מבוטחים שקיבלו בטעות או שלא כדין כספים מהמוסד לביטוח לאומי חייבים להחזיר אותם בדרכים שיפורטו בהמשך
המבוטחים רשאים לפנות לוועדה לבחינת חובות ולבקש מחיקה של החוב או של חלקו


אם המוסד לביטוח לאומי שילם בטעות סכום כסף כלשהו למבוטחים, הוא רשאי לקבל מהם את הסכום בחזרה.

 • זכותו של המוסד לביטוח לאומי לקבל את הכספים בחזרה לא מותנית בשאלה מי אשם בטעות או בהעברת הכספים, ולא קשורה לשאלה אם המבוטחים נהגו בתום לב.
 • תום לבו של המבוטח משפיע על האופן שבו יוחזרו הכספים, ועשוי גם להוות שיקול בעד הפחתת החוב או ביטולו בוועדה לבחינת חובות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שקיבלו מהביטוח הלאומי גמלה או תשלום בטעות או שלא כדין (כלומר הם לא היו זכאים לכך).

שלבי ההליך

המוסד לביטוח לאומי יכול לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות:

ניכוי החוב מסכומים עתידיים שמגיעים למבוטח מהמוסד לביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות את הסכומים ששילם בטעות או שלא כדין למבוטח, מכל תשלום שיגיע ממנו למבוטח.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לבצע את הניכוי בבת אחת או בתשלומים, וזאת לפי שיקול דעתו ובהתחשב במצבו של מקבל התשלום ובנסיבות הענין.
דוגמה
 • מקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בסך 1,736 ₪ בחודש שהביטוח הלאומי שילם לו בטעות סכום נוסף בסך 200 ₪.
 • הביטוח הלאומי רשאי לנכות את הסכום מהקצבה החודשית שלו באופן חד פעמי: הוא יקבל בחודש מסוים קצבת זיקנה בסך 1,536 ₪, ולאחר מכן יחזור לקבל כל חודש את הקצבה המלאה בסך 1,736 ₪.
דוגמה
 • מקבל קצבת זיקנה בסך 1,736 ₪ שהביטוח הלאומי שילם לו בטעות סכום נוסף בסך 5,000 ₪.
 • הביטוח הלאומי רשאי לנכות מהקצבה שלו סכום מסוים מדי חודש עד להחזרת החוב במלואו, למשל 500 ₪ בכל חודש במשך 10 חודשים. במהלך חודשים אלה תשולם לו קצבת זיקנה בסך 1,236 ₪. לאחר מכן הוא יחזור לקבל את קצבת הזיקנה המלאה.

דרישה מהמבוטח לשלם את מלוא החוב לביטוח לאומי

 • הביטוח הלאומי רשאי לדרוש מהמבוטחים להחזיר בפועל כל סכום ששילם להם, בטעות או שלא כדין, בלי קשר לסכומים שהמבוטח זכאי או יהיה זכאי בעתיד לקבל מהביטוח הלאומי.
 • לביטוח הלאומי מותר לדרוש את השבת החוב בפועל (ולא באמצעות ניכוי מכספים שיגיעו למבוטח בעתיד) רק אם המבוטח פעל שלא בתום לב לקבלת התשלום.
דוגמה
 • עובד שהתפטר מעבודתו ביקש מהמעסיק מכתב פיטורים כדי שיוכל להירשם בלשכת התעסוקה ולתבוע דמי אבטלה. המעסיק נעתר לבקשתו, והעובד נרשם כמובטל בלשכת התעסוקה, יום אחרי שהפסיק את עבודתו.
 • הוא החל לקבל דמי אבטלה בסך 5,000 ₪ לחודש במשך 6 חודשים. סה"כ שולמו לו דמי אבטלה בסך 30,000 ₪.
 • עובד שהתפטר אינו זכאי לדמי אבטלה מייד לאחר הפסקת עבודתו, אלא כעבור 3 חודשים. לכן אותו מובטל לא היה זכאי לדמי האבטלה שקיבל במשך שלושת החודשים הראשונים, והוא נדרש להחזיר לביטוח הלאומי 15,000 ₪ (לפי חישוב של 5,000 ₪ בחודש X‏ 3 חודשים).
 • המובטל נהג שלא בתום לב כאשר הצהיר על פיטוריו בעוד שבפועל הוא התפטר. לכן הביטוח הלאומי רשאי לדרוש שישלם את מלוא הסכום (15,000 ₪), ולא חייב לנכות את החוב מסכומים עתידיים שיקבל.
 • מבוטח שיקבל דרישה לתשלום חובו יוכל לשלם את החוב באחת מהדרכים הבאות:
 • עם זאת, גם במקרים שבהם המבוטח נהג בחוסר תום לב, רשאי המוסד לביטוח לאומי (אבל לא חייב) לנכות את החוב מתוך הסכומים העתידיים שמגיעים למבוטח כדין (ולא לדרוש את תשלום החוב במלואו), כפי שנהוג במקרים שבהם נהג המבוטח בתום לב.
דוגמה
אם בדוגמה הקודמת, התרמית של המובטל הייתה מתגלית מייד אחרי תשלום דמי האבטלה עבור החודש השלישי, הביטוח הלאומי היה רשאי לנכות את החוב בסך 15,000 ₪ מדמי האבטלה העתידיים, כלומר בשלושת החודשים הבאים המובטל היה מקבל 0 ₪ (דמי אבטלה חודשיים בסך 5,000 ₪ שמהם נוכו 5,000 ₪ בכל חודש).

פניה לוועדה לבחינת חובות

 • אם החייבים נמצאים במצב בריאותי או כלכלי קשה מאוד הביטוח הלאומי עשוי להחליט שלא לגבות את החוב, בחלקו או במלואו.
 • המבוטחים רשאים לפנות לוועדה לבחינת חובות, ולבקש לבטל את החוב או את חלקו.
 • למידע נוסף ראו ועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי.

ערעור

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבל תוספת הפרשי הצמדה ממועד קבלת התשלום ועד החזרתו.
 • המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבלת ההחזר, גם כאשר הסכום שולם עקב טעות של המוסד לביטוח לאומי עצמו וגם אם המבוטח נהג בתום לב בעת קבלת התשלום.
 • העובדה שהמבוטח נהג בתום לב, ולא היה אשם או אחראי לטעות שבגללה שולם לו הסכום שלא כדין, אינה פוטרת אותו מהחובה להשיב את הסכום שקיבל. במקרה כזה אסור למוסד לתבוע את השבת מלוא הסכום, אלא הוא יכול לנכות אותו מסכומים עתידיים שיגיעו למבוטח מהמוסד לביטוח לאומי.
 • תום לב של המבוטח עשוי להוות שיקול (אך לא בהכרח שיקול מכריע) בעד הפחתת החוב או מחיקתו בידי הוועדה למחיקת חובות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים