לאחר שקבע בית משפט לנוער בהכרעת הדין כי קטין ביצע עבירה, הוא רשאי במסגרת גמר הדין להחליט על הרשעת הקטין ולגזור את דינו, או לא להרשיעו ולצוות על דרכי טיפול או על שחרור בלא צו
אסור להטיל עונש מאסר על קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 שנה
הכלל הוא כי קטינים (בניגוד לבגירים) אינם מורשעים בביצוע עבירה, ושאלת הרשעתם מוכרעת במסגרת גמר הדין


חקירה במשטרה
ומעצר
העברת תיק החקירה
לתביעה
סגירת תיק או
הגשת כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים
ניהול המשפט
בבית המשפט לנוער
ערעור


לאחר שקבע בית משפט לנוער בהכרעת הדין כי קטין ביצע עבירה, עומדות בפניו מספר אפשרויות במסגרת החלטת גמר הדין:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בני 18-12 שנים שהוגש נגדם כתב אישום, ובית המשפט פסק במסגרת הכרעת הדין כי הם ביצעו את העבירה שיוחסה להם.

הרשעת הקטין וגזירת דינו

 • בית המשפט לנוער רשאי להרשיע קטין ולגזור עליו בין היתר, מאסר, מאסר על תנאי, או את החזקתו ב מעון נעול.
 • אסור להטיל עונש מאסר על קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 שנה.
 • אין חובה להטיל על אדם שהיה קטין ביום ביצוע העבירה מאסר עולם, מאסר חובה או עונש מינימום, גם אם עונשים אלה קבועים בחוק.
 • בקביעת ענשו של קטין יתחשב בית המשפט לנוער, בין השאר, בגילו בשעת ביצוע העבירה.
 • ביום 05.11.2015, הוסף סעיף 24א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול). על פי סעיף זה בית משפט לנוער אשר הרשיע את הקטין וגזר את דינו, רשאי בנוסף לעונש שגזר, להטיל על הורי הקטין את ההתחייבויות וההוצאות הבאות, במידה והתקיימו נסיבות המצדיקות לעשות כן:
  • התחייבות, בערובה או בלי ערובה, בדבר התנהגותו של הקטין בעתיד
  • חיוב ההורה בתשלום קנס או הוצאות המשפט בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.
  • חיוב ההורה בתשלום פיצוי לאדם שניזוק באותה עבירה, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.

אי הרשעת הקטין ודרכי הטיפול בו

 • בית המשפט לנוער רשאי שלא להרשיע את הקטין ולקבוע בעניינו את אחת מדרכי הטיפול הבאות:
  • מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם הראוי לכך שאינו הורה הקטין, לתקופה שיקבע בית המשפט.
  • העמדת הקטין במבחן.
  • קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו לגבי התנהגותו של הקטין בעתיד.
  • שהיית הקטין במעון יומי במשך תקופה שייקבע בבית המשפט.
  • החזקת הקטין במעון או מעון נעול לקטינים.
  • חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות משפט.(חיוב שהוטל על הורה הקטין לא יעלה על 10,000 ₪).
  • חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצוי לאדם שניזוק באותה עבירה.(חיוב שהוטל על הורה הקטין לא יעלה על 10,000 ₪).
  • מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין, אם הדבר דרוש לשם טיפול בו.
 • למידע נוסף ראו דרכי טיפול בקטין שביצע עבירה.


ערעור

 • ניתן להגיש ערעור על הרשעה וגזר דין של בית המשפט לנוער לבית המשפט המחוזי.
 • במקרה שערכאת השיפוט הראשונה היתה בית המשפט המחוזי, אזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים