הקדמה:

אם בית משפט לנוער קבע כי קטין ביצע עבירה, הוא רשאי לצוות על אחד או יותר מהאמצעים ומדרכי הטיפול המפורטים להלן
דרכי הטיפול מהוות חלופה להרשעת הקטין וגזירת דינו
בית המשפט רשאי לצוות כי הקטין או הורהו יישאו בעלויותיהם של טיפולים מסוימים
כדי להאריך את תקופת הטיפול נדרשת הסכמתו של הקטין


בית משפט לנוער שקבע בהכרעת הדין כי הקטין ביצע את העבירה, רשאי לצוות על אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול הבאים:

 • מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם המתאים לכך שאינו הורה הקטין, לתקופה שיקבע בית המשפט.
 • העמדת הקטין במבחן.
 • קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו לגבי התנהגותו של הקטין בעתיד.
 • שהיית הקטין במעון יומי במשך תקופה שייקבע בבית המשפט.
 • החזקת הקטין במעון או מעון נעול לקטינים.
 • חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות משפט.
 • חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצוי לאדם שניזוק מהעבירה.
 • מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין, אם הדבר דרוש לשם טיפול בו.
 • דרכי טיפול אלה מהוות חלופה להרשעת הקטין וגזירת דינו. לפרטים נוספים ראו גמר דין בעניינו של קטין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בני 12 עד 18 שנים שבית המשפט קבע כי ביצעו את העבירה המיוחסת להם.

הוצאות טיפול

 • בית המשפט רשאי לצוות כי הקטין או הורהו ישאו בהוצאות הטיפול, כולן או מקצתן, של הטיפולים הבאים:
  • מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם המתאים לכך שאינו הורה הקטין.
  • שהייתו של הקטין במעון יומי.
  • החזקת הקטין ב מעון ומעון נעול לקטינים.
  • מימון כל הוראה אחרת הדרושה לטיפול בקטין.
 • בית המשפט ייתן צו זה רק אם השתכנע כי יש לקטין או להורהו האמצעים הדרושים לשאת בהוצאות הטיפול.
 • הורהו של הקטין זכאי להשמיע את טענותיו בטרם יחייבו בית המשפט בהוצאות אלה.

החלפת דרך טיפול

 • בית המשפט לנוער רשאי לצוות על החלפת דרך טיפול אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה בקשה של קצין מבחן או הממונה על המעונות להחלפת דרך טיפול.
  2. צו הטיפול עדיין לא בוצע במלואו.
  3. התקופה המצטברת של הטיפול החדש והטיפול הקודם יחד לא עולה על התקופה שנקבעה בצו הטיפול, אלא אם כן הקטין הסכים לכך.

הארכת תקופת הטיפול

 • בית המשפט לנוער רשאי להאריך את תקופת הטיפול שנקבעה בצו בדבר דרכי טיפול אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. קצין מבחן ביקש להאריך את תקופת הטיפול,
  2. הקטין נתן את הסכמתו להאריך את תקופת הטיפול,
  3. תקופת הארכה לא תעלה על שנה.

ערעור

 • על החלטות ופסקי הדין של בית המשפט לנוער ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.
 • אם הערכאה השיפוטית הראשונה היתה בית המשפט המחוזי, ניתן לערער לבית המשפט העליון.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים