הקדמה:

אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה למבקר המשרד לביטחון הפנים
במקרה שעלה חשד כי מדובר בעבירה פלילית שביצע סוהר, התלונה תועבר ליחידה הארצית לחקירת סוהרים (יאח"ס)


 • אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין הנוגע למאסרם או מעצרם.
 • את התלונות ניתן להגיש בין היתר לרשויות שב"ס, למשטרת ישראל, ליחידה הארצית לחקירות סוהרים, למבקר המשרד לביטחון פנים ולנציב תלונות הציבור.
 • אסירים ועצורים רשאים אף להגיש תלונות למשטרת ישראל כנגד אסירים אחרים.
 • ערך זה מפרט את דרכי הגשת תלונה למבקר המשרד לביטחון הפנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה למבקר המשרד לביטחון הפנים.

למי ואיך פונים

 • הגורם שנקבע לטיפול בתלונות המוגשות ליחידת מבקר המשרד לביטחון הפנים הוא קצין תלונות אסירים (קת"א).
 • בכל בית סוהר ישנן מעטפות לבנות ותיבות המיועדות להגשת תלונות אלה.
 • האסיר ימסור מעטפה למנהל האגף והוא ישלשל את המעטפה לתיבה המיועדת לכך.
 • אסיר שיבקש לשלשל את המעטפה בעצמו יורשה לעשות זאת, אלא אם כן מפקד בית הסוהר הורה שלא לאשר זאת מסיבה ביטחונית.

שלבי ההליך

 • התלונה תועבר לקצין תלונות אסירים (קת"א) במשרד לביטחון הפנים.
 • במקרים שיש חשד כי מדובר בעבירה פלילית שביצע סוהר, קצין תלונות אסירים יעביר את התלונה ליאח"ס (היחידה הארצית לחקירת סוהרים) ויודיע על כך לאסיר באמצעות מפקד בית הסוהר.
 • במקרים שיש חשד כי מדובר בעבירה משמעתית שביצע סוהר, קצין תלונות אסירים יעביר את התלונה לקצין פניות הציבור ויודיע על כך לאסיר באמצעות מפקד בית הסוהר.
 • קצין פניות הציבור יחקור את התלונה ואם ימצא שקיים חשד לעבירה משמעתית של סוהר יעביר את התלונה לבדיקת רע"ן משמעת ויודיע על כך לקת"א.
 • עם סיום בירור התלונה על ידי הקת"א, תישלח תשובה לאסיר עם העתק לקצין פניות הציבור.

חשוב לדעת

 • לקת"א אין סמכות לחקור אסירים או סוהרים, אך הוא רשאי לבקש לפגוש את האסיר המתלונן או הסוהרים בכל שלב בבירור התלונה, בתיאום עם מפקד בית הסוהר ויידוע של קצין פניות הציבור.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.