עולים זכאים להטבות המס שיפורטו בהמשך


עולים שעלו לישראל זכאים להטבות מס שונות, בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנות להם כעולים.

הטבה קבועה למקבלי קצבה מחו"ל

 • שיעור המס על קצבה שמשולמת לעולים בעקבות עבודתם בחו"ל לא יעלה על שיעור המס שהיו מחויבים בו במדינה שמשלמת את הקצבה אילו נשארו תושבי אותה מדינה.

פטור ממס על הכנסות מחו"ל (במשך 10 שנים)

 • במשך 10 שנים מעלייתם לארץ העולים זכאים לפטור ממס על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל (כולל פנסיה מחו"ל).
 • הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.
 • לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יינתן גם אם העולים רכשו אותם אחרי שעלו לארץ ובמהלך 10 שנות הפטור.
שימו לב
 • ניתן להגיש בקשה לשנת הסתגלות, שרק בסופה מקבלים מעמד של תושב ישראל בנושאים שקשורים לפקודת מס הכנסה.
 • שנת ההסתגלות תימנה בין 10 השנים שבהן העולים זכאים לפטור ממס על הכנסות שמקורן בחו"ל.

פטור ממס על ריבית בפיקדון מט"ח (במשך 20 שנים)

 • במשך 20 שנים מעלייתם לארץ העולים זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח בישראל, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • פיקדון המט"ח הופקד לתקופה של 3 חודשים לפחות.
  • בפיקדון הופקדו רק כספים שהיו לעולה בחו"ל, לפני העלייה לישראל.
  • הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מהיום שהכסף הועבר לישראל.
  • בתוך 14 ימים מהפתיחה הראשונה של הפיקדון, המפקידים מסרו לבנק הצהרה (טופס 2402) על כך שהם יחיד שעלה לארץ.
  • ההכנסה מהריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד של העולים ולא רשומה בפנקסי החשבונות שלהם או חייבת ברישום זה.
  • הפיקדון לא שימש להלוואה או כבטוחה להלוואה שהבנק נתן לתושבי ישראל שהם קרובי העולה או חבר בני אדם שהעולה בעל שליטה בו.

מי זכאי?

 • כל מי שעלו לישראל.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים