אסור לפטר עובד או לפגוע בתנאי העסקתו בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר עובד מכל סיבה שהיא במהלך שירותו המילואים אלא בהיתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון
בנוסף, עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים, אסור לפטר במשך 30 ימים מתום השירות, אלא באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון
אם העובד שירת במילואים לפחות 60 יום בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, אסור לפטר אותו במשך 60 ימים מתום השירות, אלא באישור ועדת תעסוקה ב-30 הימים הראשונים לאחר השירות ולאחר מכן באישור ועדת פיקוח
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

תקציר

טיפ
לשאלות ותשובות על זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי או לפורטל חרבות ברזל - זכויות במצב חירום.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), אוסר לפטר עובד או לפגוע בהיקף משרתו או גובה משכורתו בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

 • כמו כן החוק אוסר לפטר עובד מכל סיבה שהיא בתקופת היותו במילואים, אלא בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים.
 • בנוסף, עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים, אסור לפטר במשך 30 ימים מתום השירות, אלא באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
  • במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים אין למנות את 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים (שבהם חל איסור לפטר את העובד ללא קבלת היתר של ועדת התעסוקה במשרד הביטחון). כלומר ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים. אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות, והיא תימשך לאחר שחלפו 30 יום מתום השירות.
 • אם העובד שירת במילואים במשך 60 יום או יותר במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024, אסור לפטר במשך 30 יום נוספים מתום השירות ובסה"כ אסור לפטרו במשך 60 ימים מתום השירות .יחד עם זאת, במהלך ה- 30 יום הראשונים שלאחר תום השירות ניתן לפטר את העובד באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, ובמהלך התקופה שבין 31 ימים ועד 60 ימים מתום השירות ניתן לפטרו באישור ועדת הפיקוח במשרד העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק שמעוניין לפטר או לפגוע בתנאי העסקתו של עובד במילואים או שחזר ממילואים לפני תום התקופה המוגנת מפיטורים, צריך לפנות אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • מעסיק שמעוניין לפטר עובד שחזר משירות מילואים של לפחות 60 ימים במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024 צריך לפנות במהלך ה-30 ימים הראשונים לאחר השירות אל ועדת התעסוקה על מנת לקבל אישור לפיטורי העובד. אם המעסיק מעוניין לפטר את העובד במהלך התקופה של 31 ימים עד 60 ימים מתום השירות, עליו לפנות לוועדת הפיקוח שהוקמה לפי חוק הסכמים קיבוציים על מנת לקבל אישור לפיטורי העובד. על המעסיק לשכנע את הוועדה כי הפיטורים לא קשורים לשירות המילואים.
  • הפניה לוועדת הפיקוח תיעשה באמצעות דוא"ל .
  • ניתן ליצור קשר עם הרכזת הראשית לוועדה, גב' מירב בוטבול בטל': 074-7605039.
  • ועדת הפיקוח רשאית לאשר את פיטורי העובד מטעמים מיוחדים ורק אם המעסיק הוכיח שהפיטורים אינם בשל שירות המילואים.
  • הוועדה תיתן את החלטתה תוך 14 יום מיום בקשת הפיטורים על ידי המעסיק, ותשמע ככל הניתן את תגובת העובד.

הפרת הזכות בידי המעסיק

 • עובד שפוטר או נפגעו תנאי העסקתו ללא היתר במהלך השירות או במהלך הימים המוגנים שלאחר תום השירות, רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • ניתן להגיש את התביעה לוועדת התעסוקה באופן עצמאי או לקבל סיוע בהגשת התביעה באמצעות עורכי דין מטעם משרד הביטחון (השירות ניתן בחינם). למידע נוסף ראו סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים.
 • ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על:
  • מתן צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר את העובד לעבודה.
  • מתן צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל-5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
  • מתן צו משולב - צו להעסקה וצו לפיצויים. סכום הפיצויים בצו משולב ייקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.
 • לפרטים נוספים, ראו ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • בנוסף, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ערעור על החלטת ועדת התעסוקה

חיילי מילואים שהם עובדי קבלן כוח אדם

 • על מעסיק בפועל חל איסור לגרום לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה).
 • אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטוריו (על המעסיק בפועל להוכיח שלא הוא גרם לפיטורי העובד).
 • צו להעסקה יינתן כנגד קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל, אלא אם נקבע אחרת.
 • צו לפיצויים יינתן נגד המעסיק בפועל, אלא אם המעסיק בפועל לא גרם לפיטורים וקבלן כוח האדם פיטר את העובד. במקרה כזה יינתן צו נגד קבלן כוח האדם.
 • אם קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל פיטרו את העובד, יינתן צו פיצויים נגד שניהם, בהתאם לחלוקת האחריות ביניהם.
 • ככלל, הוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) לא יחולו על פיטורים של עובד קבלן כוח אדם בתום תקופת העסקה של 9 חודשים (או 15 חודשים לפי העניין) בה מועסק עובד על-ידי קבלן כוח אדם, אלא אם כן קבעה ועדת התעסוקה אחרת.

חשוב לדעת

 • בנוסף לסיוע מטעם משרד הביטחון בתביעה לוועדת התעסוקה, האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק (בהתאם לתנאי הזכאות) סיוע משפטי בנושאים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם (כולל פיטורים במהלך שירות מילואים).
 • כפיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה (תקופה מוגדרת מראש שתאריך ההתחלה והסיום שלה מצוינים בחוזה) שהוא אחד מאלה:
  • חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
  • חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהסתיימה לפני ובסמוך לתחילת תוקפו של החוזה.
 • עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים, צריך ליידע על כך את המעסיק בתוך זמן סביר מקבלת הצו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים