הקדמה:

שכירים שפוטרו או התפטרו (וכן מי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות
ב-125 הימים הראשונים סכום דמי האבטלה המירבי ליום הוא 396.24 ש"ח, ולאחר מכן - 264.16 ש"ח (נכון ל-2018)
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב דמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שכירים שפוטרו או התפטרו, כולל מי שעבדו בשתי משרות והמשיכו לעבוד חלקית באחת מהן (וכן ומי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) זכאים בתנאים מסוימים לדמי אבטלה, במטרה לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש להתייצב בלשכת התעסוקה ולהירשם כדורש עבודה. חשוב להתייצב מיד עם הפסקת העבודה, כדי לא לאבד את תקופת האכשרה שנבדקת על פי היום הראשון להתייצבות.
 • לאחר ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • דמי האבטלה משולמים כקצבה יומית, המותנית בהתייצבות של המובטל בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו לו.
 • במקרים הבאים אין חובה להתייצב בשירות התעסוקה:
  • מי שלומד בהכשרה מקצועית שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אותו אליה, בתנאי שהתחיל ללמוד בתוך 12 חודשים רצופים מהיום שבו נרשם בלשכה כמובטל.
  • מי שעובד בעבודה שהשכר בה נמוך מדמי האבטלה (וזכאי למענק למובטל).
 • לשכת שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה מעבירים למוסד לביטוח לאומי מדי חודש אישור על מספר ימי האבטלה שנרשמו למובטל בחודש הקודם, בהתאם להתייצבותו בלשכת שירות התעסוקה או להשתתפותו בהכשרה המקצועית. על-פי אישור זה ישולמו לו דמי האבטלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

מועד התשלום

 • התשלום הראשון ישולם בסמוך לסיום הטיפול בתביעה. התשלומים הבאים ישולמו בסמוך ל- 17 בכל חודש, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם (ייתכנו שינויים במועד התשלום לרגל חגים - ראו לוח תשלומי הקצבאות).
 • מי שהתפטר בנסיבות שלא הוגדרו לעניין זה כנסיבות מוצדקות, יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה.
 • מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, והוא סירב להצעה, יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הסירוב, ויופחתו לו 30 ימים מכלל ימי התשלום המגיעים לו.

תקופת הזכאות

ימי התשלום

 • מספר הימים שמשולמים בהם דמי אבטלה עשוי להשתנות בכל חודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים בו (ימי שבת וחג אינם נכללים בין ימי הזכאות).
 • מי שהתייצב במהלך החודש בימים ובשעות שנקבעו לו להתייצבות, יקבל תשלום עבור ימי העבודה האפשריים באותו חודש.
 • בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא ישולמו לזכאי דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים (ימים אלה לא יופחתו ממספר הימים המירביים שנקבעו לזכאותו).
 • תשלום עבור ימי אבל ו-30 ימי מחלה במהלך תקופת הזכאות לדמי אבטלה: עבור 2 ימי ההיעדרות הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן מדובר במחלה שנמשכה לפחות 12 ימים רצופים.

שיעור דמי האבטלה

 • דמי האבטלה מחושבים לפי מדרגות הכנסה, באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהרוויח הזכאי לפני שהפך למובטל.
 • השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי) ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו הזכאי נרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
  • מי שקיבל מהמעסיק, לאחר שהפסיק לעבוד, תשלומים עבור 6 חודשי העבודה האחרונים, עשוי להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי האבטלה (לבדיקת הזכאות, יש לפנות למחלקת אבטלה בסניף המטפל).
  • מי שקיבל במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים תשלום דמי פגיעה, יחושבו לו דמי האבטלה לפי הכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב-6 חודשי העבודה שקדמו לקבלת תשלום דמי הפגיעה.
  • מי שנעדר מעבודתו במהלך 6 חודשי העבודה האחרונה בשל שביתה, יחושבו לו דמי האבטלה לפי השכר שהיה מקבל לולא נעדר מעבודתו עקב השביתה (מבלי להתייחס להפחתה בשכר שנגרמה כתוצאה מהשביתה). לפרטים נוספים, ראו בזכותון עובדים בעת שביתה.
 • ככל שעולה שכרו של הזכאי, יהוו דמי האבטלה אחוז נמוך יותר משכרו הממוצע.
 • הסכום המירבי של דמי האבטלה:
  • ב- 125 הימים הראשונים (5 חודשים), הסכום המירבי ליום הוא השכר היומי הממוצע במשק - 396.24 ש"ח ליום, נכון ל-2018.
  • בשארית תקופת הזכאות, הסכום המירבי הוא בגובה שני שליש מהשכר היומי הממוצע במשק - 264.16 ש"ח ליום, נכון ל-2018.
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית זכאי רק ל-70% מהתשלומים המגיעים לו על פי חישוב דמי האבטלה, אלא אם כן מדובר בהכשרה במקצועות מסוימים (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • אם דורש עבודה נשלח לעבודה שמשולם בה שכר הנמוך מדמי האבטלה שהוא זכאי להם, הוא יכול להגיש בקשה לביטוח הלאומי למענק להשלמת השכר.
 • לדורשי עבודה עד גיל 40 שקיבלו דמי אבטלה עבור התקופה המירבית והגישו תביעה חוזרת לפני שעברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, תיקבע זכאות חלקית בתקופה הנוספת. למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.
 • לפרטים על שיעור דמי האבטלה לחיילים ומתנדבי שירות לאומי-אזרחי בשנה הראשונה לשחרורם, ראו דמי אבטלה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 • לסכומי דמי האבטלה למי שטרם מלאו להם 28 שנים, ולמי שמלאו להם 28 שנים (בהתאם לשכר שהרוויחו לפני כן), ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

ניכויים מדמי אבטלה

 • מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי (לפי שיעור המינימום) ודמי ביטוח בריאות.
 • מי שזכאי להנחה או לפטור ממס הכנסה, ימסור אישור על כך לפקיד התביעות בביטוח הלאומי על-מנת לקבל את הפטור או ההנחה. לחלופין ניתן לפנות לפקיד השומה באזור המגורים לשם קבלת החזר מס הכנסה.
 • מי שעובד בתקופת האבטלה, ינוכו לו מדמי האבטלה ההכנסות מהעבודה, כשכיר או כעצמאי.
 • מי שמקבל קצבת פרישה מעבודה (פנסיה), ינוכה לו מדמי האבטלה סכום קצבת הפרישה ברוטו.

שהות בחו"ל

 • מי שלא התייצב בשירות התעסוקה ביום שנקבע לו להתייצב מפני שיצא לחו"ל, לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבה שהה בחו"ל.
 • אם בשובו לארץ עדיין ייחשב כמובטל, הוא יוכל לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה.
 • דמי האבטלה ישולמו לו בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו לו ולימי הזכאות לתשלום דמי אבטלה שנותרו לו בתקופת האבטלה.

חשוב לדעת

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני והפך למובטל, עשוי לאבד את הכיסוי הביטוחי וזכויות פנסיוניות אחרות כתוצאה מהפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים. עם זאת, ניתן לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות במספר דרכים, על מנת לא לאבד את הכיסוי הביטוחי. למידע נוסף ראו שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.


פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים