הקדמה:

עובד שפוטר בשל שירות מילואים רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון
הוועדה רשאית לפסוק לעובד שפוטר פיצוי עד לגובה של 5 פעמים שכרו החודשי

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אין לפטר עובד מכל סיבה שהיא בתקופת היותו במילואים, אלא אם כן המעסיק קיבל היתר לפיטורים מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

 • אם שירות המילואים נמשך יותר מיומיים רצופים, החוק אוסר לפטר, ללא היתר מהוועדה, גם בתקופה של 30 ימים מתום שירות המילואים.
 • עובד שפוטר ללא היתר רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • למידע נוסף, ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שפוטרו, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותם במילואים.
 • עובדים שפוטרו 30 ימים לאחר תום שירות מילואים שנמשך לפחות יומיים רצופים.
 • מעסיקים המעוניינים לקבל היתר מהוועדה לפיטוריו של עובד.

שלבי ההליך

 • עובדים שפוטרו בשל שירות מילואים יכולים להגיש תביעה באמצעות עורכי דין מטעם משרד הביטחון (השירות ניתן בחינם). למידע נוסף ראו סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים.
 • עובדים המעוניינים לפנות ישירות לוועדה (מבלי לקבל ייעוץ משפטי ממשרד הביטחון), צריכים למלא טופס הגשת תביעה לוועדת תעסוקה.
 • בטופס יש לציין את הפרטים הבאים:
  • השתלשלות האירועים עד למועד הפיטורים.
  • טענתו ודרישתו של העובד.
  • פרטי המעסיק: שם החברה, שם המעסיק, כתובת מדוייקת, מס' טלפון ופקס.
  • פרטי העובד, כולל מספרי טלפון בהם ניתן להשיגו.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
 • את הטופס והמסמכים יש להעביר למרכז ועדת התעסוקה הסמוך לאזור מגוריו של התובע (כתובות מייל, טלפונים ופקס של המרכזים רשומים על-גבי טופס התביעה).
 • עם קבלת התביעה והמסמכים הנדרשים, יפנה מרכז הוועדה למעסיק.
 • המעסיק יגיב על התביעה באמצעות כתב הגנה ושני הצדדים יוזמנו לדיון הוכחות.
 • לאחר שכל צד יציג את טענותיו בדיון, הוועדה תקבע את החלטתה לגבי התביעה.
 • ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על הצעדים הבאים:
  • מתן צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר את העובד לעבודה.
  • מתן צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל-5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
  • מתן צו משולב - צו להעסקה וצו לפיצויים. סכום הפיצויים בצו משולב ייקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

פניית מעסיקים לוועדה

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים