הקדמה:

תורם איבר זכאי לפיצוי כספי בעבור הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהתרומה והחזר כספי על הוצאות מסוימות
ניתן לקבל החזר עבור הוצאות שהוצאו לא לפני מאי 2008
ניתן לתבוע החזר בתנאי שלא עברו 12 חודשים מיום הוצאת הכספים בפועל
לא ניתן להעביר, לשעבד או לעקל את הכספים המגיעים לתורם בעבור תרומת האיבר
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות

תורם איבר זכאי לפיצוי כספי בעבור הפסדים שנגרמו לו עקב פגיעה בכושר ההשתכרות ובכושר העבודה והחזר כספי על הוצאות מסוימות שהוציא כתוצאה מהתרומה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008.
  2. הנתרם הוא תושב ישראל.
  3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.

שלבי ההליך

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).

חשוב לדעת

 • במרבית המקרים ניתן לבקש החזר כספי בתנאי שלא חלפו עדיין 3 שנים מיום נטילת האיבר ולא חלפו עדיין 12 חודשים מיום ההוצאה הכספית בפועל:
  • במקרה של החזר בגין טיפולים פסיכולוגיים ניתן לקבל החזר עבור טיפולים שבוצעו במהלך 48 החודשים שלאחר החודש שבו בוצעה נטילת האיבר.
  • במקרה של החזר בגין חופשת החלמה ניתן לקבל החזר עבור חופשת החלמה שהתקיימה במהלך 90 יום ממועד נטילת האיבר, ובתנאי שבקשת החזר נשלחה תוך 12 חודשים מיום התשלום בפועל עבור החופשה.
  • במקרה של החזר עבור אובדן כושר עבודה, ניתן לקבל החזר עבור 40 הימים שלאחר נטילת האיבר, ובלבד שהבקשה להחזר הוגשה לפני שחלפו 12 חודשים ממועד נטילת האיבר.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.