הקדמה:

תורם איבר זכאי להחזר עבור רכישת ביטוח רפואי פרטי או תוכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן)
ההחזר הכספי יינתן בתנאי שעדיין לא חלפו 12 חודשים ממועד הוצאת האיבר
ההחזר יינתן בעד תקופה שלא תעלה על 60 חודשים
ההחזר הכספי שיינתן לתורם הוא עד 60 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2020)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תורם איבר לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, זכאי להחזר כספי עבור רכישת ביטוח רפואי פרטי או שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים).

 • ההחזר המקסימלי הוא 60 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2020).
 • ההחזר יינתן עבור 60 חודשים, המתחילים באחד משלושת החודשים הראשונים שלאחר תרומת האיבר.
דוגמה
במקרה שתרומת האיבר בוצעה ביום 10.04.2010, ספירת 60 החודשים תחל לכל המאוחר החל מיום 31.07.2010 (3 חודשים לאחר חודש תרומת האיבר), ותסתיים ביום 30.07.2015. התורם לא יהיה זכאי להחזר עבור התקופה שלאחר יולי 2015.

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008.
  2. הנתרם הוא תושב ישראל.
  3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • כמו כן יש לצרף העתק של הפוליסה הנרכשת על שם התורם.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).


חשוב לדעת

 • התורם חייב להיות בעל הפוליסה (כלומר הפוליסה תהיה רשומה על שמו), אך אין חובה שהוא יהיה גם המוטב - האדם שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של אירוע ביטוחי.
 • ההחזר ניתן גם עבור ביטוחים משלימים של קופות החולים ("מושלם" של שירותי בריאות כללית; "לאומית זהב" של קופ"ח לאומית; "זהב/כסף" של מכבי שירותי בריאות; "זהב/שיא/עדיף" של קופ"ח מאוחדת), בכפוף לכך שההחזר לא יעלה על הסכום המקסימלי לחודש.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.