הקדמה:

זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של נאשם במשפט פלילי או עצור או חשוד בעבירה, אשר נשלח לאשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט
למידע על זכויות של נאשם, עצור או חשוד, שנשלח ע"י בית המשפט לטיפול מרפאתי כפוי (ללא אשפוז), מומלץ לעיין בפורטל טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) למתמודדי נפש


למי מיועד הזכותון?

הליכי האשפוז

אשפוז פסיכיאטרי של חשוד בעבירה

 • בית משפט רשאי להורות על בדיקה פסיכיאטרית של חשוד בעבירה, גם אם עדיין לא הוגש נגדו כתב אישום.
 • על-פי תוצאות הבדיקה יוחלט אם הוא כשיר לעמוד לדין (אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום).
 • למידע על ההליך ותוצאותיו ראו בדיקה פסיכיאטרית של חשוד בעבירה.

אשפוז פסיכיאטרי של עצור

 • בית משפט שהורה על מעצרו של אדם רשאי להורות על אשפוזו במקום מעצר אם מצבו הנפשי מצריך אשפוז.
 • לשם כך יורה על בדיקה פסיכיאטרית ובסופה יחליט אם לאשפז את העצור או להעמידו לדין.
 • האשפוז יכול להיות בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה הפסיכאטרית בבית הסוהר.
 • למידע נוסף ראו אשפוז של עצור.

אשפוז פסיכיאטרי של נאשם במשפט פלילי

 • בית משפט רשאי להורות על אשפוזו בכפייה של נאשם במשפט פלילי במקרים שבהם השתכנע כי הוא סובל מבעיה נפשית שמצריכה אשפוז, והוא רשאי במקרים מסוימים להורות על הפסקת המשפט.
 • למידע נוסף ראו אשפוז של נאשם במשפט פלילי.

ערעור על החלטה לאשפז במסגרת המשפט הפלילי

הפסקת ההליכים הפליליים כתוצאה מאשפוז

אשפוז עצור

 • אשפוז של עצור אינו מונע את המשך החקירה. אם העצור נמצא בחקירה, בית המשפט יורה על אשפוז העצור רק אם יבטיח בית החולים את התנאים הדרושים לביצוע החקירה.

אשפוז של נאשם

 • אם קבע בית המשפט כי על הנאשם להתאשפז או לקבל טיפול מרפאתי כפוי, על בית המשפט להפסיק את ההליכים המשפטיים נגד הנאשם (כלומר לבטל את המשפט).
 • אם הסנגור (עורך-הדין של הנאשם) ביקש זאת, מוסמך בית המשפט לברר בכל זאת את אשמתו של הנאשם. במקרה כזה צו האשפוז יעמוד בתוקפו עד לתום הבירור, כלומר הנאשם יאושפז.
  • אם בתום הבירור הנאשם יזוכה, יפקע הצו (כלומר יש לשחרר את הנאשם).
  • אם בתום הבירור הנאשם לא זוכה מאשמה - בית המשפט יחליט בשאלת האשפוז או הטיפול המרפאתי, והוא רשאי להורות על אשפוז או טיפול מרפאתי מחדש.

זכויות ייחודיות למאושפזים במשפט הפלילי

ייצוג משפטי בפני הוועדה הפסיכיאטרית או בית המשפט בעניין אשפוז בכפייה

 • המאושפז עצמו רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה.
 • קטין המערער על החלטה של בית משפט לנוער אשר מורה על אשפוזו בכפייה רשאי אף הוא להיות מיוצג ע"י עורך דין.
 • ניתן לבחור בין ייצוג ע"י עורך דין פרטי (במימון המאושפז/הקטין עצמו) או ע"י סניגור ציבורי במימון המדינה.
 • למידע נוסף ראו ייצוג משפטי בטיפול כפוי.

תרגום הדיונים בוועדה הפסיכיאטרית

זכויות כלליות במהלך האשפוז

טיפול רפואי נאות

 • חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הן הנפשי והן הגופני, בהתאם לתנאים ולסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל.
 • אין לאשפז אדם בבית חולים רק לשם הגנה עליו או על הציבור.
 • למידע נוסף ראו קבלת טיפול רפואי נאות.
 • טבעונים וצמחונים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי זכאים לקבל מזון צמחי לבקשתם. למידע נוסף ראו מזון למטופלים טבעונים וצמחונים באשפוז פסיכיאטרי.

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

 • אסור למנוע מהמאושפז לשלוח או לקבל מכתבים בדואר, למעט במקרים חריגים. למידע נוסף ראו שליחה וקבלת דברי דואר.
 • זכותו של המאושפז לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל אורחים בשעות הביקור, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת. בכל מקרה אסור להגביל את זכותו להיפגש עם עורך דינו בלי קשר למצבו הרפואי. למידע נוסף ראו קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים וקבלת אורחים.

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המאושפז זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור הגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לכותלי בית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול, ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל. במקרה של אשפוז בצו בית משפט (אשפוז של חשוד בעבירה או של נאשם במשפט פלילי), יוכל המאושפז לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ניתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

טיפולים רפואיים קונקרטיים

שחרור מאשפוז

 • לוועדה המחוזית שדנה בעניינו של עצור מאושפז יש סמכות להחליט על על שחרורו של החולה.
 • אם החליטה הוועדה על שחרור החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל.

חידוש המשפט הפלילי של נאשם לאחר השחרור

 • היועץ המשפטי לממשלה רשאי להורות על העמדתו של הנאשם לדין לאחר שחרורו, וזאת רק במקרה שצו האשפוז ניתן מהטעם שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין בשל מחלתו.
 • אם ניתן הצו על יסוד העובדה שהנאשם לקה בנפשו בעת ביצוע העבירה ולכן לא ניתן להענישו, לא ניתן יהא לחדש את המשפט נגדו גם לאחר שחרורו מן האשפוז.

הגשת תלונה על שירותי בריאות הנפש

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש.
 • ניתן להגיש את התלונה למוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית) או לפסיכיאטר המחוזי או למחלקה לפסיכיאטרייה משפטית במשרד הבריאות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מדריכים וזכותונים נוספים