתר, וחברי ועדת הרישיונות.
  • המנהל הכללי של משרד החינוך, מנהל אגף בכיר לביטחון במשרד או קצין הביטחון הארצי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או עוזרו ומנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד או מנהל אגף הכפוף לו – לעניין מתן אישור העסקה לעובד חינוך לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים,
  • הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, עובד רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שהוסמך על ידי הממונה על שוק ההון לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת - לעניין רישוי מבטח ולעניין רישוי חברה מנהלת, וכן לעניין היתרי מסוימים נוספים.
  • המפקח על נותני שירותים פיננסיים, עובד שהוסמך על ידי המפקח לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת כמשמעותם בסעיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - לעניין רישוי נותן שירתים פיננסיים, וכן לעניין היתרים מסוימים נוספים,
  • הממונה על רישוי אומנה - לעניין קביעת כשירות של אומנים,
  • הוועדה למינוי קונסול כבוד במשרד החוץ – לעניין אישור מינוי קונסול כבוד של מדינה זרה.

הגבלה על מסירת מידע לגבי קטינים

 • פרטי מידע לגבי קטינים המפרטים להלן, יימסרו רק לגורמים המנויים בסעיף 17 לחוק:
  • הרשעה של קטין בעבירה שעבר בטרם מלאו לו 16 שנים, אם לא הוטל עליו עונש מאסר בפועל.
  • קביעה כי קטין ביצע עבירה והחלטה לתת צו דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) או לפטור מצו.
  • צו מבחן שניתן לקטין בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה, וצו מבחן לבגיר שניתן בלא הרשעה.
  • אי הרשעה ומתן צו התחייבות להימנע מעבירה.
  • אי הרשעה ומתן צו שירות לתועלת הציבור.

בקשות למסירת מידע

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים